De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Verspilde Tijd – Verlies van het Verstand, Grote Armoede, Ondraagbaar Verdriet

Vraag Nr. 167:

“Kunt u mij helpen om te weten waarmee kinderen tot de leeftijd van twaalf jaar kunnen worden bezig gehouden?” {3SC7:11.1.1}

Antwoord:

De meeste kinderen in deze Laodicea tijdperk, worden opgevoed als planten, in plaats van als geoefende mensen. Vanwege de slechte beoordeling en blinde liefde van de ouders, blijven de kinderen onwetend over de plichten van het leven, en het resultaat is dat, wanneer zij opgegroeid zijn en verplicht zijn voor zichzelf te zorgen, zij het leven een sleur vinden, in plaats van een vreugde, en alles wat zij trachten te doen schijnt hun moeilijk en onmogelijk toe. Hun huizen zijn rommelig en niet hygiënisch – ongeschikt om in te leven. Zulke kinderen kunnen worden vergeleken met sprinkhanen; die, terwijl zij de gehele zomer door hebben gespeeld, gezongen, en van de zon hebben genoten, zonder aan de naderende winter te denken, wanneer het groene gras zal verdwijnen en koud weer zal inzetten, er dan achter komen dat zij onvoorbereid zijn, en aldus verhonger en bevriezen, terwijl de mier, die ijverig de gehele zomer door heeft gewerkt, genoeg te eten heeft en een warme plaats om in te leven. {3SC7: 11.1.2}

Ouders die hun kinderen toestaan om hun tijd te verspillen, zijn valstrikken voor hen aan het plaatsen, en maken hen aldus ongeschikt voor dit leven en voor het toekomstig leven. {3SC7: 11.1.3}

Er zijn vele nuttige zo ook opbouwende bezigheden voor kinderen, de trouwe bezigheden die veel betekenen voor het succes van het kind in zowel dit leven als het toekomstige leven. {3SC7: 11.1.4}

Onder deze bezigheden zijn verschillende huistaken, zoals ramen lappen, vegen, afstoffen, bedden opmaken, vaatwassen, vloeren en houtwerk schrobben, bakken, koken, en zelf het maken van eenvoudige kledingstukken. Dan zijn er nog de plichten buitenshuis, zoals tuinieren en het op orde en schoonhouden van de omgeving, naast vele andere praktische werkzaamheden, inclusief het op een voordelige en zakelijke manier van inkopen doen. {3SC7: 11.2.4}

 Ook, het lezen en onthouden passages uit de Bijbel en Geest der Profetie zal niet alleen helpen om grotendeels het verstand van het kind te vullen, maar ook om het te versterken. {3SC7:11.2.5}

Het is zowel mogelijk en heilzaam bij het opvoeden van het kind om met tuinieren, enz., zulke onderwerpen als rekenkunde in verband te brengen; bijvoorbeeld, wanneer de kinderen word geleerd hoe zaad te planten, is het goed om tegelijkertijd hen te leren hoe te tellen als zij elke zaad in de grond stoppen. {3SC7: 11.2.6}

Leer uw kinderen hoe verantwoordelijkheid te dragen – wij hun bepaalde huistaken toe, en wanneer zij leren hoe een ding onder de knie te krijgen, bevorder hen dan tot de volgende. Het huis zou een school moeten zijn. Waar er verschillende kinderen in het huis zijn, zouden de huisplichten onder hen verdeeld moeten worden, terwijl de ouders de taken van leraren aannemen. Op deze manier zullen kinderen niet alleen zichzelf afzijdig houden van kattenkwaad en slecht gezelschap, maar ook zichzelf geschikt maken, en tegelijkertijd een sterke lichaamsgestel en karakter opbouwen. {3SC7: 11.2.7}

Als u uw kinderen het werk laten doen door hun uit te schelden, zult u ze leren om zowel u als het werk te haten, en vandaar, in plaats van hen op te voeden om van een leven te houden dat hen gelukkig en bruikbaar zal maken, zult u hen juist naar datgene toedrijven waarvan u hen tracht te weerhouden om het te doen. {3SC7: 12.1.1}

Laat hen van hun werk houden hun belangstelling erin wakker te houden. Wees als God. Onderricht hen op dezelfde wijze waarop Hij u onderricht. Hij scheld u nooit uit. Hij spreidt Zijn liefde voor u ten toon, en legt dan de goede en slechte kanten van het leven uit, en waarschuwt u duidelijk voor de gevolgen die zullen volgen van welke levenswijze u  ook zult volgen – een zegen van de ene en een vloek van de andere. Wees voorzichtig terwijl u dit doet dat u hen niet tegen God keert door te zeggen dat als zij niet goed zijn, Hij hen op die of die manier zal straffen, maar leer hen eerder dat hun eigen slechte levenswijze hen zal leiden om slechts vervloeking te oogsten, terwijl God met hen aan het pleiten is om de kwade resultaten te vermeiden. {3SC7: 12.1.2}

Gebruik, terwijl u hen onderricht, eenvoudige voorbeelden, zoals, bijvoorbeeld, dat als zij verzuimen hun tanden te poetsen na de maaltijden, het resultaat uiteindelijk kiespijn zal zijn, en dat als gevolg daarvan iedere overtreding van de wetten van God, op gelijke wijze vanzelfsprekend zal leiden tot pijn en verdriet. {3SC7: 12.1.3}

Laat hen geen ontzag verliezen voor u en voor uw godsdienst. Als uw wijze van handelen hen ertoe leidt om over u te heersen in plaats van dat u over hen heerst, zult u hen verliezen en maken dat God aan u vraagt: “Waar is de kudde die aan u gegeven was, uw mooie kudde? Wat zult u zeggen wanneer Hij u zal straffen? Want u hebt hen geleerd om aanvoerders te zijn, en als hoofden over u” in plaats van dat u aanvoerder over hen bent: “zal geen verdriet over u komen, als een vrouw in barensnood?” (Jer. 13:21, 22 {KJV}.) {3SC7: 12.1.4}

“Laat uw onchristelijk karakter geen verkeerde voorstelling van Jezus geven. Houd de kleinen niet weg van Hem door uw koudheid en hardheid. Geef hen geen reden om te voelen dat de hemel geen plezierige plaat zal zijn als u daar bent. Spreek niet van godsdienst als iets dat kinderen niet kunnen verstaan, of handelen alsof er van hen niet word verwacht om Christus in hun kinderjaren te aanvaarden. Geef hen niet de valse indruk dat de godsdienst van Christus een godsdienst van somberheid is, en dat door tot de Verlosser te komen zij alles moeten opgeven dat vreugdevol is. {3SC7: 12.1.5}

“Als de Heilig Geest de harten van de kinderen raakt, werk samen met Zijn werk. Leer hen dat de Verlosser hen roept, dat niets hen grotere vreugde kan geven dan dat zij zich aan hem overgeven in de bloei en frisheid van hun jaren. {3SC7: 12.1.6}

“De Verlosser beschouwt met oneindige tederheid de zielen die Hij met Zijn eigen bloed heeft gekocht. Zij zijn de vordering {of aanspraak} van Zijn liefde. Hij kijkt op hen neer met onuitsprekelijke verlangen. Zijn hart gaat niet alleen uit naar de kinderen die zich het beste gedragen, maar naar hen die door overerving bedenkelijke karaktertrekken hebben. Velen ouders begrijpen niet hoeveel zij verantwoordelijk zijn voor deze trekken in hun kinderen. Zij hebben niet de tederheid en de wijsheid om met de dwalenden om te gaan die zij gemaakt hebben wat ze zijn. Maar Jezus kijkt met medelijden op deze kinderen neer. Hij trekt na van oorzaak tot gevolg. {3SC7: 12.2.1}

“De Christenwerker kan het werktuig van Christus zijn door deze kinderen tot de Verlossen te trekken. Door wijsheid en tact kan hij hen aan zijn hart binden, hij kan hen moed en hoop geven, en door de genade van Christus hen zien veranderen van karakter, zodat van hen kan worden gezegd: ‘voor zodanigen is het koninkrijk van God.’” – “The Desire of Ages,” p. 517. {“De Wens der Eeuwen,” blz. …} {3SC7: 12.2.2}