De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Raadgevingen en Waarschuwingen aan Ouders Deel 1

 “Wat voor een grotere misleiding kan in het verstand  van mensen opkomen, dan een vertrouwen dat zij het aan het juiste eind hebben, terwijl zij allen verkeerd zijn! De boodschap van de Getrouwe Getuige vindt het volk van God in een droevige misleiding. Toch oprecht in die misleiding. Zij weten niet dat hun toestand hachelijk is in de ogen van God. Terwijl zij aan wie het gericht is zichzelf vleien dat zij in een verheven geestelijke toestand zijn, verbreekt de boodschap van de Getrouwe Getuige hun zekerheid door de schrikbarende aanklacht van hun ware toestand van geestelijke blindheid, armoede, en ellendigheid. Het getuigenis, zo snijdend en heftig, kan geen vergissing zijn, want het is de Getrouwe Getuige die spreekt, en Zijn getuigenis moet juist zijn.” – ”Testimonies for the Church,” Vol. 3, pp. 252, 253. {“Getuigenissen voor de Kerk,” blz. …} {3SC3-4: 4.2.3}

Zeven jaren ervaring in deze boodschap hebben herhaaldelijk  bewezen dat Tegenwoordige Waarheid gelovigen nog niet volledig zijn hersteld van de ”droevige misleiding”; dit is in het bijzonder het geval met ouders en begeleiders {of voogden}. Zij schijnen volledig onbekwaam te zijn om met wijze, onbevooroordeelde, ongevoelige oordeel te kijken naar het probleem van hun kinderen, voor wie zij zelf verantwoordelijk zijn. Satan schijnt haast volledig hen te hebben verblind ouderlijke sentimentaliteit, totdat wij tenslotte verplicht zijn om de waarschuwende stem te laten horen, opdat ouders en kinderen niet tezamen omkomen in hun misleiding. {3SC3-4: 5.1.1}

 Een soortgelijke toestand bestond in de dagen van Elia. Kerk, huis en school “waren in verval geraakt tijdens de jaren van Israëls afvalligheid,” en het bleef zo, totdat Elia kwam en ze herstelde. Zijn werk van het heroprichten van de scholen der profeten, “voorzieningen treffen voor jonge mannen om een opleiding te volgen die hen zou leiden tot verhogen van de wet van God en het eerbaar te maken,” was noodzakelijkerwijs één om de instelling van de school een instrument te maken om kerk en huis te herstellen en te verenigen, en ouders en kinderen te verzoenen. {3SC3-4: 5.1.2}

Nu, in deze dagen van diepste afval, terwijl de kerk, het tehuis, en de school juist zich in de doodstrijd van verderf bevinden, moet Elia opnieuw “alle dingen” herstellen, zoals de Schift zegt. En, overeenkomstig het type, zal het herstelde instituut van de scholen der profeten opnieuw staan als een coördinerende invloed tussen kerk en thuis, ouders en kinderen. {3SC3-4: 5.1.3}

“Zie, Ik zend de profeet Elia voordat de grote en vreselijke dag des Heren komt; en hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met een vloek” Mal. 4:5, 6 {KJV} {3SC3-4: 5.1.4}

Vandaar, zoals Mt. Carmel Academy de school van de Elia boodschap is, de profeet van vandaag, dat het daarom de waarschuwende stem is die gekomen is om ouders en kinderen uit hun “droevige misleiding” wakker te schudden, en om hun te onderrichten, weg van hun natuurlijke gewoonten van het leven, en hen te brengen in gehoorzaamheid aan de hemelse voorschriften, wetten, en inzettingen, aldus “ het hart der vaderen tot de kinderen te keren, en het hart van de kinderen tot hun vaderen,” en hen te redden van die “vreselijke dag” wanneer de Heer “zal komen en de aarde zal treffen met een vloek.” {3SC3-4: 5.1.5}

“Het werk van de ouder is ernstig en heilig; maar velen realiseren zich dit niet, omdat hun ogen verblind zijn door de vijand van alle gerechtigheid. Hun kinderen worden toegestaan om ongedisciplineerd, onfatsoenlijk, koppig, zelfgenoegzaam, ondankbaar en onheilig op te groeien, terwijl een strenge, besliste, rechte koers, waarin rechtvaardigheid en genade samengaan met geduld en zelfbeheersing, bijzondere resultaten zouden bewerkstelligen.” – “Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 305. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5}. {3SC3-4: 5.1.6}

“Als ouders konden worden opgewekt tot de gewaarwording van de vreselijke verantwoordelijkheid die op hen rust in het werk van het opvoeden van hun kinderen, zou meer van hun tijd worden gewijd aan gebed, en minder aan onnodig vertoon. Zij zouden nadenken, en studeren, en ernstig bidden tot God voor wijsheid en hemelse hulp, om zo hun kinderen op te voeden dat zij karakters kunnen ontwikkelen die God zal goedkeuren.” – “Fundanmentals of Christian Education,” p. 30. {“Grondbeginselen van Christelijke Opvoeding.”} {3SC3-4: 5.2.1}

“Mijn ziel treurt om de jeugd die karakters aan het vormen zijn in deze gedegenereerde tijdperk. Ik sidder ook voor hun ouders; want aan mij is getoond dat in z’n algemeenheid zij hun verplichtingen niet begrijpen om hun kinderen op te voeden op de weg die zij zouden moeten gaan. Gewoonte en mode worden geraadpleegd, en de kinderen leren al spoedig daardoor te worden beïnvloed, en worden verdorven, terwijl hun toegeeflijke ouders zelf verdoofd zijn, en slapen voor hun gevaar. Slechts zeer weinigen van de jongeren zijn vrij van verdorven gewoonten.” — ”Testimonies for the Church,” Vol. 2, p. 348. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 2} {3SC3-4: 5.2.2}

“Aan mij werd getoond dat heel veel ouders die belijden te geloven in de ernstige boodschap voor deze tijd, hun kinderen niet voor God hebben opgevoed. Zij hebben zichzelf niet in de hand gehouden, en zich geërgerd aan een ieder die heeft getracht om hun in de hand te houden. Zij hebben niet door levend geloof dagelijks hun kinderen gebonden op het altaar van de Heer. (…){3SC3-4: 5.2.3}

Vele ouders schijnen rede en oordeelskracht te verliezen in hun zwakte voor hun kinderen, en door deze toegeeflijke, zelfzuchtige, onbeheerste jeugd, werkt Satan op zijn beurt op effectieve wijze om de ouders te vernietigen (…) Kinderen zijn wat hun ouders van hen hebben gemaakt, door hun instructies, discipline, en voorbeeld.” ”Testimonies for the Church,” Vol. 5, pp. 36, 37. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5} {3SC3-4: 5.2.4}

“Ouders zien deze dingen niet. Zij voorzien de resultaten van hun handelwijze niet. Zij gevoelen niet dat hun kinderen de meest tedere beschaving, de meest zorgzame tucht in het hemels leven, nodig hebben. Zij kijken niet naar hen als zijnde in een bijzondere zin, het bezit van Christus, de vrijgekochten door Zijn bloed, de trofeeën van Zijn genade, en als zodanig, bedreven werktuigen in Gods handen om te worden gebruikt voor de opbouw van Zijn koninkrijk. Satan tracht steeds deze jongeren te ontrukken van de handen van Christus, en ouders worden niet gewaar dat de grote tegenstander zijn duivelse banier dicht aan hun zijde aan het neerplaten is. Zij zijn zo verblind, zij denken dat het de banier van Christus is.” – “Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 41. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5.} {3SC3-4: 5.2.5}

Abraham “’zal zijn gezin in de hand hebben.’ Daar zou geen zondige nalatigheid zijn om boze neigingen van zijn kinderen te beteugelen, geen zwakke, onwijze, toegeeflijke voortrekkerij; geen opoffering van zijn overtuiging van plicht aan de eisen van misplaatste liefde. Abraham zou niet alleen de juiste instructies geven, maar hij zou het gezag van rechtvaardige en gerechtvaardigde wetten handhaven. {3SC3-4: 5.2.6}

“Hoe weinigen zijn in onze dagen die dit voorbeeld volgen. Bij te veel ouders is er een blinde en zelfzuchtige sentimentalisme, misplaatste liefde, die aan de dag wordt gelegd in het overlaten kinderen, met hun ongevormde oordeel en ongedisciplineerde hartstochten, aan de beheersing van hun eigen wil. Dit is de ergste wreedheid aan de jeugd, en een groot kwaad aan de wereld. Ouderlijke toegeeflijkheid veroorzaakt wanorde in gezinnen en in de maatschappij. Het bevestigt in de jeugd de wens om de neiging te volgen, in plaats van onderwerping aan hemelse vereisten. Zo groeien zij op met een hart dat tegengesteld is aan het doen van Gods wil, en zij brengen hun ongodsdienstige, opstandige geest over op hun kinderen, en kindskinderen. Zoals Abraham, zouden ouders hun kinderen in de hand moeten hebben. Laat gehoorzaamheid aan ouderlijk gezag worden onderricht en opgelegd als de eerste stap in gehoorzaamheid aan het gezag van God.” {3SC3-4: 6.1.1}

“Niet totdat ouders zelf in de wet van de Heer wandelen met volmaakte harten, zullen zij voorbereid zijn om hun kinderen in de hand te hebben. Een hervorming in dit opzicht is nodig, een hervorming die diep en breed zal zijn. Ouders hebben hervorming nodig, bedienaren {predikanten} hebben hervorming nodig; zij hebben God in hun gezinnen nodig. Als zij een andere toestand van zaken zouden willen zien, moeten zij Zijn woord in hun gezinnen brengen, en moeten het tot hun raadgever maken.” – “Patriarchs and Prophets,” pp. 142, 143. {“Patriarchen en Profeten,” blz. …} {3SC3-4: 6.1.2}

“Zwakheid in het eisen van gehoorzaamheid, en valse liefde en sympathie, — het valse begrip dat toegeven en niet beteugelen wijsheid is, — maakt een methode van opvoeding uit die engelen bedroeft; maar Satan verlustigt zich daarin, want het brengt honderden en duizenden kinderen onder zijn gelederen. Dit is waarom hij de ogen van ouders verblindt, hun gevoeligheid verdooft, en hun verstand verwart. (…) O! Wanneer zullen ouders wijs zijn? Wanneer zullen zij de aard van hun werk zien en realiseren in het nalatig zijn om gehoorzaamheid en respect te eisen overeenkomstig de aanwijzingen van Gods woord? {3SC3-4: 6.1.3}  

(…) Het volslagen nalaten van het opvoeden van kinderen voor God heeft kwaad in stand gehouden, en heeft velen onder de gelederen van de vijand ondergebracht die, met verstandige zorg medewerkers met Christus hadden kunnen zijn. Valse opvattingen en dwaze, misleidende liefde hebben karaktertrekken gevoed die de kinderen ongeliefd en ongelukkig hebben gemaakt, hebben het leven van ouders verbitterd, en hun noodlottige invloed zich doen voortzetten van geslacht tot geslacht. Elk kind dat wordt toegestaan om zijn eigen weg te gaan zal God onteren en zijn vader en moeder te schande zetten. Licht heeft geschenen vanuit het woord van God en de getuigenissen van Zijn Geest, zodat niemand behoeft te dwalen met betrekking tot hun plicht. God eist van ouders dat zij hun kinderen doen opgroeien om Hem te kennen en om zijn eisen te eerbiedigen; zij moeten hun kleintjes opvoeden, als de jongere leden van het gezin van de Heer, om mooie karakters een prettig humeur te hebben, zodat zij geschikt kunnen zijn om te schijnen in de hemelse hoven. Door hun plicht te verzaken toegeeflijk te zijn naar hun kinderen toe in het verkeerde, sluiten ouders voor hen de poort af van de stad van God. {3SC3-4: 6.1.4}

“Deze feiten moeten indruk maken op ouders, zij moeten opstaan, en hun lang verwaarloosde werk oppakken. Ouders die belijden van God te houden zijn niet Zijn wil aan het doen. Omdat zij niet op de juiste wijze hun kinderen beteugelen en leiden, groeien duizenden op met misvormde karakters, met losse moraal, en met weinig onderricht in de praktische plichten van het leven. Zij worden aan hun lot overgelaten om te handelen zoals het hun belieft met hun impulsen, hun tijd, en hun mentale krachten. Het verlies aan de zaak van God in deze verwaarloosde talenten ligt aan de deur van vaders en moeders; en wat voor verontschuldigingen zullen zij bij Hem aandragen wiens rentmeesters zij zijn, toevertrouwd met de heilige plicht om de zielen die onder hun hoede zijn al hun krachten tot eer van hun Schepper te veredelen?” – “Testimonies for  the Church,” Vol. 5, pp. 324-326. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5} {3SC3-4: 6.2.1}

Aaron “was priester van zijn gezin; toch was hij geneigd geweest om de dwaasheden van zijn kinderen over het hoofd te zien. Hij had zijn plicht verzaakt om zijn kinderen tot gehoorzaamheid, zelfverloochening, en eerbied voor ouderlijk gezag, op te voeden en te onderrichten. Door gevoelens van misplaatste toegeeflijkheid, bleef hij in gebreke om hun karakters te vormen met verheven eerbied voor eeuwige dingen. Aaron zag niet in, even min als vele Christelijke ouders nu inzien, dat zijn misplaatste liefde en de toegeeflijkheid van zijn kinderen in het verkeerde, hun aan het voorbereiden was voor de zekere ongenoegen van God, en voor Zijn toorn om over hen los te barsten tot hun vernietiging. Terwijl Aaron naliet om zijn gezag uit te oefenen, ontwaakte de rechtvaardigheid van God tegen hen. Aaron had moeten leren dat zijn vriendelijke protest, zonder een strenge uitoefenen van ouderlijke beteugeling, en zijn onvoorzichtige tederheid naar zijn zonen toe, wreedheid waren tot in het buitensporige. God nam het werk van rechtvaardigheid in Zijn Eigen handen, en vernietigde de zonen van Aaron.” — “Testimonies for the Churh,” Vol. 3, p. 295. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 3.} {3SC3-4: 6.2.2}

“De vloek van God zal zeker op ongetrouwe ouders rusten. Zij planten niet alleen dorens die hen hier zullen verwonden, maar moeten ook hun eigen ongetrouwheid onder ogen zien wanneer het Oordeel zal neerzitten. Vele kinderen zullen opstaan in oordeel en hun ouders veroordelen dat zij hen niet beteugeld hebben, en hun beschuldigen voor hun vernietiging. De valse genegenheid en blinde liefde van ouders maken dat zij de fouten van hun kinderen verontschuldigen en gaan aan hen voorbij zonder correctie, en hun kinderen gaan als gevolg daarvan verloren en het bloed van hun zielen zal rusten op de ontrouwe ouders.” “Testimonies for the Church,” Vol. 1, p. 219. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 1.} {3SC3-4: 6.2.3}

“Ouders, het zou uw eerste zorg moeten zijn om gehoor te geven aan de oproep van het uitoefenen van uw plicht, en, met hart en ziel, het werk oppakken dat God u gegeven heeft om te verrichten. Als u in alle andere dingen faalt, wees hier dan grondig, wees doeltreffend. Als zij de minste en laagste plaats bezetten in Gods grote plan van goed voor de wereld, kan uw leven nooit een mislukking worden genoemd, en kan het nooit overzien worden met wroeging. (…) Zelfs vriendelijkheid moet haar grenzen hebben. Gezag moet worden ondersteund door een vastberaden strengheid, anders zal het door velen worden ontvangen met spotternij en misachting. De zogenoemde tederheid, het vleien {overreden} en de toegeeflijkheid aan de dag gelegd naar de jeugd toe, door ouders en verzorgers, is het ergste kwaad dat hen kan overkomen. Vastberadenheid, besluitvaardigheid, positieven voorschriften, zijn noodzakelijk in ieder gezin. Ouders, pak uw verwaarloosde verantwoordelijkheden op: voed uw kinderen op overeenkomstig Gods plan. ‘de lofprijzingen bekendmakend van Hem die u uit duisternis geroepen heeft in Zijn wonderlijk licht.’”“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 44, 45. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5.} {3SC3-4: 7.1.1}