De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Wat Is Gezondheidshervorming? Deel 2

Wij kunnen geen “geboden-bewarend volk” worden genoemd tenzij wij al ons werk doen en dat op tijd doen, want één van de geboden luidt: “zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen.” Als wij een moment van onze tijd verspillen, behalve wanneer het gaat om een of ander onvermogen, dan zouden wij niet geschikt zijn om onszelf “geboden-bewaarders” te noemen. Vandaar dat wij moeten arbeiden; en dat met een glimlach, en getrouw, zes volle dagen van de week. Wij kunnen het werk ook niet iedere dag achter laten blijven en tegelijk beweren dat wij God’s geboden bewaren. Aangezien het werk dat God aan een ieder heeft toegewezen noch teveel noch te weinig is, dan zouden wij, als wij zes dagen getrouw arbeiden en al ons werk doen, geen ijdele tijd vinden gedurende de week, noch zouden wij iets ongedaan vinden aan het einde van de week. {2SC3, 4:13.1.4}

Zij die teveel tijd en niet genoeg werk hebben, laten hetzij onwetend of opzettelijk hun werk ongedaan, en zij die teveel werk en niet genoeg tijd hebben, zijn hetzij bezig de onnodige dingen in het leven te doen, te lui, of zij zijn onbekwaam en onsystematisch bezig. Als God iets ongedaan zou laten in Zijn scheppingswerk, dan zou dat geschapen ding tot een ramp uitlopen, en als Hij het niet op tijd doet zal de gehele schepping eronder lijden. {2SC3, 4:13.2.1}

Zij die zullen worden veranderd{opgenomen} zullen als God zijn (Zach. 12:8)—volmaakt in al wat zij doen. Verander daarom uw wegen, en weest gij “volmaakt, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” (Matt. 5:48.) {2SC3, 4:13.2.2}

Onderzoek wat uw werk is, sta dan vroeg op en doe het getrouw “op diezelfde dag” met een glimlach. Werk en zonlicht zullen u niet alleen veel goed doen, maar zij zullen u ook ervoor behoeden om een langzame zelfmoord te plegen, want zonder beweging, frisse lucht en zonlicht kunt u uw volledige leeftijd niet uitleven, en de tijd waarin u uw leven leidt zal onaangenaam zijn voor uzelf en lastig voor anderen. {2SC3:13.2.3}

“Zo zegt de Here: Laten uw handen sterk zijn, gij die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort, uit de tijd toen het huis van de Here der heerscharen gegrondvest werd, opdat de tempel kon worden gebouwd.” (Zach. 8:9, KJV.) {2SC3:13.2.4}

“ God onderzoekt de daden van ieder mens. Ze worden opgetekend als ze goed zijn, maar ook als ze slecht zijn. Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke zelfzuchtige daad, elk plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij met buitengewone nauwkeurigheid in de boeken des hemels opgeschreven. De engel die de boeken bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en berispingen van de hemel die niet ter harte zijn genomen en ook de verspilde tijd, de kansen die men heeft laten voorbijgaan, de positieve of negatieve invloed die men heeft uitgeoefend en alle vèrstrekkende gevolgen daarvan.” –“De Grote Strijd, blz. 445.{“The Great Controversy,” p. 482) {2SC3, 4:13.2.5}

Bedrieg Niet Opdat U Niet Tekort Schiet

Daar het menselijk mechanisme is geconstrueerd uit zestien verschillende elementen, en daar zij uitgeput geraken door het dagelijks gebruik van het lichaam, en daar deze noodzakelijke elementen op geen andere wijze kunnen worden bijgevuld dan alleen door onze dagelijkse voedselconsumptie, dan is het van hoogst belang dat het voedsel dat het voedsel waarvan wij gebruik maken dusdanig is dat het elk van de elementen bevat, als wij onze supermenselijke structuur in goede conditie willen behouden. {2SC3, 4:13.2.6}

Laat het door allen worden begrepen dat door het verzuimen om het menselijk organisme te voorzien van de bovenvermelde bouwmaterialen waardoor de uitgeputte weefsels en spieren worden hersteld, en die de conditie van de beenderen e.d. behouden, de schuldige daardoor, hetzij door onwetendheid of iets anders, zijn gezondheid schade zal doen lijden, en als zijn fout geen plostelinge dood zal teweegbrengen, zal het veel pijn, verdriet, en spijt veroorzaken en ten laatste een ontijdige begrafenisstoet vereisen. {2SC3, 4:14.1.1}

Zij die ernaar verlangen gezond te blijven zullen deze ene eenvoudige zaak gedenken; dat is: vervaardigde geraffineerde voedselproducten, van haast welke aard zij ook mogen zijn, zijn niet alleen volledig gebrekkig aan sommige van de elementen, maar zelfs de elementen die zij bevatten zijn uit de zorgvuldige en onveranderlijke chemische combinatie van de Schepper gehaald, waardoor zelfs de elementen die aanwezig zijn geen echte waarde kunnen hebben voor het systeem, en in sommige gevallen zijn zij zelfs een hindernis ervoor, want de afwezigheid van een element verandert de geaardheid van de ander, zoals de toevoeging van een vreemde {element} dat doet, welke handeling wordt aangetoond als volgt: {2SC3, 4:14.1.2}

Als er een chemische synthese{samenstelling} wordt uitgevoerd op melk door, indien mogelijk, het element ijzer in zijn organische vorm eraan toe te voegen, dan zal het ijzer de melk doen stollen{stremmen}—het veranderen tot kaas.  Als wij stikstof, waterstof en zuurstof zouden combineren, dan zouden wij huishoud-ammonia verkrijgen; en de chemische kunststoffen tonen aan dat als wij de stikstof scheiden van de zuurstof en de waterstof nadat het is gecombineerd, het (de stikstof) kooldioxide-gas wordt in plaats van weer stikstof te worden. Sta ons nogmaals toe om de bovenstaande feiten te illustreren: {2SC3, 4: 14.1.3}

Laten wij ons voorstellen dat de maag een kok is en laten wij de elementen waarmee het organisme het lichaam voedt ons voorstellen als brood. De kunst van het brood maken vereist bloem, water, vet, zout en gist. Veronderstel dat wij de kok al de ingredienten geven behalve één; zou hij dan niet verhinderd zijn in het maken van het brood wat betreft het belang van het onderdeel? Als de bloem wordt weggelaten, zou hij helemaal geen brood kunnen maken; als het water wordt weggelaten, zou hij in een even erge netelige situatie verkeren; indien zonder zout, dan zou het zonder smaak zijn; indien zonder gist, dan zou het te zwaar zijn. Nogmaals, zou niet, door de afwezigheid van een of meer van de onderdelen, de percentage  van de bloem, of van het water, van het zout of van het gist toenemen, afhankelijk van welk van hen ontbreekt? Zo ja, wat voor soort brood zou de keukenkok dan in staat zijn te maken en ons daarmee te voeden, als sommige van de benodigdheden waren weggelaten, en hoe zouden wij het vinden? Zou niet hetzelfde beginsel het voedsel in het menselijk systeem moeten beheren zoals het dat doet in de keuken? Dit is wat vervaardigde voedselproducten iedere dag doen voor hen die ze gebruiken en toch verwachten zij hun menselijk supersysteem in goede conditie te behouden, zich goed te voelen en gelukkig te zijn!{2SC3, 4: 14.1.4}

Niemand behoeft een biochemicus of fysioloog te zijn om te weten hoe men moet leven. Zelfs de meest eenvoudige analfabeet behoeft niet te dwalen in de wetenschap van gezondheid als hij de volgende regels onderhoudt: {2SC3, 4: 14.2.1}

Gebruik geen voeding dat verboden is zoals de vrucht van de boom dat was, welke de Heer had geplant in het midden van de hof: “Onrein is het voor u.” Bestudeer Leviticus Elf, Deutoronomium Veertien, en Jesaja 66:17. {2SC3, 4: 14.2.2}

Nadat al deze dingen terzijde zijn gelegd, ga dan een stap verder met ons als u een soortgelijk werk verwacht te doen als dat van Johannes de Doper en als u ernaar verlangt om opgenomen te worden tot uw Edense thuis; dat betekent: reikt vooruit naar God’s oorspronkelijk dieet waarin Hij heeft voorzien voor het menselijk geslacht. Want aangezien wij nu gaan naar ons oorspronkelijk tehuis, dan zouden wij onszelf moeten gewennen aan ons oorspronkelijk dieet. “En God zeide: Ziet, Ik heb u al het zaaddragende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, waarin de vrucht van een zaadzaaiende boom is; het zij u tot spijs.” (Gen. 1:29.{KJV}) {2SC3, 4: 14.2.3}

Laat alle vervaardigde commerciële producten worden vervangen door voedsel dat in zijn oorspronkelijke staat verkeert—neem geen kansen. Zelfs de volkorenmeel en de maismeel die in de winkel wordt verkocht is in de meeste gevallen óf vervalst óf gedemineraliseerd. {2SC3, 4: 14.2.4}

Als u het soort materiaal kon zien wat uw gemeenschapsbakker gebruikt om uw brood te maken wat u bij uw kruidenier koopt, gesneden en verpakt in een meest aantrekkelijke verpakking, in het bijzonder in de zomertijd, dan zou u het niet eten. Er zijn slechts weinig uitzonderingen wat betreft andere commerciёle voeding. Bovendien betaalt u vele malen meer voor uw voedselproducten dan wanneer u ze zelf zou bereiden. {2SC3, 4:14.2.5}

Het brood-onderdeel alleen zou u niet alleen vele, vele dollars elk jaar besparen als u het zelf zou maken van eigengeteelde meel, maar het zou ook de gezondheid van uw gezin in slechts korte tijd verbeteren, en uw juk verzachten door uw huishoudelijke uitgaven te hebben verminderd. Koop het volle graan van tarwe, mais en rogge, enz., en maak uw eigen meel. U kunt een molen voor eigen gebruik kopen vanaf $2,75 en hoger. Dus, naast het gezond blijven, kunt u de kosten voor uw levensonderhoud vele malen verminderen dan wat het nu is, en u zou niet haast iedere dag per jaar als een paard behoeven te werken om in uw levensonderhoud te voorzien. Ook zou u uw vitaliteit niet verspillen door een dagelijkse bezorgdheid, maar u zou in plaats daarvan de Heer dienen door de sterke banden van de vijand los te maken van de nek van anderen. Snijd u los, laat de wereld met rust, want wij gaan naar huis! {2SC3, 4:14.2.6}

Gedenk dat u, naast uw dieet, frisse lucht, zonlicht, en beweging in de buitenlucht nodig heeft. De beste en meest winstgevende manier om alle drie tegelijkertijd te verkrijgen is door een tuin te maken in uw achtererf, als er geen andere plaats is, en dagelijks wat arbeid daarin te verrichten. Zodoende zult u niet alleen uw gezondheid verbeteren en verse groenten hebben voor uw eettafel, maar ook uw kruidenierskosten verminderen. Voordat u echter uw tuin maakt, en voordat u de gelegenheid heeft om erin te werken, beroof uzelf niet van een dagelijkse stevige wandeling, en nadat u al de ramen van uw slaapkamer ‘s avonds heeft geopend, slaap niet met uw neus bedekt. {2SC3, 4:15.1.1}

“Moeders, er bestaat niets dat tot zulke kwaadheden leidt dan de lasten van uw dochters weg te nemen, en hen niets byzonders te geven om te doen, en hun eigen bezigheid te laten verkiezen, misschien wat haakwerk of een ander buitensporig werk om zichzelf bezig te houden. Laat hen de ledematen en spieren bewegen. Als het hen moe maakt, wat dan? Raakt u niet vermoeid bij uw werk? Zal vermoeidheid, tenzij overwerkt, schadelijk zijn voor uw kinderen, meer dan dat het schadelijk is voor u? Volstrekt niet. Zij kunnen herstellen van hun vermoeidheid door een goede nachtrust, en voorbereid zijn om de volgende dag met arbeid bezig te zijn. Het is een zonde om hen te laten opgroeien in ijdelheid. De zonde en ondergang van Sodom was overvloed aan brood en ijdelheid.”—Testimonies for the Church, Vol. 2{Getuigenissen voor de Gemeente, Deel 2}, p. 371. {2SC3, 4:15.1.2}

LEERZAAM

De hedendaagse gebakjes zijn veel erger dan “de spijs des konings” welke Daniёl weigerde te eten, en zijn ongeschikt om in de maag te zetten, waardeloos voor het systeem, onnodig de spijsverteringsorganen vermoeiend, schadelijk voor het lichaam, en een verspilling van iemands kostbare tijd tijdens het maken ervan. Verder is zelfs het juiste sort gebakje niet de tijd waard die eraan wordt bested om het te maken, en wanneer het wordt gebruikt als een nagerecht dan loopt het uit op overeaten; maar als u één keer in de zoveel tijd een gebak moet hebben, geeft broeder Deeter, de kok van Mt. Carmel, het volgende recept: {2SC3, 4:15.1.3}

1 ¾ kop gezeefde volkoren tarwemeel; 3 eieren; 1 kop bruine of rauwe suiker; 1 ¾ kop zuivere honing; 1/3 kop water; ¼ theelepel zout; kies uw favoriete smaak{aroma}. Gebruik nooit bakpoeder, soda of wijnsteenpoeder bij geen van uw kookkunsten. {2SC3, 4:15.1.4}

U kunt een gebakskopje of bakblikken gebruiken die eerst zijn ingesmeerd met vegetarisch vet en dan met bloem voordat u het recept begint te mengen. {2SC3, 4:15.1.5}

Voor succes, volg de INSTRUCTRIES nauwgezet. Als u twee schalen heeft, elk van bijna een liter inhoud, schenk dan het eigeel van de eieren in de één en het eiwit in de ander. Voeg olie, honing, water, suiker, aroma en zout toe aan het eigeel, terwijl u het klopt zoals u dat zou doen voor mayonnaise. Zet deze schaal aan een kant en neem de schaal met het eiwit en klop het tot het tamelijk stijf is. Neem nu de schaal die het eigeelmensel bevat. Voeg de meel eraan toe en meng het goed, en giet dan dit beslag over het geklopte eiwit (niet het eiwit over het beslag), langzaam in een kleine stroom, terwijl u met een lepel het beslag in het eiwit vouwt. Aldus wordt, zonder de lucht te verliezen dat zich in het geklopte wit van de eieren bevindt, het opgenomen in het beslag. {2SC3, 4:15.1.6}

Bak dit ongeveer 15 minuten in een middelhete oven. {2SC3, 4:15.2.1}

———–