De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)


ABOUT US

We Offer Services
It’s a Story About Our Team

Great things are done by a series of small things.


Geachte Medegelovige in de Derde Engelen Boodschap, {JL1: 4.1}

Aangezien dit een zeer vroege gelegenheid is om een paar vriendelijke regels aan u te schrijven, en aangezien er geen heerlijkere boodschap is dan die welke van God komt, heb ik ervoor gekozen om u daarmee te begroeten: {JL1: 4.2}

Hemels Stem aan Laodicea, zo verklaart Inspiratie, is van allerhoogst belang voor iedere Laodiceaan (aan allen van ons Zevende dag Adventisten), en de plicht van elk van ons om hier nota van te nemen  is niet minder belangrijk als we bespaard willen worden om uitgespuwd te worden (Openb. 3:16). {JL1: 4.3}

Met dit zwaarwegend feit onontkoombaar voor ogen, welk een grootse verantwoordelijkheid is er op degene die God heeft opgedragen om Hemels boodschap aan Zijn volk in Laodicea te brengen! Wat een onvergeeflijke zonde zal hem derhalve ten deel vallen indien hij nalaat alle mogelijke middelen uit te zoeken om de boodschap te brengen naar ieder huis dat zijn deur zal openen. Welke zorgvuldigheid moet hij daarom beoefenen om ieder mogelijke gelegenheid te zoeken om alle mogelijke hulp aan iedere ziel te geven, in het sturen naar een recht en bestendige koers recht naar “het Land Kanaan.”  Vandaar deze dringende poging ten behoeve van u. {JL1: 4.4}

Al enige tijd heeft u de publicaties van het elfde uur (traktaten en “Tijdige Groeten”—met Waco postzegels – inclusief een kopie van de “1950 Generale Conferentie Special,” en de Rekruut van het Witte Huis”), allen het licht dragend dat zo nodig is op deze climaxtische tijdsperiode—de langverwachte boodschap van de verzegeling van de 144.000 (de reiniging van de kerk—het oordeel  van de levenden in het “huis van God”: de boodschap aan de Laodiceanen), de Luide Roep, en verwante gebeurtenissen. Ik ben er daarom van overtuigd, dat in uw verlangen om een klaar wakkere, Godvrezende adventist te zijn, u niet uit de aard der zaak kan nalaten onder de indruk

4

en geraakt te zijn door de ontzagwekkende waarheid die deze publicaties voor deze tijd dragen. En wanneer u overweegt de  wijde en matige ontvangst geschonken aan de “Rekruut van het Witte Huis” toen het duizenden bij duizenden Adventistische woningen wereldwijd binnenkwam,  kan je niet nalaten nog meer onder de indruk te raken. Inderdaad, nooit heeft enig ander Waarheid-dragende publicatie bij het in Adventistische huizen komen zo algemeen en zo sobertjes (nuchter,ingetogen) ontvangen. En eigen aan deze bijzonderheid  in ontvankelijke ontvangst is het kenmerkende feit welke mogelijk belangrijk voor u zal zijn, dat veel van degenen die om zeer goede redenen nog niet openlijk hun standpunt  geven, reeds aan ons verzoeken om het mogelijk te maken dat ze privé een cursus die de “Rekruut” aankondigt. Ik ben daarom dankbaar om hierbij aan te kondigen dat het mijn voorrecht om de gehele staf van het Elfde Uur in te zetten om persoonlijk al zulke verzoeken te beantwoorden. Dus als een van ons in uw omgeving is zal u gouden mogelijkheden hebben om hem, persoonlijk, privé en in strikt vertrouwen vrij uit te spreken over de boodschap in verband met alle voortvloeiende manifestaties(gebeurtenissen) die zich zo spoedig in ons midden zullen voltrekken, manifestaties(gebeurtenissen) waarvan Inspiratie nu voor de eerste keer in het middag daglicht brengt vlak voor onze ogen en welke de profeten aankondigen in de volgende woorden: {JL1: 4.5}

“ZIE, Ik zend Mijn engel, die voor voor Mijn aangezicht den weg bereiden; …Dien gijlieden zoek, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; zie Hij komt, …Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers” Mal. 3:1, 2. {JL1: 5.1}

“…de dagen van reiniging van de kerk bespoedigen (versnellen) zich in tempo

“…de dag waarin de kerk gezuiverd wordt, nadert. God zal een rein en getrouw volk hebben. In de grote zifting, die spoedig zal plaatsvinden, zullen wij beter in staat zijn om de kracht van Israël te meten. De tekenen openbaren dat de tijd nabij is waarin de Heer zal laten zien dat Hij de wan in Zijn Hand heeft en de dorsvloer grondig zal zuiveren.” –(Getuigenissen deel 5 p. 70) “Testimonies,” Vol. 5, p. 80. {JL1: 5.2}

5

“Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn….En ik zal een teken aan hen zetten en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen, …naar de vergelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben: en zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE ten spijsoffer brengen,…naar Mijn heilgen berg toe, naar Jeruzalem, zegt e HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN.” Jes 66:16,19,20 {JL1: 6.1}

Omdat de reiniging van de kerk nu de enige hoop is voor de kerk, doet de duivel alles wat in zijn macht is door het medium van mensen die verafgood(vereerd) worden( kennelijk niet minder hypocriet dan de priesters die de Heer gekruisigd hebben), om de kennis daarvan te onderdrukken en angst te creëren, haat en verwarring tegen de Stem van God innemen en het karakter van zijn vertegenwoordigers te bekladden(zwart maken). Bovendien drijven de zo verheven fanatiekelingen van de Vijand, zo weltevreden dat ze niets nodig hebben, reeds ongeacht het bevel van de Hemel ten spijt, iedereen die God’s Boodschap aan de Laodiceanen onderzoekt of die het  naleeft uit de kerk. Waarin, o waarin is de kerkgenootschap ontaard? Wat een buitengewone dwaasheid ook, door op zich te nemen om haar leden voor te schrijven wiens geschriften zij moeten lezen en van wie niet te lezen, alsof zij van zichzelf geen verstand noch geweten en alsof God ze niet zou kunnen of willen overtuigen door hun eigen verstandelijk vermogen, maar moeten afhangen van het verstandelijk vermogen van de predikanten die door zulk een dwaasheid onbewust voorwenden de plaats van God in te nemen! Hun handeling om niet alleen het lezen van de publicaties (uitgaven) te ontmoedigen maar ook te voorkomen is op zichzelf een sterk bewijs dat de publicaties de Waarheid voor deze tijd bevatten en dat de Vijand wil dat God’s volk onwetend daarover is. Men kan zelden een ander manier bedenken die zo goed berekend is om God’s volk mentaal en spiritueel

6

gehandicapt te maken en met als gevolg hen in onderdanige onwetendheid houdend van het feit dat het verlossingsplan eist dat zij verlichtte Christenen zijn, in staat met hun eigen ogen te zien en te weten met hun eigen harten wat wat is en wie wie is. {JL1: 6.2}

Beiden hoog en laag schijnen te vergeten dat de boodschappers van God nauwelijks verscheen in hun respectieve periode, of het Judaïsme, Romanisme en het Protestantisme vielen allen ongewild ten prooi aan dit dwaze plan. Hun falen om voor altijd de vrij-denkenden in hun dagen in duisternis te binden zal nu toch wel (desondanks) een openbaring(verrassing) voor ons allen zijn dat onze vijandige broeders, ook zullen falen om de vrij-denkenden van deze dag voor altijd in duisternis te binden, want de vrij-denkenden, zullen vroeg of laat ontdekken dat wie dan ook (iedereen, iemand) die niet voor zichzelf kan beslissen wat waarheid of wat dwaling is, verstoken is van de Heilige Geest van God geen contact hebbende met de Hemel en geen deel daarin hebbende. Degenen die nog niet deze onschendbare wet ontdekt hebben staan van aangezicht tot aangezicht met de onbuigzame (grimmige) realiteit dat het hoogt tij is dat zij dit onmiddellijk ontdekken, en dat zij zich geheel (volledig) bewust zijn dat door het te schenden zij het alleen maar absoluut zeker maken dat zij de eeuwigheid missen en dat  hoewel Noah, Daniël en Job hun buren zijn, en zij zich stevig vasthouden aan alle drie, zij toch, tenzij ze ophouden met het overtreden van deze onschendbare wet, zij veroordeeld en verdoemd (vervloekt) zijn. Dan ook, allen die met gesloten ogen en hart het werk van anderen afkeuren, zijn blind voor het rampzalige feit dat “Die antwoorde geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.” Spreuken 18:13. {JL1: 7.1}

Gelet op deze zekerheden, kan u het zich zeker niet veroorloven om doof te zijn voor de Stem die hier pleit dat iedereen een grondig onderzoek van de inhoud van deze elfde-uur publicaties doet welke in overvloedige hoeveelheden nu gratis, “zonder geld en zonder prijs,” worden verspreid binnen Laodicea. {JL1: 7.2}

7

Deze publicaties, weet (merkt) u, ontzegelen de Schriften welke deze “toegevoegde boodschap” ( zie Eerste geschriften pagina 332) vormen, die allen tot dusver verzegeld en dus omhuld waren in mysterie en omgeven door vraagtekens, een feit die op zich zelf absoluut bewijs is dat nooit eerder tijdigere, belangrijkere publicaties Advent gezinnen zijn binnengekomen. Misschien bent u zich hier ten volle van bewust. Mocht u, hoe dan ook (echter) vragen hebben die u persoonlijk wil bespreken, hoeft u dat verzoek alleen aan ons te doen als we in uw omgeving werkzaam zijn. Ook als u andere onbevooroordeelde, vrijdenkende, Waarheid-zoekende broeders kent, zal ik het waarderen als u aangeeft hoeveel en als zij het wensen mag u hun namen en adressen of voor onze e-mailijst of voor een persoonlijk gesprek of voor beide. U mag mij adresseren als: {JL1: 7.3}

                                                                          V.H. Jizreël, H. B.

Mt. Carmel Center

Waco, Texas

Ieder relevante Schriftuurlijke overweging beveelt dat er slecht één veilige, verstandige en eerzame manier is voor elk van ons om te beoefenen wanneer profetische openbaring overweging(beweegredenen) betwist, in het bijzonder op dit meest cruciale uur in de geschiedenis. Wij moeten zoals de dood vermijden, de geest die de Joden en de theoretische(in naam)  kerken allen die als gevolg daarvan de Hemel-gezonden boodschappen verwierpen in hun respectieve tijden. Onze enige verlossing is om voor ons zelf met eigen ondervinding te bepalen vrij van de invloed van anderen de zekerheid en echtheid van de Stem die nu luid roept door Laodicea, omdat “het verstand dat afhankelijk is van het oordeel van anderen zeker vroeg of laat misleidt zal worden.” –(Karaktervorming pagina  ). Alleen de Geest van God die door onze persoonlijke (individuele) verstand werkt kan ons in alle Waarheid leiden als we er oor naar hebben. {JL1: 8.1}

De Geest der Profetie waarschuwt verder: {JL1: 8.2}

“Er zijn nu nog genoeg kostbare waarheden die moeten worden geopenbaard aan het volk in deze tijd van gevaar en duisternis,

8

maar het is Satans vaste voornemen om te voorkomen dat het licht der waarheid zal schijnen in de harten van de mensen. Als wij het licht wilden bezitten waarin ten behoeve van ons voorzien is, zouden wij ons verlangen ernaar moeten tonen door grondig het woord van God te onderzoeken. Kostbare waarheden die lang verborgen zijn gebleven zullen worden geopenbaard in een licht dat hun heilige waarde aan de dag zal leggen.”—“Counsels on Sabbath School Work” p. 25 {JL1: 8.3}

“Niemand kan zich excuseren met het standpunt dat er geen waarheid meer zal worden geopenbaard, en dat al onze uiteenzettingen van de Schrift vrij van dwaling zijn. Het feit dat sommige leerstellingen door onze mensen gedurende vele jaren voor waarheid zijn gehouden, is geen bewijs dat onze ideeën feilloos zijn. Leeftijd zal van dwaling geen waarheid maken, en de waarheid kan het zich niet veroorloven gunstig te zijn. Van geen enkel ware leerstelling zal bij nader onderzoek iets verloren gaan.” (Counsels to Writers and Editors 35) {JL1: 9.1}

“…Als er een boodschap komt die u niet begrijpt, neem dan moeite om de redenen te horen die de boodschapper kan geven, vergelijk schriftgedeelte met schriftgedeelte, zodat u kunt weten of het wel of niet ondersteund wordt door het woord van God. Indien u geloofd dat de ingenomen standpunten niet het woord van God als hun fundament hebben, als het standpunt dat u inneemt over het onderwerp niet kan worden bestreden, gebruik dan uw gezond verstand; want uw standpunt zal niet aan het wankelen worden gebracht door in contact te komen met dwaling. Er is geen waarde

9

of mannelijkheid in het voortdurend strijden in het duister, uw oog sluitend zodat u niet ziet, uw oor sluitend om te voorkomen dat u zou kunnen horen, door het verharden van uw hart in onwetendheid en ongeloof uit vrees dat u zich zult vernederen en erkennen dat u licht hebt ontvangen over sommige punten van de waarheid.” “Counsels on Sabbat School Work,” p.29. {JL1: 9.3}

‘Wanneer u gevraagd wordt de uitlegging van een leerstelling te horen die u niet begrijpt, verwerp de boodschap niet totdat u het een grondig onderzocht heeft, en weet dat het vanuit het woord van God niet houdbaar(verdedigbaar) is.” “Counsels on Sabbat School Work,” pp.31,32. {JL1: 10.1}

“…wanneer een visie,(zienswijze) van de Schrift aangeboden wordt, stellen velen niet de vraag: ‘is het waarheid—is het in overeenstemming met Gods Woord?’ En als het niet door het kanaal komt dat hen bevalt aanvaarden zij het niet. Zo volkomen tevreden zijn zij met hun eigen zienswijzen dat zij de bewijzen van de Schrift niet zullen onderzoeken met het verlangen om te leren, maar weigeren geïnteresseerd te zijn, louter vanwege hun vooroordeel..” ”Testimonies to M inisters,“ p. 106) {JL1: 10.2}

“De Heer werkt vaak waar we Hem het minst verwachten; Hij verrast ons door Zijn macht aan ons te openbaren door instrumenten van Zijn eigen keuze, terwijl hij voorbij gaat aan mannen naar wie wij opzien als diegenen door(van) wie licht zou moeten komen. God verlangt dat wij de waarheid ontvangen uit haar eigen verdiensten, — omdat het waarheid is.” “Testimonies to M inisters,“ p. 106) {JL1: 10.3}

“Wees echter voorzichtig datgene te werwerpen wat waarheid is. Het grote gevaar van ons volk is dit geweest, dat zij zich afhankelijk hebben gemaakt van mensen, en hun vertrouwen op de mens hebben gesteld. Zij die niet de gewoonte hebben om de Bijbel voor zichzelf te onderzoeken, of bewijzen te overwegen, hebben vertrouwen in de leiders en aanvaarden de beslissingen die zij maken; en zo zullen velen juist die boodschappen verwerpen die God aan Zijn volk stuurt, indien deze leidinggevende broeders deze (boodschappen) niet accepteren.” “Testimonies to M inisters,“ p. 106, 107. {JL1: 10.4}

10

“Mannen, vrouwen en jeugd, God vereist van jou dat je morele  moed bezit, standvastigheid, sterkte en volharding, meningen die niet de stelling(bewering) van een ander nemen, maar die voor zichzelf wil onderzoeken voor het aanneemt of verwerpt, die bewijs wil bestuderen en afwegen, en het voor de Heer in gebed wil brengen.” (Getuigenissen deel 2 – 130) {JL1: 11.1}

Verbazingwekkend genoeg leert de invloedrijke stem binnen de kerkgenootschap onverschrokken(stoutmoedig) haar leden juist het tegenovergestelde van wat deze Hemels-geïnspireerde eerder geciteerde passages duidelijk verklaren. Opmerkenswaardig daarom onthullen deze passages het als de stem van de Vijand in de lucht (op hoge plaatsen) zachtjes in slaap sussend, en oplettend ervoor wakend dat niemand hen ooit aanmoedigt voor hun grote nood van Gods Waarheid voor de snel naderende tijd van het oordeel voor de Levenden—“de grote en geduchte dag van de Heer”. {JL1: 11.2}

Dit schaamteloos veronachtzamen(negeren) van Inspiraties advies staat nu open en bloot ontmaskerd voor wat het werkelijk is – een ander listig binnenkamers gerichte poging van de Vijand om Gods volk onbewust van hun toenemend(naderend) gevaar, door hen gedrogeerd diep in slaap in de lauwe atmosfeer (perfect tevreden) en met meningen verstard dat zij niets nodig hebben en dat zij groots zendingswerk doen, hoewel de Heer Zelf verklaart dat zij “ellendig, en jammerlijk en arm en blind en naakt,” zijn en het niet weten. Openbaring 3:17. Satan bovendien kon nooit hun verstand met trots en vooroordeel en angst ontsteken allemaal berekend om vijandig te beschouwen elk ogenschijnlijk vers van de Hemel-gezonden openbaring, en erg bewust van het advies welke de vijanden van God, terwijl zij zich voordoen de vrienden van Zijn volk te zijn, doorgeven om hunzelf voor altijd lauw te houden, in dodelijk gevaar voor hun levens. Geen van ons had ooit ten prooi kunnen vallen aan deze Laodiciaanse ziekte(kwaal, plaag) indien we allen als volk voor onszelf studeerden, en naarstig acht sloegen op Inspiraties waarschuwende advies in de volgende passage: {JL1: 11.3}

11

“De vijand bereidt zich voor op zijn laatste campagne tegen de gemeente. Hij heeft zich zozeer aan het oog onttrokken, dat velen nauwelijks kunnen geloven dat hij bestaat, en nog minder zijn zij overtuigd van zijn verbazingwekkende activiteit en macht. Zij zijn voor een groot deel zijn verleden vergeten, en wanneer hij weer oprukt, zullen zij hem niet als hun vijand, die oude slang, herkennen, maar zij zullen hem als een vriend beschouwen, als iemand die goed werk doet.” “Getuigenissen “Deel 5, 239. (“Testimonies,” Vol. 5 p. 294.) {JL1: 12.1}

Alleen door gehoor te geven aan wat Inspiratie zegt, en door het mijden van alle stemmen die tegen haar Stem zijn, kunnen een van ons het Oordeel overleven en een plaats in het snel-naderende Koninkrijk van God verzekeren. “Beproeft alle dingen; behoudt het goede”(1 Tess. 5:21) is Hemels vermaning aan allen, alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat wat God van ons verwacht te weten en te doen zodat Hij ons niet uit Zijn mond zal spuwen (Openb. 3:16), maar eerder dat onze namen in “het Boek geschreven” worden en wij verlost worden van de naderende “tijd der benauwdheid, zoals er nooit geweest is.”(Dan 12:1) {JL1: 12.2}

Dus, als u vastbesloten bent om voor uzelf de enige Hemel-bepaalde(toegewezen) manier te kennen om te ontsnappen om uitgespuwd te worden op dit meest gedenkwaardige uur van deze tijd, stuur mij haastig een regel, met het verzoek dat ik, voor zover mogelijk, of anders een veldwerker contact met u en wie dan ook wiens namen en adressen u aan ons geeft zodat u allen beide kanten kunt aanhoren. Dan zal één van ons u zo snel mogelijk bezoeken en zal alle betrokkenen met al het mogelijke van dienst zijn, zonder enige verplichting aan wie dan ook. {JL1: 12.3}

Met de meeste hoogachting geen mogelijkheid verspelend(verbeurend) om

“te horen de redenen die de boodschapper mag geven” (Counsels on Sabbath School Work, p.29) {JL1: 12.4}

V. H. Jizreel, H. B.

VHJ: ma

12

 Geliefde Mede(kerk)Lid,

De enige manier voor jou om te voorkomen door wolven in schaapsklederen gegrepen te worden is als je altijd het feit onthoudt dat het oordeelboodschap , de laatste voor Christus de tweede keer komt, is wat ons tot een volk maakt;  oftewel omdat de boodschap gekomen was, en omdat het verkondigd moest worden, ontstonden wij (als) Z.D.A. en wij willen er zeker daar blijven tot het werk beëindigd is. Wij moeten geen rugnummer worden zoals de Protestantse kerken vanaf ze de boodschappen de ene na de andere hebben verworpen (afgewezen, geweigerd). God moge het behoeden dat wij “uitgespuugd” worden en op dit late tijdstip. En wat is de waarheid betreffende het oordeel?… {JL2: 1.1}

Het Oordeel zoals u weet is in twee gescheiden en verschillende afdelingen, de een de ander opvolgend—het Oordeel van de doden eerst, en het Oordeel van de levenden als laatst. Hiervan weten we dat het zo is en we moeten niet toelaten dat ondermijnende invloeden zelfs als ze in Zevende Dags Adventistische kledij(gewaad) gehuld zijn, om deze waarheid uit het oog te verliezen. Ons deel van de boodschap van het Oordeel vanaf 1844 zoals u weet is geweest om te verkondigen het Oordeel van de doden tot dusverre niet voor de levenden. Wat is het Oordeel voor de doden?… {JL2: 1.2}

Wij zijn door Inspiratie onderwezen dat het is om de goeden van de slechten te scheiden, niet lichamelijk maar in de boeken, omdat voor de opstanding de doden geen bestaan of “deel” in alles wat onder de zon geschiedt” Pred. 9:5,6{SV} “in geen ding dat onder de zon geschied.” Dit oordeel werk is om het de engelen in staat te stellen om te weten wie op zal staan in de eerste opstanding van de heiligen (Openb. 20: 4, 5, 11-14), en wie zal opstaan in de tweede opstanding, in de opstanding van de hen die niet heilig zijn. Hierover zegt Daniël “het Gericht zette zich, en de boeken werden geopend.” Dan 7:10 {JL2: 1.3}

1

Daarom is het dat Inspiratie het oordeel werk noemt, “het rechtvaardigen van het heiligdom” Dan. 8:14; Dat wil zeggen, ieder die erkent te geloven die ooit gestorven is vanaf het begin van de zonde, wordt nu geoordeeld en de zaak van elk van hen beslist om hem of op te doen staan in de eerste opstanding of in de tweede; of uit de registers(verslagen, boeken) de namen van iedere onberouwvolle (onboetvaardige) zondaar te schrappen (uit te wissen), of om voor eeuwig uit het Boek de zonden van iedere berouwvolle zondaar te schrappen. Dit is Hemel’s werk geweest vanaf het jaar 1844, en iedere geïnformeerde Zevende-dags Adventist weet het. {JL2: 2.1}

Nu, aangezien de boodschap van het Oordeel van de Levenden van veel groter belang is als e boodschap van het Oordeel van de Doden, mag er ook verwacht worden dat de Bijbel meer over het laatste dan over het eerste. Dit is zo omdat het Oordeel van de Levenden te maken heeft met de levenden zelf, meer met de dragers van de boodschap dan met de doden. Wat belangrijkheid (gewichtigheid) betreft is er daarom geen vergelijking tussen de twee. Hoe zullen we de boodschap van het Oordeel van de Levenden ontvangen?… {JL2: 2.2}

Het antwoord is bij allen duidelijk: We zullen het op de zelfde manier krijgen zoals we die in 1844 kregen. Aangezien het toen door Inspiratie kwam en door Gods eigen gekozen bemiddeling, is het zeker dat de toegevoegde boodschap (Eerste Geschriften 332) ook op dezelfde manier zal komen; oftewel door inspiratie via Gods eigen bemiddeling. Inderdaad Waarheid wordt nooit op enig andere manier geopenbaard dan door Inspiratie. Zie 2 Petrus 1:20. {JL2: 2.3}

Zoals we de oude boodschap gepredikt moesten horen voordat we het accepteerden, zullen we de nieuwe boodschap gepredikt horen en hoe zullen “we horen zonder die hen predikt” Rom. 10:14? En zoals de oude boodschap impopulair was in het begin, bespot, uitgelachen, belachelijk gemaakt en veracht door mannen van stand en invloed, is het zeker te verwachten dat de nieuwe boodschap en boodschappers ook niet beter maar zelfs erger ontvangen en behandeld zullen worden. Toen was het een

2

uiterst individuele aangelegenheid(zaak), geen predikant of prelaat kon zich bemoeien met het geweten van de ander en zo moet het nu zijn. Iedere ziel moet zijn eigen beslissing nemen in zijn geheime kamer met hulp van de Geest der Waarheid. {JL2: 2.4}

Is het mogelijk dat men het erbij aflegt wanneer de boodschap van het Oordeel van de Levenden begint te klinken, hoewel hij het er niet bij aflegde toen de boodschap van het Oordeel van de Doden klonk?—De Geest der Profetie antwoord zo: We hebben niets te vrezen voor de toekomst, behalve als we zullen vergeten de manier waarop de Heer ons geleid heeft en Zijn onderwijzing in ons voorbije geschiedenis. ”Life Sketches 196. Ja, dit moet onze angst zijn. Laat ons daarom bedenken(niet vergeten) en absoluut zeker zijn dat God ons nu op de zelfde manier moet leiden zoals Hij dat in 1844 en door de eeuwen heen gedaan heeft. Verzeker u ervan dat u geen andere soort van leiderschap volgt, dat je niemand jou aandacht laat afleiden van dit rechte pad – dat je niemand je ertoe laat brengen om te geloven dat God nu leidt door iedere Tom, Dick en Harry. Dit moeten we niet vergeten als we de heiligen die ons zijn voorgegaan moeten evenaren en opvolgen en als we verwachten gered te worden. Als we dit vergeten, dan zullen zo zeker als we staan mannen ons van Gods boodschap wegleiden en ons tegen Zijn boodschappers opzetten net zoals de Joodse priesters hun volgelingen zich tegen Christus deden keren. God moge het behoeden dat we zouden zondigen tegen de Heilige Geest door Zijn boodschap te verwerpen wanneer Het naar ons komt. Alleen door ernstig dit Goddelijk bevel te volgen kunnen we goed geleid worden en het Oordeel van de Levenden overleven wanneer het “de bozen uit het midden van de rechtvaardigen” begint “af te scheiden.” Matt. 13:49 {JL2: 3.1}

Wat is het Oordeel van de Levenden? En wat gebeurd met de rechtvaardigen en wat gebeurd met de bozen nadat ze geoordeeld zijn?—in Zijn gelijkenis sen veraanschouwelijkt(illustreert) Christus dat de rechtvaardigen, als goede vissen, in vaten gezet; als tarwe in de schuur gezet; als schapen het eeuwig leven ingaan–zij in absolute zekerheid, —

3

verzegeld voor de eeuwigheid geplaatst zijn. Maar de onrechtvaardigen, zoals de slechte vissen worden uitgeworpen; als het onkruid worden zij verbrand; en als de bokken worden zij verzonden ter eeuwigdurende bestraffing. “Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.” Matt 13:49,50 {JL2: 3.2}

Hier zien we het werk van het oordeel voor de levenden geïllustreerd op verschillende manieren, en is divers genoemd: “Oordeel” (Dan 7:10; Openb. 14:7; 1 Petr. 4:17) , “Rechtvaardiging van het Heiligdom” Dan 8:14; “Reiniging van Zijn Tempel” Mal. 3:1-3; “Oogst” Matt. 13:30; “Machtige zifting”, “Reiniging van de kerk”,  “Getuigenissen voor de Kerk, “deel 5 p. 70.  5 T., p. 80} {JL2: 4.1}

Met betrekking tot het oordeel werk, heeft de Geest der Profetie dit te zeggen: {JL2: 4.2}

“… Maar de dag waarom de kerk gezuiverd wordt, nadert. God zal een rein en getrouw volk hebben. In de grote zifting, die spoedig plaatsvinden, zullen wij beter in staat zijn om de kracht van Israël te meten. De tekenen openbaren dat de tijd nabij is waarin de Heer zal laten zien dat Hij de wan in Zijn (eigen) hand heeft en de dorsvloer grondig zal zuiveren….. Zij hebben niet het licht ontvangen dat u zo helder beschenen heeft. Maar, van achter een ruw en onaantrekkelijk uiterlijk kan de zuivere glans van een oprecht (onvervalst) christelijk karakter tevoorschijn komen.” Getuigenissen voor de Kerk, deel 5 p. 70 {80-81} {JL2: 4.3}

Het feit dat de boodschap van het Oordeel voor de Levenden bij uitstek uitgebreider (breedvoeriger) behandeld is door al de Bijbel profeten dan het Oordeel van de Doden, is op zichzelf het beste bewijs dat het uitermate belangrijk is. Ik kan, daarentegen, slechts heel kort dit behandelen in deze brief- slechts de essentie ervan geven: {JL2: 4.4}

Zoals eerder getoond, in het Oordeel van de Doden

4

worden de zondaren gescheiden van de rechtvaardigen in alleen de boeken, maar in het Oordeel van de Levenden worden de zondaren en de rechtvaardigen lichamelijk gescheiden de één van de ander zoals Inspiratie door de profeet Ezechiël uitlegt (verklaart): {JL2: 4.5}

L2-8

“En de heerlijkheid des Gods van Israel hief zich op van den cherub, waarop Hij was, tot den dorpel van het huis; en Hij riep tot den man, die met linnen bekleed was, die de schrijvers-inktkoker aan zijn lenden had. En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die [anderen] zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren.” Ezech 9:3-6. {JL2: 5.1}

En door de profeet Maleachi wordt ons verteld dat de Heer vooraf een boodschapper zenden zal en dat nadat hij de weg voorbereid heeft, de Heer plotseling zal komen naar Zijn Leviet, de geestelijken. Zie Maleachi 3: 1-3. Dan, zegt de Geest der Profetie, “Zullen alleen zij die verleiding in de kracht van de Machtige hebben doorstaan toegestaan worden een rol te hebben (om een deel te hebben) in het verkondigen daarvan. (Boodschap van de Derde Engel) wanneer het op zal zwellen tot een Luide Roep.” De Review and Herald, nov. 19,1998. En over deze “verrassende (ontstellende) openbaring” (“Testimonies to Ministers pag 445”) voegt de profeet Jesaja toe: {JL2: 5.2}

“Want ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding met vuurvlammen.

5

met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn. Die zichzelven heiligen, en zichzelven reinigen in de hoven, achter een in het midden [derzelve], die zwijnenvlees eten, en verfoeisel, en muizen; te zamen zullen zij verteerd worden, spreekt de HEERE. Hun werken en hun gedachten! Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien. En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen [naar] Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, [naar] Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE [ten] spijsoffer brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, [naar] Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN.” Jes. 66: 15-20. {JL2: 5.3}

Aangezien de slachting voorspeld door de profeet Jesaja plaatsvindt onder (in het midden van, tussen)degenen die belijden geheiligd en gereinigd te zijn (onterecht beweren niets meer nodig te hebben) en aangezien diegenen die de ontsnappen tussen diegenen gestuurd worden naar de Heidenen om het evangelie te verkondigen, onderscheiden zich zonder meer vijf verschillende (uitgesproken) en hoogst belangrijke punten: 1. Aangezien de slachtoffers van de slachting diegenen zijn die tegen hun God-gegeven kennis zich te goed doen aan varkensvlees en andere gruwelen en aangezien zij die ontkomen in het evangelie werk bedreven(ervaren) genoeg zijn om gezonden te worden om het aan de Heidenen te preken vind slachting daarom in de kerk plaats; 2. Zij die ontkomen, volgens Ezechiël, zijn zij die zuchten en weeklagen over (tegen) de gruwelen en daarom het merk van verlossing ontvangen; 3. Aangezien zij gestuurd worden om het evangelie aan de Heidenen te preken nadat zij aan de slachting ontkomen, zijn zij “het overblijfsel”, van degenen die overblijven, de toekomstige dienaren van God; 4. Aangezien zij

6

uit de Heidenen al hun broeders moeten verzamelen(vergaderen), allen die mogelijk gered kunnen worden, zijn zij degenen die het evangeliewerk afmaken in de hele wereld; 5. Aangezien er twee scheidingen zijn- één van de kerk en één van de Heidenen,- zij die ontkomen en zij die ingezameld worden—die van “  Openb. 7:4,7-9 één van de stammen van Israël, en één van de Heidense naties.  {JL2: 6.1}

Al deze schriftgedeelten (bijbelteksten) en nog veel meer, mijn vriend, zoals je duidelijk ziet, verwijzen naar de reiniging van de kerk, naar de grote en vreselijke dag  des HEEREN Mal. 4:5, naar het Oordeel van de Levenden en het inzamelen van de heiligen- de “oogst” waarover iedere profeet heeft geschreven, sommigen meer en sommigen minder. Omdat dit zo is, kan je zeker zien dat onze ouderlingen nu doen wat de priesters in de dagen van Christus deden, en zijn niet minder vastbesloten om de boodschap van de leken weg te houden, en om daarbij zelfs de uitverkorenen te misleiden, de 144.000, de echte eerste vruchten van de oogst, degenen die het Oordeel “in het huis van God” zullen overleven, 1 Petr. 4:17, de toekomstige dienaren van God! {JL2: 7.1}

Als dit niet het doel van de vijand via de vijandige handelingen van de Ouderlingen is, en als deze Waarheid weerlegd kan worden, zouden zij niet als dwaze mannen handelen, geen discussies met ons mijden, ons niet uit de kerken gooien in de hoop dat we niet in contact met de leken komen, u niet adviseren om onze literatuur niet te lezen maar te verbranden, u niet dreigen uit te kerk te bannen omdat u de boodschap bestudeerd, maar zitten en Het weerleggen als Het onjuist is zoals ze met alle anderen zitten die het oneens met hen zijn. {JL2: 7.2}

Kan u niet zien dat als de geest die zichzelf nu manifesteert door deze Waarheid-hatende broeders, een en dezelfde geest is die zich door

7

de Joden manifesteerde en door de vijanden van Waarheid tijdens de Protestantse reformatie en ook in het begin van de 1844 beweging? Ziet u niet dat omdat zij deze boodschap met Haar eigen Waarde niet kunnen aantasten, zij persoonlijk worden, zij de man die is aangesteld aanvallen en vervallen in karakter belasting, door roddel en valsheid, tot alles in de hoop dat u  zicht tegen de Boodschap en de boodschapperkeert. De Geest der Profetie voorspelde deze misdaad in deze volgende woorden: {JL2: 7.3}

“Ik zag dat dezelfde geest van meineed die de waarheid omzet in leugen, het goede verandert in kwaad en onschuld in misdaad, nu bezig is. Satan is opgetogen over de toestand van het volk dat belijdt God toe te behoren….”—“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5 p. 81.  “Testimonies for the Church,” pp. 94-95 . {JL2: 8.1}

Dat de Ouderlingen aan de leken vertellen wat wel en wat niet te lezen, wie te spreken en wie niet te spreken, wie in hun huizen te laten en wie niet, is van hen uilskuikens(domoren), robotten, en geestelijke invaliden maken. Men zou de Ouderlingen moeten zeggen dat ze zelfs zwaardere lasten op zich nemen dan de Joden of de predikanten in onze vroegere kerken terwijl velen van ons de Advent boodschap bestudeerden. Zij kunnen geholpen worden als de leken hen vertellen dat dit een zaak is dat besloten moet worden tussen de leken en hun God; dat als iemand in het Koninkrijk wil gaan hij daar moet komen door zijn eigen God-gegeven vermogen. Toon hen wat de Geest van God zegt in het volgende: {JL2: 8.2}

“Kostbaar licht zal schijnen vanuit het woord van God, en laat niemand het wagen voor te schrijven wat wel of wat niet aan het volk voorgehouden zal worden in de boodschappen van verlichting die Hij zal zenden, waardoor de Geest van God tot zwijgen wordt gebracht. Niemand, hoe belangrijk zijn positie ook mag zijn, heeft het recht om het volk het licht te onthouden. Wanneer een boodschap in de naam van God tot Zijn volk komt, mag niemand zich verontschuldigen om zich te onderwerpen aan een onderzoek van haar eisen. Niemand kan het zich veroorloven zich

8

terug te trekken in een houding van onverschilligheid en zelfvertrouwen, en zeggen: ‘Ik weet wat waarheid is, ik ben tevreden met mijn toestand. Ik heb mijn grenzen bepaald en ik zal niet van mijn standpunt afwijken, wat er ook mag komen. Ik zal niet naar de boodschap van deze boodschapper luisteren; want ik weet dat het géén waarheid kan zijn.’ Het is vanwege het volgen van deze koers dat de populaire kerken in gedeeltelijke duisternis werden achtergelaten, en dat is de reden waarom de boodschap van de hemel hen nog niet bereikt heeft.”– “Counsels on Sabbath School Work,”(., p.28.) {JL2: 8.3}

Dit is wat de uitspraak “geestelijke vrijheid” betekent mijn vriend. Is dit niet de juiste, eerlijk en eerbare manier om met de situatie om te gaan? Zult u volgen wat mensen zeggen of zal u Christus en Zijn Waarheid volgen? Zeg tegen de vijandige Ouderlingen dat hun strijd niet tegen de “Herdersstaf” is maar tegen God en tegen hun eigen zielen. {JL2: 9.1}

“… Zij die hun geest scholen om alles aan te grijpen wat kan dienen hun twijfel vast voet te geven, en dit op anderen willen overbrengen, zullen altijd gelegenheid tot twijfelen vinden. Zij zullen alles bekritiseren en in twijfel trekken wat te maken heeft met het ontvouwen van de waarheid, ze zullen kritiek hebben op het werk en de positie van anderen en kritiek uiten op elke tak van het werk waar zij zelf geen deel aan hebben. Zij zullen zich verlustigen in de zonden, vergissingen en fouten van anderen, ‘totdat,’ zegt de engel, ‘de Heer Jezus Zijn bemiddelend werk in het hemelse heiligdom zal eindigen, en Zich zal bekleden met de klederen der wraak en hen tijdens hun onheilige feest zal overvallen, en zij zullen ontdekken dat zij niet gereed zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ Hun smaak is zo verdorven, dat zij zelfs in het Koninkrijk nog geneigd zouden zijn kritiek te uiten op de tafel van de Heer.” (Getuigenissen voor de Kerk, deel 5 p. 561-562) {690-691} {JL2: 9.2}

“…De scheiding, ” vervolgt de Geest der Waarheid, “veroorzaakt aan beide zijden pijn en verbittering.

9

Hit is de scheiding waarvan Christus verklaarde dat Hij die zou brengen. Maar zij die bekeerd zijn zullen er steeds vurig naar verlangen dat hun vrienden alles om willen van Christus zullen loslaten, omdat zij weten dat er uiteindelijk een eeuwige scheiding zal komen als zij dit niet doen. Onder ongelovige vrienden kan de ware Christen zich niet lichtzinnig en oppervlakkig gedragen. De waarde van hen waarvoor Christus stierf is te groot.”—“(Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5 p. 72.—“Testimonies forthe Church ,”  Vol. 5, p. 83} {JL2: 9.3}

Geloof me, mijn vriend, dat als de boodschap van het Oordeel van de Levenden niet Goddelijk aan ons was geopenbaard, als het minder ernstig was , als het niet zo helder als kristal was, en als we niet opgedragen waren het naar u te brengen, zouden we op Gods misleidde volk niet jagen in de rotskloven en in de bergen (Jer. 16:16). We zouden als het ware niet onder zo een zware last en kosten geplaatst worden om van deur tot deur door de gehele Advent wereld te gaan ten einde hen van Laodiceas zelfbedrog te redden; evenmin zouden we met onze menselijke kracht zo goed de beledigingen die ons toegeworpen worden ondergaan nagenoeg ieder uur door mannen en vrouwen die belijden God te dienen! {JL2: 10.1}

“…In deze tijd,” zegt de Geest van God, “zal in de kerk het goud gescheiden worden van de slakken. Ware godsvrucht zal duidelijk onderscheiden worden van oppervlakkig klatergoud. Heel wat sterren, die wij om hun schittering bewonderd hebben, zullen dan in de duisternis ondergaan. Het kaf zal als een wolk door de wind worden meegevoerd, zelfs van plaatsen waar wij nu alleen maar vloeren van rijke tarwe zien. Allen die zich sieraden van het heiligdoem aanmatigen, maar niet bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus, zullen verschijnen in de schande van hun eigen naaktheid… Zij die verlegen en onzeker waren, zullen openlijk voor Christus en Zijn waarheid opkomen. Zij die zwak en aarzelend waren in de kerk, zullen als David zijn – zij zullen bereid zijn en durf hebben…Dan zal de kerk van Christus verschijnen, ‘schoon als de maan, stralend als de zon, geducht als krijgsscharen’”– ”Getuigenissen voor de Kerk, “ Deel 5 p. 71. –”Testimonies for the Church,” Vol. 5, pp. 81, 82} {JL2: 10.2}

10

Deze Davids die God nu zichtbaar maakt zullen spoedig bij u aankloppen om Gods plan met u voor te leggen. Ontvangt u alstublieft deze werkers(dienaren) van God in deze lekenbeweging met dezelfde beschaafdheid waarmee u hen verwacht u te ontvangen. {JL2: 11.1}

Wij komen bij u met het zuivere Woord van God en alles wat wij van u verzoeken is ons objectief (onbevangen) en onbevooroordeelde aanhoren wanneer wij bij u thuis komen. Aangezien u ziet dat deze brief de eenvoudige onaangetaste(onbesmette) Waarheid, als u dan wie dan ook er tegen hoort spreken, kan u hem helpen door hem te vragen iets beters over deze bijbelteksten te geven als hij die heeft en indien niet, u met rust te laten. {JL2: 11.2}

Als u de vijanden van Waarheid wil helpen, vertel hen dan dat hun trainen van de leken dat zij al de Waarheid hebben, dat zij niet meer nodig hebben, dat zij de laatste boodschap hebben, dat de Geest der Profetie dat zegt hoewel Het in tegendeel zegt, dat het pure leugen is. Zeg hen niet het Oordeel van de Doden, maar het Oordeel van de Levenden is de laatste boodschap en zij hebben die niet en in plaats van er naar uit te kijken vechten zij ertegen. Zeg hen dat de Bijbel deze dingen of bewijst of Het doet dat niet; als Het dat niet doet, laat hen u dan vertellen waar Het dat niet doet. {JL2: 11.3}

Het merkteken van God (Ezechiël 9:4) en het merkteken van het beest (Openb. 13:16) blijken hier twee tegengestelden te zijn zoals de twee vrouwen van Openbaring twaalf en zeventien—de zuivere(waarachtige) en de vervalste. {JL2: 11.4}

Het beest wordt ons verteld is een man (Openb. 13:18). Het bevel om te aanbidden, het gebod van het beest te gehoorzamen, is daarom een bevel om de mens in plaats van God te aanbidden(gehoorzamen). Beide merktekens zijn voor geen andere doeleinde dan om te bepalen wie wie is—wie is voor God en wie is voor het beest. Zij die eerder Gods Oordeelboodschap gehoorzamen dan het decreet van het beest, ontvangen Gods merkteken. Deze twee

11

verschillende merktekens, weet u scheiden de aanbidders van God van de aanbidders van mensen. En aangezien Jezus verklaart dat de scheiding plaatsvind tijdens de oogst, en zoals u nu ziet dat de “oogst” en het “Oordeel voor de levenden synonieme bewoordingen zijn, dan is de conclusie dat als de noodzaak van het merkteken van God op het hart wordt gedrukt van de gelovigen van Zijn Oordeelboodschap in de kerk, en als  van het merkteken van het beest op het hart wordt gedrukt van de aanbidders van het beest tijdens het Oordeel in de wereld, wordt het onderwerp duidelijk: De vijanden van het Oordeel boodschap in de kerk, en de vijanden van het Oordeel boodschap in de wereld zijn beiden verzadigd (vervuld, doordrenkt) met de geest van het beest—beiden doen het zelfde werk tegen Gods volk. Eerst in de kerk dan in de wereld. Het enige verschil tussen de wee is dat in de wereld het merkteken van het beest wordt uitgevoerd door burgerlijke wet, terwijl in de kerk dat niet zo is, hoewel de vijand tegen het Oordeel boodschap reeds alles wat in hun macht ligt heeft gedaan om de arm van de wet tegen ons te verzekeren. Het is nu aan ieder persoonlijk lid van de kerk om of nota te nemen van Gods Oordeel boodschap en Zijn merkteken van verlossing (redding) te ontvangen, of nota te nemen van de ijdele taal van de mens en te sterven onder de slachtwapens van de engelen. {JL2: 11.5}

Met vriendelijke groeten om in te zamelen,

V.H. Jizreël, H.B.

(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging)

5 G 70—- 5T 80, 81

12

 Geachte Ouderlingen en Leken,

Omdat het uur laat is, en omdat u, Ouderlingen, doorgaan met het verwerpen van Gods dringend pleidooi dat u uw lege vaten vult met de gouden olie (Math. 25:1-13) nu vloeiend van de gouden schaal (Zach. 4) zodat uw pad verlicht is; en dat u uw ogen kan zalven met “ogenzalf” zodat u niet langer blind bent, heeft Inspiratie dit beslissend(slot) advies voor u: {JL3: 1.1}

Het is nu uw laatste kans om de hard nodige olie voor uw lampen te verkrijgen, en de hard nodige zalf voor uw olie, Ouderlingen, (Openb. 3:18). Als u nu faalt, faalt u voor eeuwig. Het spijt me dat in deze zoals in vorige brieven aan u, de Geest der Waarheid geen alternatief heeft maar doorgaat met het ontbloten van uw schande(Openb. 3:18). U kunt nog de slag winnen als u zich keert van de “Gruwelen” die worden aangemoedigd en gekoesterd in uw midden, zelfs in het huis van God. Hier zullen we slechts enkelen noemen: {JL3: 1.2}

Waarheid daagt u uit, Ouderlingen, om te tonen waar in de Bijbel leert of door woord of door voorbeeld dat de Sabbat en de kerk gemaakt zijn om doelen te stellen, voor veilingen, voor het verkopen van literatuur en voor het opnemen van inschrijvingen. De Bijbel leert of beveelt niet eens het collecteren aan (een gewoonte die Rome begonnen is) tijdens de Sabbat diensten laat staan het handelen in de aanwezigheid van God. Alles wat (Het enige dat) de Bijbel beveelt is dat een container voor het vrijwillig offeren geplaatst wordt ergens in het kerkgebouw. Het was in een dergelijke “schatkist” dat de weduwe, terwijl zij de tempel binnenging, haar twee penningskens (koperstukjes) plaatste. {JL3: 1.3}

Uw antwoord dat de dingen die u verhandeld “in het belang van Gods werk zijn,” is helemaal

1

 geen excuus. In feite, veroordeelt u uzelf nog meer door het te doen lijken dat de Heer Zelf de Sabbat overtreedt die Hij geheiligd en Hijzelf het voorbeeld gegeven heeft door het te onderhouden door te rusten van al Zijn werken (Gen. 2:2). De goederen die jullie Ouderlingen tonen en voorbereiden op de Sabbat in het huis van God zijn niet, weet u, heiliger of belangrijker dan de offers (lammeren, ossen, en duiven, etc.) die de Joden in de tempel verkochten, en voor welke aankoop de geldwisselaars daar waren. {JL3: 1.4}

Kunt u niet zien dat zoals de Heer hen boos uitdreef met de zweep, Hij met nog grotere woede niet alleen u Ouderlingen uit zal drijven maar ook de leken die doorgaan met het deelnemen aan uw “onheilige feesten,”. Ja, Hij zal nog strenger met u afrekenen dan Hij met de Joden afrekende, omdat u en de tempel van God en de heilige Sabbat ontheiligt. {JL3: 2.1}

Ouderlingen, neem niet langer aan dat de Heer “de aarde in de steek gelaten heeft”, Zijn volk of Zijn kerk. Hij stierf om hen te redden en Hij heeft hen niet opgegeven. Noch zal Hij u met hen weg laten gaan. Verlaat uw verdorven werken, Ouderlingen, want waarom zou u omkomen voor onrechtvaardig verkregen winst(vuil gewin)? De Geest der Profetie heeft lang geleden uw onheilige praktijken veroordeeld maar u gaat door en door. Aangezien u nu uw grens (limiet) bereikt heeft, en aangezien Gods geduld uitgeput is dit de laatste oproep van de Geest voor u om acht te slaan op Zijn instructies(aanwijzingen): {JL3: 2.2}

“Een grote fout is er gemaakt door sommigen die tegenwoordige waarheid belijden, door handelswaar gedurende een serie bijeenkomsten, en door hun handel de gedachten van het onderwerp van de bijeenkomsten afleiden. Als Christus nu op aarde was, zou hij deze verkopers en sjacheraars (louche handelaren), of ze nou predikanten of mensen waren, met een gesel met kleine koorden, als toen hij de tempel vanouds binnenging, ‘en verjoeg(uitdreef) allen die verkochten en

2

kochten in de tempel, en gooide omver de tafels van de geldwisselaars, en de stoelen van hen die duiven verkochten. En zei tegen hen, Er is geschreven, Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt.’ Deze sjacheraars zouden kunnen smeken(pleiten, verdedigen) als een excuus(verontschuldiging) dat de artikelen die ze ter verkoop aanboden opgeofferde giften waren. Maar hun doel was winst te maken, om middelen te verkrijgen, om te vermeerderen.”—Testimonies vol 1, pp 471,472. {JL3: 2.3}

Wat betreft uw grootspraak over de veelvoudige miljoen dollars jaarlijks door de Genootschap geïnd, heeft Inspiratie dit te zeggen: Het geduld en vrijgevigheid van de leken (niet hun blindheid) verdiend lof, maar wat te zeggen over uw werken, Ouderlingen? Omdat de Bijbel geen enkele collecte leert, maar alleen vrijwillige gaven (en ook niet voor uw eigen gebruik), maakt u door de leken onder hoge druk te zetten met uw toespraken, uw smekingen, en collecte allemaal in de naam van Christus, Hem tot een afperser van de ergste soort. En door uw oogst inzameling en andere soortgelijke campagnes om geld van de Heidenen te krijgen, maakt u Hem ook een bedelaar van de ergste soort. Uw herhaalde collectes, die in sommige gevallen tien of meer keren tellen op één Sabbat morgen is godslastering en roof,  niet een zegen en vrijwillige gave. {JL3: 3.1}

U verkoopt de Sabbat School lesboekjes(tijdschrift) met winst en dan na het bestuderen van de lessen zet u druk op de klasgenoten door iedere cent die ze bij zich mogen hebben van ze af te persen. Hierna worden ze ook weer onder druk gezet om zich te abonneren op tijdschriften, magazines, en dan wordt er een beroep op ze gedaan om te betalen voor kerk en schoolonderhoud. Het onder hoge druk zetten door u en de bereidwilligheid van de leken om te geven, maakt dat ze ten slotte schulden hebben en maakt het hen onmogelijk om hun bestaande rekeningen te betalen! Zo brengt u hen er toe om alle waardigheid die een Christen, in Christus’ naam verdient ,in de zakenwereld te verliezen! {JL3: 3.2}

En nog erger, ofschoon de Genootschap alles

3

wat mogelijk is van de leken afneemt, doet zij niets voor hen in tijd van nood! Maar voor u Ouderlingen doet zij alles wat gedaan moet worden, ofschoon het de leken zijn die door ontbering (tegenspoed) en offers in de middelen voorzien! Ja, u brengt uw laatste dagen door in respect, comfort en luxe door, maar wanneer de leken  oud en ziek worden of sterven vertrouwt u hun zaak toe aan de wereldse liefdadigheids instituten! Wat een egoïsme! Wat een verhardde hart (hardheid van harten)! Wat een ongelijkheid en smaad tegen Christus! Door hun kost(leven) van hen af te nemen en door niets voor hen te doen in tijd van nood heeft u hen dus gedwongen om een levensverzekering te sluiten en daardoor tegen God te zondigen! {JL3: 3.3}

Het is hoog tijd, Ouderlingen, voor u om te weten dat er een eind aan deze roof komt, en dat er ook een afrekening zal zijn, dat er een rechtvaardige God is die wraak neemt op de onrechtvaardige. Laat ons nu gaan naar het profetisch woord dat zeer vast is en zien wat het te zeggen heeft over dit onderwerp: {JL3: 4.1}

“Mensenkind, profeteer en zeg tot hen, tot de herders,: Alzo zegt de Heere HEERE: Wee den herders Israëls, die zichzelven weiden! Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakken sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer toe een roof zullen zijn; en Ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn Knecht David; Die zal hen weiden en Die zal hun tot een Herder zijn. En ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn. En Mijn Knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen, Ik de HEERE, heb het gesproken.” Ezech. 34: 2-4, 22-24 {JL3: 4.2}

4

Merkt u hier op, Ouderlingen, dat dit schriftgedeelte niet uw slechte daden als voorbeeld veroordeeld. Het veroordeelt direct de daden van de herders van het Israël van vandaag. Dit feit vindt u in de verzen 22 tot 24, die verklaren dat nadat de ontrouwe en zelfzuchtige herders verwijderd zijn, het dan zo is dat ene herder, de anti-typische David overneemt en hij alleen daarna heel zorgvuldig het voedsel voorbereid en verdeeld onder de kudde van God. Uzelf kleden met de wol en voeden met het vet van Gods schapen maar niets doen in tijd van nood is de vreselijke beschuldiging tegen u Ouderlingen, en wie kan in waarheid uw schuld ontkennen? {JL3: 5.1}

Bovendien aangezien dit schriftgedeelte vrede en zekerheid beloofd zoals er nooit geweest is vanaf zonde er was, en aangezien het de reformatie voorspeld die nu plaatsvindt onder de leken in Laodicea, zijn er duikelijke tekenen dat dit schriftgedeelte nu vlak voor uw ogen vervuld wordt; dat God u Ouderlingen ontslagen heeft net zoals Hij koning Saul vanouds had ontslagen omdat hij dat had genomen waarvan hem ronduit was gezegd dat hij het niet moest nemen; die anti-typische David en de volmaakte vrede op handen (in aantocht); “dat zij die bewezen hebben ontrouw te zijn niet met de kudde toevertrouwd zullen worden” Getuigenissen 5 p. 70; dat nu “in de tijd van beproeving en zifting” de onbekende trouwe dienaren (de trouwe leken) “die nu nog verborgen zijn “naar voren zullen komen”; dat “weinig groten van naam betrokken zullen worden” in dit plechtige werk; “het goud zal gescheiden worden van de slakken.” Getuigenissen Dl. 5, p.  81—Testimonies, Vol. 5 p.  80, 81. {JL3: 5.2}

Inspiratie ontsluierd onomwonden dat Ezechiël 34 wijst naar deze zelfde tijd, en dat het een Hemel-gezonden boodschap speciaal voor u is Ouderlingen. Moge God het behoeden dat u deze nieuwe geopenbaarde waarheid over het hoofd ziet, of nalaat er acht op te slaan en te reformeren. {JL3: 5.3}

Het is alleen omdat God smacht om u te redden dat Hij Jesaja’s profetie van de laatste dagen weer uw ongelofelijke verdorvenheid onthult: {JL3: 5.4}

5

“O Mijn volk,, die u leiden, verleiden u en den weg uwer paden slokken zij in. De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat om de volken te richten. De HEERE komt ten gerichte tegen de oudsten Zijns volks en deszelfs vorsten, want gijlieden hebt dezen wijngaard verteerd; de roof des ellendigen is in uw huizen. Wat is ulieden, dat gij Mijn volk verbrijzelt en de aangezichten der ellendigen vermaalt? Spreekt de Heere HEERE der heirscharen”. Jes. 3:12-15 {JL3: 5.5}

Merkt u op dat deze bijbeltekst zelf, wijst dat het spreekt tot het volk bij de aanvang van het oordeel van de levenden. De aanklacht is dat u het volk misleid heeft, dat “u de wijngaard verteerd(gegeten) heeft,” dat “de roof der ellendigen  in uw huizen is.” De rest van dit hoofdstuk vermeld verder dat in sommige gevallen u de (vrucht) levensonderhoud van de armen heeft genomen en het aan uw dochters geschonken heeft, waarmee zij zich overdadig en verdorven vertonen. Waarom toont u geen berouw, aangezien het vanzelfsprekend is dat u niet langer toegestaan zal worden om de “aangezichten der ellendigen te vermalen?” Waarom blijft u doorgaan met uw verdorvenheid en waarom komt u erin om? {JL3: 6.1}

Er zijn duizenden gevallen zoals van Broeder A.L. Friis, van wie de conferentie duizenden dollars genomen heeft voor hun lijfrente(jaargeld) fonds, maar niets deden voor zijn zorg en voor zijn medische rekeningen op zijn oude dag. En toen er een voorstel naar hen via de post was verzonden, smekend dat ze ten minste een deel van de begrafenis kosten betaalden, ontzegden zij hem ook dit, door totaal te zwijgen. {JL3: 6.2}

God heeft bevolen dat de predikantschap ondersteund word door de tiende, maar u ouderlingen verbruiken(nemen alles tot u) alles—tiende, vrijwillige offers, collectes, oogst inzameling, erfstukken en noem maar op! En hoewel de Geest der Profetie u jaren geleden opgedragen heeft om de leraren van de predikantencollege(instelling) van de tiende te betalen (Testimonies, Vol 6, p. 215) gaat u nog steeds door met hen te betalen door het ophalen van lesgeld en entreegeld van de studenten! Daardoor

6

bedriegt u de studenten door zodat u voor uzelf het rechtmatige deel van de tiende kan gebruiken! De Sabbat en de kerk hebt u veranderd in instituten van gewin in plaats van rust, gebed, lofprijzing, en studie. Dit doet u allemaal om uzelf te voeden en nog heeft u niet genoeg. Wat een bodemloze put moet uw maag (niet) zijn! Ontkent u nog steeds dat u de wijngaard heeft verteerd? {JL3: 6.3}

Als uw literatuur wat dan ook van waarde heeft, zou het niet verkocht moeten worden voor zo een hoge prijs, maar in plaats daarvan zou het gratis weg gegeven moeten worden en zo overal gestrooid worden als de bladeren in de herfst. Maar, in tegendeel verkoopt u boeken die voor $ 1 per kopie (exemplaar) verkoopt u voor $ 2 of $ 3. Als de literatuur gratis word weggegeven, en als het overtuigend is, zal het toevoegen overvloed aan zielen en dus meer opbrengen in tienden en offers dan de verkoopprijs nu opbrengt(doet). Uw liefde voor geld, echter, maakt dat u bang bent om dit risico te nemen. Als er welke literatuur dan ook ooit wordt weggegeven wordt een beroep op de leken gedaan om ook dit te betalen. Al deze simpele feiten bij elkaar, Ouderlingen, bewijzen dat de zonen van Eli niets waren vergeleken met u. Is het niet zo? {JL3: 7.1}

Het door u oppotten van de roof van de ellendigen, de Schriften verkeerd interpreteren, vertrouwen in de profeten ondermijnen, en Gods volk in duisternis houden betreffende het oordeel voor de levenden (“de grote en geduchte dag des Heeren”) zijn gruwelen (verdorvenheden) zoals die er nooit eerder waren! Als u deze verdorvenheden blindelings doet waarom bekend u nu niet aan de Heer dat Hij gelijk heeft om te zeggen dat u “ellendig en jammerlijk en blind en naakt” bent – in alles gebrek lijd in plaats van in geen ding gebrek te hebben (Openb. 3:17) Bekeer u van uw ongeloof en wordt vergeven. {JL3: 7.2}

Om nader te onderbouwen wat we gezegd hebben over uw opschepperij over de welvaart van de Kerkgenootschap, presenteren wij u de volgende cijfers: {JL3: 7.3}

7

Volgens het Jaarboek van de Kerkgenootschap van 1952,  bedroegen de tienden en offers voor zendingswerk in de periode van 12 jaar, van 1938 tot 1950, $313,732,091.49 en de toemame(aanwinst) in leden was 286,761. Deze cijfers tonen dat de leken van 1938 tot 1950 aan u Ouderlingen precies $ 1,094.05 voor ieder lid die u aan de kerk heeft toegevoegd. {JL3: 8.1}

De voorstelling wordt nog erger wanneer we in overweging nemen dat de kinderen die opgegroeid zijn in de Zevende Dags Adventisten gezinnen over dezelfde periode de toename in lidmaatschap in de kerk overtreffen. Er wordt geschat door werkelijke(feitelijke) cijfers dat een kerk(gemeente) van honderd leden in twaalf jaar ( de leeftijd waarop een kind zich bij de kerk mag aansluiten) minstens 84 kinderen zal opbrengen tot die leeftijd. Volgens dit kerngetal 469,951 –het lidmaatschap in 1938—zouden kerkleden in 1950, 394,758 kerkleden hebben opgebracht in de Zevende Dags Adventisten huizen indien zij allen in de kerk waren gebleven. Hier ziet u dat de kinderen die opgebracht waren in Zevende Dags Adventisten huizen in de afgelopen 12 jaar de toename van kerkleden in aantal overtreffen met 107,997 zielen over dezelfde tijdsperiode. {JL3: 8.2}

De juiste feiten spreken dus voor zich: Als de totale toename(groei) van leden van de Heidenen komt, dan zijn de leken al hun eigen kinderen kwijtgeraakt, 394,758 sterk, en voor $ 313,732,091.49 hebben zij 394,758 Heidenen gekocht! En als zij al hun eigen kinderen gered hadden, dan zou de toename zonder zelfs één Heiden 394,758 zijn in plaats van 286,761 en het zuur verdiende $ 313,732,091.49, geld van de leken zou in hun eigen zakken zijn in plaats van in de uwe, Ouderlingen. Is dit iets om over op te scheppen? Voorspoed? Welke soort? {JL3: 8.3}

Wat heeft de Z.D.A. kinderen naar de wereld gedreven in plaats van in de kerk? En wat weerhoud de leken ervan om hun buren en vrienden naar de kerk te brengen? Tevens, wat verdrijft bijna evenveel nieuw bekeerden naar de

8

achterdeur als dat er door de voordeur worden gebracht?—het antwoord is voor de hand liggend: uw constante doel om geld in te winnen en collectes door de gehele dienst, en het door u uithongeren door de afwezigheid van pure, gezonde geestelijk voedsel. {JL3: 8.4}

Wij hopen dat u ons nooit meer zal beschuldigen van het “podium” af te treden maar in plaats daarvan gaat u zelf Ouderlingen haastig weer er op. {JL3: 9.1}

Ook willen wij u laten weten dat de leken niet zo blind zijn als u denkt dat zij zijn voor uw valse opschepperij van zielen bijeenbrengende voorspoed die nooit onderbouwd door absolute feiten. Zo een succes vindt nooit hier plaats in het thuisland maar altijd in verafgelegen landen, landen waar niemand van ons een manier heeft om u te controleren. Waarom doet u niet iets hier? Zijn de heiden u nader aan het hart dan wij van het thuisland? {JL3: 9.2}

Uw voortdurende beschuldiging van ons door te zeggen dat u “priesterschap” beoefent, elimineert (maakt geen eind aan) de waarheid niet Ouderlingen, en hoe eerder u het weet hoe beter voor u. Een systeem van priesterschap is totaal verschillend van een systeem van het beroven van de armen. Bovendien, beschuldigen wij u nergens van; wij maken u gewoon(slechts) opmerkzaam op wat Inspiratie Zelf zegt; wij voldoen slechts aan wat Het ons beveelt te doen. Hier volgt onze opdracht: {JL3: 9.3}

“Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden…. Is dit niet het vasten, dat Ik verkies: Dat gij losmaakt  de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt en de arme verdrevenen in huis brengt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal

9

snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen”. Jes. 58:1, 6-8. {JL3: 9.4}

Uw roddel(kletspraat) dat u de Herdersstaf tot zwijgen heeft gebracht, dat het uitsterft, ia een andere foutieve bewering. Niet, niet de Herdersstaf. Vergeet niet dat het aantijgingen als de uwe zijn die de stellingen aan de deuren van de kathedraal van Wittenberg hebben genageld. De stellingen ziet u worden nu aan de deuren genageld van iedere sponsor(donateur) en ondersteuner van deze schandalige misdaden van het beroven van de leken en van hen in duisternis houden van Gods Waarheid voor deze tijd. {JL3: 10.1}

Wij zijn er zeker van dat u nu duidelijk ziet wat veroorzaakt heeft dat de dodelijke wond van het beest is genezen.(Openb. 13:3). Wij zijn er ook zeker van dat u nu bewust bent van het feit dat het gevangen nemen van de kerk door de Satan gemaakt heeft dat de hele wereld achter het beest liep(het kan niet de hele wereld zijn zonder de kerk). {JL3: 10.2}

Het is zeker dat als u levend moet ontsnappen aan de wraak van God, u Ouderlingen deze feiten niet kan riskeren te ontkennen, noch riskeren om te weigeren te op te komen en zo luid als u mogelijk kan herleving en hervorming te verkondigen door de breedte en lengte van Laodicea. Nee, dit zijn geen ijdele woorden, Ouderlingen. Hoort wat de volgende alinea’s zeggen: {JL3: 10.3}

“Wat voor grotere misleiding kan bezit nemen van het menselijk verstand, dan een vertrouwen, dat zij rijk zijn, terwijl zij allen verkeerd zijn! De boodschap van de Getrouwe Getuige vindt het volk van God in een droevige toestand van misleiding, hoewel oprecht(fideel, rechtvaardig) in die misleiding. Zij weten niet dat hun toestand betreurenswaardig is in Gods ogen. Terwijl zij aan wie de booidschap gericht is, zichzelf vleien dat zij in een verheven geestelijke toestand verkeren, breekt de booidschap van de Getrouwe Getuige hun zekerheid met de ontstellende aanklacht van hun ware toestand van geestelijke blindheid, armoede en ellende. Het getuigenis, zo scherp omlijnd en zo duidelijk, kan geen vergissing zijn, want het is de Getrouwe Getuige Die spreekt,

10

en Zijn getuigenis moet juist zijn.”—“Testimonies,” Vol. 3, pp. 252, 253) {JL3: 10.4}

“God is niet veranderd tegenover Zijn trouwe dienarendie hun klederen smetteloos houden. Maar velen roepen, ‘Vrede en veiligheid,’ terwijl er onverwacht verwoesting over hen komt. Tenzij er volledige bekering is, tenzij men hun hart nederig geeft door biechten, en de waarheid ontvangt zoals het in Jezus is, zal men nooit de hemel binnen gaan. Wanneer reiniging in onze gelederen zal plaatsvinden, zullen we niet langer gerust (tevreden) zijn, opscheppend(bluffend) rijk en verrijkt met goederen te zijn, en niets nodig te hebben. {JL3: 11.1}

 Wie kan waarlijk zeggen, ‘Onze goud is gereinigd in het vuur; onze klederen zijn niet besmet door de wereld’? Ik zag onze Leraar (Begeleider) wijzen naar de klederen van de zogenaamde rechtvaardigen. Hen uitkledend, legde Hij de bezoedeling eronder bloot. Toen zei Hij tegen Mij: ‘kan je niet zien hoe opzichtig(aanmatigend) zij hun bezoedeling en verdorvenheid van karakter hebben bedekt? “Hoe is de trouwe stad een hoer geworden?” ‘Mijn Vaders huis is een huis van koopwaar geworden, een plaats vanwaar de goddelijke aanwezigheid van heerlijkheid vertrokken is! Om deze reden is er zwakheid, en ontbreekt er kracht.’ ” – “Testimonies,” Vol. 8, p. 250. {JL3: 11.2}

 Welke “scherpere en ernstigere” getuigenis dan deze verwacht u Ouderlingen? {JL3: 11.3}

Dit, Ouderlingen en leken is inderdaad de stem van de profetie, en daarom is er nu geen twijfel bij u waarom wij alleen in de kerk werken in plaats van in de wereld. Nu ziet men wie de Getuigenissen uit hun context gebruikt. Nu is er geen twijfel bij de leken die eensgezind(eendrachtig) op staan, en de ketenen los breken die de armen binden en de vooruitgang van het evangelie achterhouden. {JL3: 11.4}

Om nu de kwestie(aangelegenheid) samen te vatten, wij zeggen in Waarheid en in de naam van Christus tegen u Ouderlingen en leken: zal u niet God prijzen dat ter wille van uw leven,

11

Waarheid in drie opeenvolgende brieven, waaronder deze, aan u allen heeft ontsluierd dat in zijn blindheid, zelf zelfbedrog en lauwheid, de engel van de kerk van de Laodicianen van het huis van God een rovershol heeft gemaakt, met het evangelie van Christus heeft hij handelswaar van Zijn volk gemaakt, en door de schriften te verdraaien heeft hij geprobeerd het vertrouwen in de profeten te ondermijnen. Bestudeer(Controleer) onze vorige brieven aan u. {JL3: 11.5}

Uw waanzinnige talent om al de verdorvenheden van karakter te bedekken en het doen voorkomen als een rozentuin onder een heldere hemel(lucht), is ook wat! En de reden(motivatie) van u om halsstarrig (eigenzinnig) de leken ervan te weerhouden om in aanraking met de Herdersstaf literatuur en haar aanhang(achterban, gevolg) is nu bij allen overduidelijk. Er nu slechts één ding dat u moet doen als u uw gezicht wil redden en genade en respect bij God en de mens wil herwinnen en dat is voor u om uw standpunt aan de kant van Waarheid te nemen, zet dan uw prachtige kundigheid binnen Laodicea in actie voor een totale terugkeer naar God. {JL3: 12.1}

Ik hoop dat ik niet uw vijand ben geworden, Ouderlingen, omdat ik de heldere waarheid aan u heb gezegd in de vreze van God en voor uw eigen eeuwig welzijn. Werk liever aan de betrokken kwesties(punten), en doe wat u kunt om te ontkomen de overlopende(overvloeiende) plaag die nu aan uw deur is, en aan de deuren van iedereen die nalaat te zuchten en uitroepen(weeklagen) over de gruwelen die er in uw midden zijn (Ezech. 9 en Getuigenissen 5, p. 70,71.—Testimonies, 5,  p. 80, 81. {JL3: 12.2}

Dit, merkt u is niet Broeder Houteff maar de lekenbeweging, doordrenkt met de Geest aan het werk.  {JL3: 12.3}

Met vriendelijke groeten om direct actie te ondernemen en voor een complete herleving en hervorming,

V.H. Jezreel, H.B.

(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging)

5 G 70, 71 {5 T 80, 81}

VHJ:cc

12Geliefde Sabbatvierder, Gods herdachtte Heilige:

Omdat het uur zo beveelt(voorschrijft), groeten wij u nu met uw Hemels-geboren titel in plaats van met uw aardse naam. U zult blij zijn te weten dat een groep van veldwerkers van ons nog steeds in uw buurt is met plannen om ieder lid van onze Zevende dags Adventisten Gemeente te interviewen. Wij posten u daarom deze voorloper omdat wij begrijpen dat u een Z.D.A. vol van toewijding bent, in goede en normale achting, hongerend en dorstend naar Waarheid en rechtvaardigheid met welke het Koninkrijk van God te bespoedigen. Hebt u onze andere 3 brieven die naar u gezonden zijn ontvangen? {JL4: 1.1}

Als bevoegde vertegenwoordigers van de Lekenbeweging, zijn wij in staat(bij machte) al uw vragen te beantwoorden, zoals hoe en wanneer de beweging ontstaan is, waar het voor staat, wat het doet, etc.. Vervolgens willen we ook de voorspellingen ervan aan u voorleggen zoals het gevonden wordt in de Bijbel en de Geest der Profetie en hoe het tot ons kwam zodat u beter uitgerust (toegerust) bent om zo veel als mogelijk anderen te helpen. Aangezien de activiteiten van de beweging in profetie nu zo duidelijk als de dag zijn, en zo fris als de dauw van de ochtend, in zicht gebracht door Goddelijke openbaring door de Schriften die hiervoor voor ons allen alleen maar verborgenheden(mysteries) waren, in het bijzonder de geschriften van de zogenoemde kleine profeten, zal u daarom des te meer alles erover willen weten. U bent zich ervan bewust, weten wij zeker, dat zelfs het gezond verstand leert dat deze profeten van de Bijbel er niet daar zijn ter versiering maar eerder vanwege hun heel belangrijke boodschappen voor de laatste dagen “voedsel op zijn tijd”(Math.: 24:45), bedoeld(bedacht) om ontzegeld te worden en tot onze aandacht gebracht te worden op het aangegeven moment(tijdstip). Gods Eigen bevel is nu:

1

“ Hoort de roede en Wie ze besteld heeft.” Micha 6:9 {JL4: 1.2}

“ Gij dan, weid Uw volk, met Uw staf, de kudde Uwer erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van Carmel,” Micha 7:14. {JL4: 2.1}

“ Zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw heilige feesten(vierdagen) o Juda, betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid.” Nahum 1:15 {JL4: 2.2}

“Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion, trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad, want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen.” Jes. 52:1 {JL4: 2.3}

Om deze reden zijn wij verheugd en bereid u van dienst te zijn door onder uw aandacht onze God-gegeven werk voor deze tijd te brengen en door haar zegeningen met u te delen. Wij, verzekeren u bovendien dat er geen fanatisme en geen misleidende en dubbelzinnige uitspraken met betrekking tot wat we hier te zeggen hebben. Alleen zuivere feiten en onaanvechtbare(onbetwistbare) onbedorven geopenbaarde Bijbelse Waarheid, en dat is alles. {JL4: 2.4}

U zult dan zeker de mogelijkheden kennen die de uwe zijn, ook de mogelijkheden van Gods werk op aarde die nu spoedig gaat eindigen, en van Christus’ ophanden zijnde komst om de kostbare oogst van de aarde te vergaren(verzamelen). {JL4: 2.5}

Wij zullen hier wagen om u te vertellen over enkele punten die God nu heeft verschaft om Zijn werk snel af te ronden en om in gerechtigheid af te bouwen. Hij heeft ons bewapend met al de nodige Hemel-geboren geloofsbrieven en bijstand en voorraden zodat met uitzondering van de hel-bestemde woede van de Duivel, ofschoon buitengewoon beperkt, er niets in onze weg is die enige belemmering of het succes van deze beweging beperkt. Hier volgen enkele van de hulpmiddelen die zoals u zult zien

2

werkelijk uniek zijn voor deze speciale tijd en nooit eerder gratis verstrekt zijn zoals nu: {JL4: 2.6}

Iedereen die tracht te doen wat hij of zij dan ook kan doen, hetzij weinig of veel, deeltijd of voltijd, wordt nu voorzien van gratis literatuur in onbeperkte hoeveelheid, met gratis vervoer, of de reis een mijl of duizend mijl lang is, en wat voor onkosten men mag tegenkomen door zichzelf bezig te houden met het grote en fantastisch werk wordt allemaal betaald door deze Lekenbeweging. {JL4: 3.1}

Waarom is de oproep tot actie zo ernstig? Omdat Inspiratie onvoorwaardelijk openbaart dat de tijd van het Oordeel van de Doden aan het afsluiten is en de tijd van het Oordeel van de Levenden gaat beginnen. En aangezien er een speciale boodschap was voor het Oordeel aangaande de Doden, is het nog belangrijker dat er een speciale boodschap aangaande het Oordeel voor de Levenden moet zijn, waarvan de aankondiging al hier is. De Geest der Profetie spreekt van de boodschap in de volgende woorden: “Ik zag engelen heen en weer snellen in de hemel, zag hen nederdalen naar de aarde, en wederom opstijgen naar de hemel, voorbereidselen makende voor het plaats hebben van de ene of andere belangrijke gebeurtenis. Toen zak ik een andere machtige engel, die last kreeg om naar de aarde te dalen, en zijn stem te voegen bij die van de derde engel, en kracht en nadruk aan diens boodschap bij te zetten….Deze boodschap schijnt een toevoeging aan de derde boodschap te zijn en er mede samen te gaan, gelijk het middernachtelijk geroep samenging met de boodschap van de tweede engel in het jaar 1844….” —Eerste Geschriften,  p. 331-332—Early Writings, p. 277. {JL4: 3.2}

“…Het werk van God in deze aarde,” vervolgt Inspiratie, kan nooit voltooid zijn totdat de mannen en vrouwen waar uit onze kerklidmaatschap bestaat in actie komen om het werk te doen, en hun inspanningen verenigen met dat van die predikanten en kerkambtenaren(dienaren).”—Gospel Workers,  p. 352. {JL4: 3.3}

U begint uw werk van huis uit en breid dat verder uit zo ver als u dat wil. U kunt of parttime of full time werken in onze Zevende

3

dags Adventisten gemeenschappen. Ook geestelijke studenten krijgen nu ook een complete gratis opleiding, volkomen overeenstemming met het volgende Goddelijke bevel: {JL4: 3.4}

“Ons Congres verwacht van de scholen geschoolde en goed opgeleide arbeiders, en zij zou de scholen een zeer hartelijke en wijze(intelligente) ondersteuning moeten geven. Het is licht is duidelijk gegeven dat degenen die dienen op onze scholen, het woord van God onderwijzen, de Schriften verklaren, de studenten opleiden in de dingen van God, ondersteund moeten worden door de tienden gelden (niet door lesgeld). Deze instructie was lang geleden gegeven, en is de laatste tijd keer op keer herhaald.”—Testimonies for the Church, Vol. 6, p, 215. Geestelijke studenten moeten nu niet hun lesgeld of toelatingsgeld betalen. {JL4: 4.1}

Nu wordt onze Zevende-dags Adventisten leuze, “Iedere Zevende-dags Adventist een missionaris en iedere missionaris een predikant,” een realiteit en neemt dagelijks toe in sterkte(kracht). Dit vindt daadwerkelijk wereldwijd nu plaats in het Adventisme. Wij zijn er zeker van dat u zo een God-gegeven mogelijkheid niet wil missen. Nu is het Schriftwoord vervult: “O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt komt, koop en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk.” Jes. 55:1. Nu gebied de Here: “zie op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vierdagen, o Juda, betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid.” Nahum 1:15. Wend uw ogen af van alle anderen is het gebod, ziet u. {JL4: 4.2}

Aangezien iedere noodzaak in relatie tot(verband met)(met betrekking tot)dit werk “van de laatste dag”, met inbegrip van (waaronder)plannen nu gratis verstrekt wordt aan iedere gezonde (valide) en bereidwillige werker, is er niets dat u mogelijke kan weerhouden om eraan mee te doen. Alles wat er van u vereist wordt, is uw energie, talent, en het vaardigheid zoals God die aan u gegeven heeft. Het is een echt voorrecht om

4

voor de Heer te werken, voor Zijn Koninkrijk en voor Zijn volk, als ook voor onze eigen eeuwig tehuis. {JL4: 4.3}

Het organiseren van het werk door ons in uw buurt en in dit gedeelte van de Staat zal gauw eindigen. Het is, daarom belangrijk dat u direct contact met ons opneemt door een aan uw zelf geadresseerde kaart aan ons te verzenden of door te bellen om een afspraak te maken om u te ontmoeten bij u thuis op een voor u geschikt tijdstip, om vertrouwelijk het licht en de plannen van dit hemel-geboren “herleving en hervorming” waarover Zuster White een visioen gegeven was en waarover ze uitgebreid geschreven heeft in Testimonies, Vol. 9,  p. 126. Lees het, u zou niet willen missen wat ze daar geschreven heeft. {JL4: 5.1}

Vul nu de bijgesloten kaart in en post het vandaag, maar pas op uw schreden en verwacht de Duivel te ontmoeten, indien hij zelfs niet voor de tijd daar is reeds met u gesproken heeft, want zo gebied de Geest van God: “Wij hoeven nooit te verwachten dat, wanneer de Heer licht heet voor Zijn volk, Satan rustig blijft toezien zonder enige moeite te doen om te voorkomen dat zij het zullen ontvangen.”—Getuigenissen, Dl. 5, p. 592.—Testimonies, Vol. 5, p.728.  Onthoudt echter, dat Satan niet bij u met horens en hoeven zal verschijnen, maar als een engel des lichts, en als een vriend, en als een dienaar van God, zelfs door zich te beijveren om als het mogelijk was Christus’ eigen karakteristieke eigenschappen na te doen. {JL4: 5.2}

Er is daarom in niets veiligheid dan in het Woord van God Zelf, persoonlijk tot u sprekend, niet door een medium, “Geliefden,” adviseert Inspiratie, “geloof niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.” (1 Joh. 4:1) de waarheid achterna gaand, want als er geen waarheid is, kan er geen bedrog(leugen) zijn. {JL4: 5.3}

Dan, instrueert de Geest van God: {JL4: 5.4}

“Kostbaar licht zal schijnen vanuit het woord, van God, en laat niemand het wagen voor te schrijven wat

5

wel of niet aan het volk voorgehouden zal worden in de boodschappen van verlichting die Hij (God) zal zenden, waardoor de Geest van God tot zwijgen wordt gebracht. Niemand, hoe belangrijk zijn positie ook mag zijn, heeft het recht om het volk het licht te onthouden. Wanneer een boodschap in de naam van God tot Zijn volk komt, mag niemand zich verontschuldigen om zich te onderwerpen aan een onderzoek van haar eisen. Niemand kan het zich veroorloven zich terug te trekken in een houding van onverschilligheid en zelfvertrouwen, en zeggen: ‘Ik weet wat waarheid is, ik ben tevreden met mijn toestand. Ik heb mijn grenzen bepaald en ik zal niet van mijn standpunt afwijken, wat er ook mag komen. Ik zal niet naar de boodschap van deze boodschapper luisteren; want ik weet dat het géén waarheid kan zijn.’ Het is vanwege het volgen van deze koers dat de populaire kerken in gedeeltelijke duisternis werden achtergelaten, en dat is de reden waarom de boodschap van de hemel hen nog niet bereikt heeft.”—Testimonies on Sabbath School work,  p. 65. {JL4: 5.5}

Maar waakt u voor het verwerpen wat waarheid is. Het grote gevaar met onze mens is geweest dat zij zich van mensen afhankelijk maken en vlees tot zijn arm stelt. Zij die niet de gewoonte hebben gehad om de Bijbel voor zichzelf te onderzoeken, of bewijs af te wegen, hebben vertrouwen in de gezaghebbende mannen en erkennen de beslissingen die zij nemen; en daarom zullen velen de werkelijke boodschappen verwerpen die God naar Zijn volk stuurt, als deze gezaghebbende mannen ze niet aannemen.”—Testimonies to Ministers, pp. 106, 107. {JL4: 6.1}

Laat geen enkel vrede-en-veiligheid, aan-niets-gebrek-hebbende schreeuwer u in verlegenheid en verwarring brengen. Wees een held voor God door niets te doen dan wat Inspiratie zegt. {JL4: 6.2}

Vergeet niet de kaart direct te verzenden. {JL4: 6.3}

Met zeer vriendelijke groeten,

V.H. Jezreel, H.B.

(Directeur van de Z.D.A. Leken Beweging) 5 G 70 {5 T 80}

6

 Geachte Ouderlingen en Leken,

De last van deze brief is in het bijzonder voor u Ouderlingen die schijnen te denken dat u en het boekje getiteld “Een Antwoord op De Herder’s Staf”  {“A Reply to The Shepherd’s Rod”}  de leerstellingen die onderwezen worden in de “Herder’s Staf “ publicaties heeft kunnen weerleggen. U bent duidelijk gecharmeerd door de zogenaamde grote mannen van het boekje, veronderstelde “mannen met veel ervaring.” We willen u laten weten dat zij niets weerlegd hebben en hier volgen de heldere onbedekte feiten: {JL5: 1.1}

Aangezien het de totale zorg van de Broeders is om de “Staf” leerstellingen over de onderwerpen van de oogst en de 144.000, te weerleggen, zullen we nu nauwgezet deze twee onderwerpen behandelen. “Een Antwoord op De Herder’s Staf”  {“A Reply to The Shepherd’s Rod”}, citeert het volgende uit “Lessen uit het Leven van Alledag,”  — “Christ Object Lessons,”  p. 72. {JL5: 1.2}

“ Het onkruid en de tarwe moeten samen opgroeien tot de oogst; en de oogst is het einde van de genadetijd.” “Lessen uit het Leven van Alledag”, p. 39 {JL5: 1.3}

Door dit citaat proberen de Ouderlingen ons te laten geloven dat de oogst plaats vind na het sluiten van de genade(tijd)! Maar ze moeten ongetwijfeld weten dat “genadetijd” niet eindigt na het sluiten van genade(tijd), maar ervoor; en dat bij gevolg de citaat de oogst plaatst voor de genade(tijd) sluit. Aangezien u Ouderlingen zo goed bedreven (ervaren) zijn in de Engelse taal, zijn wij genoodzaakt te zeggen dat het proberen om u zelf te doen geloven dat het citaat zegt wat het niet zegt, het niet aan onwetendheid of aan onoplettendheid kan liggen maar eerder aan weldoordachte zijtrappen, proberend om valselijk de “Staf” te weerleggen en dus de leken beroven van Haar speciale boodschap voor deze beproevende tijd. Ja, “mannen met ervaring,” maar welk soort? {JL5: 1.4}

1

Men kan het hele boekje doornemen en ontdekken dat ieder citaat op die manier verwrongen en verdraaid is! Als zij niet juist hebben kunnen inzien wat Lessen uit het Leven van Alledag” zegt, is het ze zeer zeker niet ontgaan om te ontdekken dat hun fout is gecorrigeerd door de volgende geïnspireerde uitspraak: {JL5: 2.1}

“Toen zag ik de derde engel. Mijn begeleidende engel sprak: ‘Zijn werk is vreselijk. Zijn zending is schrikwekkend. Hij is de engel, die de tarwe van het onkruid moet scheiden, en de tarwe voor de hemelse schuur moet verzegelen en binden. Deze dingen moeten al de gedachten, de gehele aandacht bezighouden’.”—“Eerste Geschriften,” p. 135, 136. – {“Early Writings,” p. 118} {JL5: 2.2}

Ook dit citaat, Broeder, Zuster, heeft geen verklaring nodig. Het vertelt ons ook ronduit(gewoonweg) dat de oogst vooraf gaat aan de sluiting van de genadetijd, dat de Derde Engel Boodschap er is om zowel te verzegelen en “het graan van de het onkruid schift(scheidt)”. Iedere Zevende dags Adventist weet dat dit werk van de engel de genadetijd is( tijdens de tijd van verlossing). Hier ziet u dat de reiniging van het heiligdom (5 G, 70) die tot stand komt (bereikt wordt) door het “onkruid” te vernietigen en de “tarwe” te sparen. Dan begint de Luide Roep met een zuivere bediening doordrongen met de Geest van God. Dit is duidelijk te zien uit de volgende aanhalingen: {JL5: 2.3}

“Alleen degenen die verleiding hebben doorstaan en overwonnen in de kracht van de Machtige zullen toegelaten worden om een deel te hebben in het verkondigen(Derde Engel Boodschap) wanneer het zal zijn aangezwollen tot de Luide Roep.”—“Review and Herald,” Nov. 19, 1908. {JL5: 2.4}

“Gekleed in de wapenrusting van Christus’ gerechtigheid, is de gemeente gereed voor haar laatste strijd. ‘Schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren’ , is ze gereed om de wereld in te gaan, overwinnende om te overwinnen.”– “Profeten en Koningen”  p. 445—{”Prophets and Kings,” p. 725}. {JL5: 2.5}

2

Geen duidelijkere taal kan gebruikt worden waarmee verklaard wordt dat de Luide Roep verkondigd wordt door een zuivere bediening en dat na deze scheiding of reiniging (“Getuigenissen” Dl. 5 p. 70,71) {“Testimonies,” Vol. 5, p. 80,. 82 } heeft plaats gevonden het dan is dat het werk afgerond wordt in de wereld, dat dan de heiligen waarlijk geroepen worden uit Babylon naar de zondeloze plaats- naar de gereinigde kerk, de ark van vandaag, de enige plaats waar de plagen niet vallen. {JL5: 3.1}

Onze gebedsvolle (biddende) hoop Broeders, is dat u serieus bent en de toegevoegde Waarheid (“Eerste Geschriften,” p. 332) {“Early Writings,” p. 277} bestudeert, zodat u er niet toe geleid wordt om verbitterd uit te schreeuwen: “De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost.” Jer. 8:20. De oogst ziet u weer, vindt plaats tijdens de tijd van verlossing. {JL5: 3.2}

Broeders, ga niet zo lichtvaardig om met deze belangrijke Waarheid. Neem zeker uw standpunt Ervoor en klaag Haar vijanden volledig aan als u wilt ontsnappen aan de snel naderende plaag(gesel), het “Oordeel in het huis van God” (1 Petr. 4:17). De situatie vereist actie tot het einde dat een herleving en hervorming onmiddellijk in werking gaan, opdat wij niet allen vergaan in onze Loadiceaanse zelf-misleiding (“Testimonies ,” 9, p. 126) {JL5: 3.3}

Door verdraaiingen van Goddelijke openbaringen zoals deze regels uitwijzen, kunt u Ouderlingen een oppervlakkige lezer overtuigen dat u de Staf van God heeft weerlegd, maar voor zover we weten, heeft u nog nooit enige normaal denkende Davidian kunnen overtuigen, of enige Z.D.A. denker. Iedereen met een normaal argumenterende(redenerende) vermogens kan het hele boek, “Een Antwoord op de Herder’s Staf,” — {“A Reply to The Shepherd’s Rod”} doornemen en daar ontdekken dat het slechts dat is, “een antwoord”. Er wordt nu duidelijk gezien dat niet Broeder Houteff, maar u Ouderlingen het Woord van God verkeerd uitleggen(interpreteren) en de leken misleiden. {JL5: 3.4}

 We zullen nu verder gaan met de theologie van het Kerkgenootschap over het onderwerp van de 144.000. U Ouderlingen vertellen ons

3

trots dat het Kerkgenootschap nu bijna één miljoen leden telt en dat zij haar doel gesteld heeft om het aantal leden te verdubbelen. Aan de ene kant schept u op over de snelle groei en aan de andere kant probeert u de “Herder’s Staf” te weerleggen, lerend dat de grote schare van Openbaring 7: 9 de tweede vruchten van de oogst zijn. Door stellig vast te houden(te verklaren) dat de levende heiligen slechts weinig in aantal moeten zijn en door op te scheppen over de snelle groei van het Kerkgenootschap en haar veelvoudige honderd duizenden die al in de kerk zijn, schept u aldus een tegenstelling voor uzelf en voor al uw geestverwanten. Behalve dat, geeft u toe dat het grootste deel van het werk nog gedaan moet worden- dat er miljoenen op miljoenen zelfs in de Verenigde Staten zijn die nog niet eens van de naam Zevende Dags Adventist hebben gehoord, laat staan van “het eeuwigdurende evangelie.” Het is daarom duidelijk, Broeders, dat met de huidige groeiverhouding wanneer het werk voleindigd is en Jezus komt om Zijn kerk naar het glorie-land mee te nemen, het Kerkgenootschap dan gegroeid zal zijn tot verscheidene miljoenen. {JL5: 3.5}

Ondanks deze achtergrond die u Ouderlingen zelf hebben geconstrueerd, maar in tegenstelling tot alles, leert u dat wanneer Jezus komt, er slechts 144.00 levende heiligen zullen zijn, niet meer! Bent u Ouderlingen, niet in de war of verwarrend! Als u uw theorie over de 144.00 echt gelooft, dan zal u in de Geest van God en minstens omwille van uw eigen ziel potlood en papier nemen en dienovereenkomstig die percentages van heiligen en de percentages van duivels of onkruid uitrekenen die nu al het lidmaatschap van onze kerken vormen (uitmaken). –Aangezien het lidmaatschap reeds niet minder dan 800.00 telt, en als er slecht 144.000 heiligen erin zijn, dan zou er volgens deze verhouding een gemeente van 100 leden uit ongeveer 18 heiligen en 82 duivels bestaan! En aangezien de functiebekleders (dienaren, dienstdoende) die de kerken besturen gekozen zijn door een meerderheid aan stemmen kunt u zien wie hen gekozen heeft, wie functies hebben en wie de kerken in hun macht hebben? Verbaasd u zich dan waarom dingen lopen zoals nu? {JL5: 4.1}

4

Als het waar is dat er slechts 144.000 levende heiligen zijn als Jezus komt, en als het lidmaatschap zich verdubbeld tegen het einde van 1953 of 1954 zoals het doel schijnt te zijn, dan zal er volgens dat tempo (die omvang/schatting) in 1955 volgens uw eigen berekeningen, slecht 9 heiligen en 91 duivels uit iedere honderd leden zijn. Navenant (dienovereenkomstig) als het lidmaatschap zich verschillende malen verdubbeld voor Jezus komt om Zijn kerkt te ontvangen, dan zal er niet één heilige zijn op(per) 100 leden! Als dit zo is vraagt u zich dan af wiens kerk is deze kerk? – Van de Duivel? of van de Heer? en waar zal Hij het zoeken als Hij komt? {JL5: 5.1}

Deze bedroevende feiten staan zo hoog als bergen tegenover uw persoonlijke opvattingen Ouderlingen, en als verassingen(openbaringen) voor uw kudden. Als u daarom doorgaat te zeggen dat u niet slaapt, dat uw uitlegging van het Woord onbetwistbaar(onaanvechtbaar) is, dat u alle Waarheid heeft om u door de Paarlen Poorten te nemen dan heeft u niets meer nodig dan is er geen hoop; u bent te ver heen. {JL5: 5.2}

Desondanks weten wij persoonlijk dat er velen zijn die niet zo slecht misleid zijn, die de knie niet voor Baal gebogen hebben, die zichzelf niet hebben toegelaten om in een paardenstal(veekraal) opgesloten te zijn als het ware, als schapen en vee door bedriegers en zogenaamde “mannen met ervaring” die de kudden van God besturen(heersen) en voeden met zo een lage kwaliteit schillen als deze regels weergeven. {JL5: 5.3}

Het opscheppen van u over de talrijke bekeringen van het Kerkgenootshap over de wereld daagt u nu uit om eerlijk de vraag die hieruit voortkomt(voortvloeit) te antwoorden: Waarom brengt u Ouderlingen, zegevierend de scharen de kerken binnen als u zeker(absoluut) weet dat slechts 144.000 uit een aanzienlijke(grootschalige) menigte(schare, massa) kerkleden waardig zijn om gered te worden? Waarom geeft u hen hoop op een huis in het Koninkrijk als u zeker weet dat zijn daar niet kunnen komen? Is zo een inzameling niet volslagen misleiding en de grootste poging ooit gehoord om de kerk met onkruid te infiltreren en is het niet geestelijke hoererij van de

5

ergste soort om de kerk van God met duivels te vullen? In de volgende citaten vergroot Inspiratie deze Waarheid verder: {JL5: 5.4}

“Ik zag stralen van lichten van steden en dorpen, van hoge en lage plaatsen op de aarde. Gods woord werd gehoorzaamd, en als resultaat waren er gedenktekens voor Hem in iedere stad en dorp. Zijn waarheid was wereldwijd verkondigd.”—“Testimonies,”  Vol. 9. p. 28. {JL5: 6.1}

Stralen van licht van de steden en dorpen, van hoge en lage plaatsen van de aarde, en gedenktekens in iedere stad en dorp, vertegenwoordigen een grote schare, niet slechts 144.000. Zelfs als er niet meer dan één straal of gedenkteken in iedere stad of dorp was, zou het aantal van hen (hun aantal) vele, vele malen meer dan 144.000 zijn. {JL5: 6.2}

Om de diepe sluimering te bedekken die afgespiegeld wordt door de eerdergenoemde cijfers, verklaarde één predikant: “Wanneer het werk afsluit,” zei hij, “zullen er in de kerk velen duizenden meer dan 144.000 heiligen zijn, maar in plaats van opgenomen te worden, zal het overgrote aantal van hen moeten sterven door de plagen of van de epidemieën voordat Jezus komt, omdat ze niet goed genoeg konden zijn om opgenomen te worden hoewel perfect genoeg voor wederopstanding! {JL5: 6.3}

Wat een eyeopener(verassing, openbaring) voor de leken hebben deze uitzonderlijke valse leerstellingen! En wat een dwingende macht nu voor u Ouderlingen om Christus’ aanklacht aan u toe te geven, de “engel” van de kerk der Laodicianen, zijn “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt,” Openb. 3:17. Als de Geest der Waarheid u nu niet kan overtuigen, dan zal Hij het nooit doen. Wijsheid, echter schreeuwt uit dat u liever nu toegeeftaan de leken dat u schuldig bent aan het doorgeven van bedrog(onwaarheid) en Gods raadgeving ter harte te nemen: {JL5: 6.4}

“Ik laat u, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur(geïnspireerde Waarheid), opdat gij rijk moogt worden;

6

en “witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde: en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik: wees dan ijverig en bekeer u.” Openb. 3:18,19 {JL5: 6.5}

Als u ooit van plan bent iets anders te doen dan wat u nu doet, zou u dat beter op dit moment kunnen doen. Nu is het de tijd om ter harte te nemen waarover de Geest der Profetie lang geleden waarschuwde. Laat u niet na “Getuigenissen,” Dl 5 p. 71; “Testimonies,” Vol. 5, p. 80, en Vol., 3, p. 252 en verder te lezen. {JL5: 7.2}

Is het niet hemeltergend(aanstootgeven, stuitend) voor u Ouderlingen die met een hoek van uw monden deze ketterij leert en met de andere hoek van uw mond uitroept om uit te kijken met de “Herdersstaf,” dat is dwaling leren! Wat een tegenstrijdigheid is dit! {JL5: 7.3}

Wat echter, echt verassend is, is dat er niet enkelen, vooral van de leken die zonder een vraag en met hun ogen geslopen als vogels in een nest slikken wat hun verwarde Ouderlingen hun geven. Zij zijn juist degenen die Ouderlingen aanmoedigen te doen wat zij nu doen. Die zijn zo lui om te denken, en te slaperig om hun ogen te openen en zelf te studeren. Zij verwachten dat de predikant hen in hun armen de Hemel in draagt! Zij zijn vergeten dat iedereen op zijn eigen benen daar moet komen. {JL5: 7.4}

7

Hun vallen voor eigen(ongeïnspireerde)  verklaringen van de Schriften, zoals u Ouderlingen leert betreffende de 144.000, is inderdaad ongelooflijk(onvoorstelbaar). Zij zijn echter niet allemaal zo misleid; velen van hen zijn al aan het ontdekken dat al zodanige(dergelijke) daders ondergrondse(onaardse) werktuigen(agenten) van niet-Adventistische activiteiten zijn. Gods volk weet echter dat Jezus, met de naam Michael, komt in de tijd van benauwdheid zoals er nooit geweest is, hij toch iedereen zal bevrijden wier naam in het boek geschreven staat, en dat al Gods volk dat op dat moment in Babylon, de wereld is, en dus onderworpen zijn aan de plagen, allen eruit geroepen worden (Openb. 18:4) en als zij uit haar komen in Gods gereinigde kerk ontkomen zij allen aan de plagen; geen één hoeft om zo een reden te sterven. Zij weten allen dat als ze goed genoeg zijn om op te komen in de eerste opstanding, zij goed genoeg zijn voor ten hemelopvoering. Zij weten dat de maatstaf voor verlossing niet lager is voor de opgewekten als voor de ten hemelopgenomenen. {JL5: 8.1}

De Ouderlingen die zo diep in duisternis zijn gezonken, als ze geholpen kunnen worden moeten de leken hen verplichten hun leringen met de Bijbel te bewijzen; want zo een vreemde onsamenhangende en incorrecte theologie, ketterij van de laagste soort, opzettelijk(moedwillig) verzonnen(bedacht) om Waarheid ermee te bevechten zal hen en hun medestanders(geestverwanten, gelijkgezinden) zeker in de bodem van de put storten. Als ze doorgaan met de “Staf” te bevechten, laat hen u niet in iets anders, of op persoonlijkheden, maar laat hen Het bevechten met wat Het hier zegt. {JL5: 8.2}

Zij moeten getoond worden dat wat de “Staf” bewijst wat Het leert. Dan moeten zij ter verstaan worden gegeven dat het volgen van de hoofdmannen die de kleine “mannen met ervaring” hebben overweldigd en die de kerken van vandaag hebben geïnfiltreerd (zijn binnengedrongen) met onkruid en dwaalleer in geen mindere mate dan het Sanhedrin-ketterij leraren in de dagen van Christus deden, hen en al hun medestanders naar de hel zal leiden. {JL5: 8.3}

8

De Ouderlingen waarschuwen de leken om niet de “Staf” te lezen maar Het te verbranden, alleen omdat zij vastberaden zijn om hen in duisternis te houden, zodat zij nooit de verzinsels (bedenksels, fabels) waarin zij geleid zijn kunnen ontdekken. Niettegenstaande het bevel van de predikant, “Gij zult niet,” beginnen vele van de leken reeds te zien dat voor zij hun mening hebben geuit en voor zij hun standpunt bepalen, zij liever voor zichzelf deze zaken moeten bekijken. {JL5: 9.1}

Dank God dat de 144.000 niet al de levende heiligen zijn; dat zij slecht de “eerste vruchten” (Openb. 14:4) van de grote oogst zijn; dat ze niet van alle naties zijn maar van de twaalf stammen der kinderen Israëls (Openb. 7:4-8) – de vruchten van de kerk aan het begin van de oogst (Oordeel van de Levenden). De grote schare daarentegen, die Johannes onmiddellijk na de verzegeling van de 144.000 zag zijn(komen) “uit alle naties”  (Openb. 7:9), waarover Babylon dan regeert (Openb. 17), en die geroepen worden om uit haar te komen (Openb. 18:4). Zij zijn de tweede vruchten. {JL5: 9.2}

God zal een kerk hebben gevuld met heiligen, niet met duivels. Niemand zal moeten sterven om gered te worden, maar allen mogen leven om gered te worden door Michaels opstanding (Dan. 12:1) {JL5: 9.3}

“En uw volk zullen altezamen ook rechtvaardigen zijn: zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, het werk van Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt mag worden. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen”.  Jes. 60: 21,22. Zegt dit schriftwoord ook niet dat er menigten ware bekeringen zullen zijn en geen duivels in hun midden? Waarom de Heer beperken? {JL5: 9.4}

Het is uw plicht Broeder, Zuster, om duidelijk en vriendelijk uw Ouderling te zeggen dat de term “eerste vruchten” (Openb. 14:4) onvoorwaardelijk verklaart dat er tweede vruchten moeten zijn, precies zoals de term “eerste opstanding” (Openb. 20:5) onvoorwaardelijk aanduid

9

dat er een tweede opstanding moet zijn. Zeg hen dat zij liever niet aan het Woord van God moeten tornen. Zeg hen dat omdat Inspiratie niet zegt dat de grote schare degenen zijn die opgestaan zijn, zij geen recht hebben te zeggen dat zij zijn opgestaan. Zeg heb dat het toevoegen van het woord “opgestane” en het weglaten van de woorden “tweede vruchten” die geïmpliceerd worden door de term “eerste vruchten” niets minder dan opzettelijk toedoen(toevoegen), en afdoen(weglaten) het Woord van God (Openb. 22:18-20). {JL5: 9.5}

Dit alleen is genoeg om iedere nauwlettende Adventist te overtuigen dat de kerk op zee is “zonder kaart of kompas.” Maar moeten we niet dankbaar zijn dat de “Staf” beiden gevonden heeft, de kaart en het kompas en dat we hen terug mogen hebben als we hen willen? {JL5: 10.1}

Ouderlingen het is zeker dat de als de leken u toelaten om door te gaan met de hoofdmannen dwaasheid u niet minder zal bewijzen schadelijk zal zijn voor de kerk van deze tijd dan de vrome priesters in Christus’ tijd, die door hun Sanhedrin dwaasheid hebben bewezen schadelijk te zijn voor de Oudtestamentische kerk. Ja, zo waarlijk als God leeft, hun dwaasheid, eigenzinnigheid en zogenaamde wijze oordeel zal niet minder schadelijk blijken te zijn aan de Genootschap dan Hitlers dwaasheid en zijn valse filosofie voor Duitsland bleken te zijn. {JL5: 10.2}

Beseft u Ouderlingen dat u in uw scheldkanonade tegen “De Herdersstaf” u helemaal niet de betreffende onderwerpen behandelt maar in plaats daarvan schept u op over doelen die gesteld zijn en over heilig doende mannen die de kerken besturen? Hoe weerlegt dat nou de “Staf”? Vanzelfsprekend weet u Ouderlingen niet dat deze manier van opscheppen door de Schriften veroordeeld wordt( Jer.7: 4). Blijkbaar hebt u “Getuigenissen ,” 5 p. 178 – {“Testimonies,” Vol., 5, p. 217. }niet gelezen. Tot dusver heeft u algemeenheden en roddels verspreid over karakters maar nu zal u zich met het echte onderwerp bezig moeten houden! Wij zijn zeker dat de Geest van God door de leken dit van u zal eisen. {JL5: 10.3}

10

Aangezien de kerk als lichaam vanaf het begin van de wereld nooit een nieuwe boodschap verwachtte, en aangezien het priesterschap in iedere eeuw(periode) en in iedere kerk met bitterheid het heeft bestreden, is het niet verassend dat zij nu hetzelfde doen. Uw beslissing nu moet daarom zoals altijd een individuele zaak zijn. Maar vergeet niet dat uw beslissing niet is om u bij iets aan te sluiten, maar om bij God aan te sluiten en Zijn Oordeel boodschap voor de verlossing en voorspoed van het Kerkgenootschap. Blijf erin en werk aan de wederkomst van God. Het is niet Babylon en laat u niet intimideren om het te laten. Zij mogen uw naam uit hun kerkboeken halen die nu voor geen andere bedoeling(intentie) verzonnen(bedacht) zijn als waarop zij hun doelen en andere campagnes om geld in te zamelen kunnen baseren, maar dat is alles wat ze kunnen doen. Als u wil weten waarom de kerk geen Babylon is en wat Babylon is, dan kan u beter “de Herder’s Staf” bestuderen. {JL5: 11.1}

Als u nu overtuigd bent van de feiten die in deze pagina’s naar voren zijn gekomen, en als u bid voor vergeving en voor leiding, dan zal u blij zijn, en uw hoop zal niet tevergeefs zijn. Maar als dit niet lukt om uw ogen te openen, welke hoop is er dan voor u als maar voorgoed in uw Laodiciaanse zelfbedrog te berusten en eeuwigheid door te brengen met het gezelschap van degenen die de Heer kruisigden? De aanbeveling van de Geest voor de Laodiceaanse kwaal(ziekte) is deze: “Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles. Blust de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” 1 Tess 5:17-21. Doe als de edelmoedige Bereanen die het Woord ontvingen met alle bereidwilligheid van het verstand, en de Schriften dagelijks onderzochten, of deze dingen zo waren.” Hand. 17:11. “Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging” (2 Petr. 1:20), dat alleen door de Goddelijke gaven van uitlegging profetie uitgelegd kan worden. Stop met alle niet-Adventistische activiteiten; keer terug naar God, verwerp(weiger) alle ongeïnspireerde uitleggingen van de Schriften

11

tenzij u niet door de Geest van ‘’alle Waarheid”, geleidt wordt maar door de geest van de Duivel die werkt door iedereen die privé uitleggingen van de Schriften toepast (aanwendt, gebruikt) om zichzelf en anderen in duisternis en weg van de Geest der Waarheid voor deze bestemde tijd te houden. “Laat gijlieden dan af van den mens, wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten?”(Jes. 2: 22), maar doe iets om hen te redden. {JL5: 11.2}

Getrouw de uwe voor herleving en hervorming zoals het er nooit geweest is (9T 126),

V.H. Jezreel, H.B.

(Directeur v,an de Z.D.A. Leken Beweging)

5 G 70 {5 T 80,81}

12