De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)


Over Ons

ONS DOEL

Het doel van deze Associatie is om onder Gods volk die reformatie voort te brengen waartoe opgeroepen wordt in The Testimonies for the Church, Vol. 9{De Getuigenissen voor de Gemeente, Deel 9}, blz. 126, als een noodzakelijk vereiste beweging voor het luiden van de “Oproep van het Elfde Uur” ( Matt. 20 :6,7) van “het eeuwigdurende evangelie….. naar elke natie , en geslacht , en taal en volk”. Openb. 14:6. Door deze oproep, de Luide Roep van de drie engelen-boodschap, zal het “het volk van de heiligen des Allerhoogsten”(Dan 7:27) bijeenvergaderen, in het koninkrijk “dat in der eeuwigheid niet zal venietigd worden…..maar….zal al die koninkrijken in stukken breken en verteren” Dan 2 : 44 {KJV}. Aldus zal het inluiden de regering van Christus als Heer der heren en Koning der koningen over geheel de aarde voor eeuwig.

https://secureservercdn.net/50.62.89.111/d0a.d3b.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/08/The-Davidian-Seveth-day-Adventists-Association.png?time=1601457431


https://secureservercdn.net/50.62.89.111/d0a.d3b.myftpupload.com/wp-content/uploads/2016/08/The-Shepherds-Rod.png?time=1601457431

De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie

ONZE NAAM

Deze Associatie zal tijdelijk bekend staan als de Davidian Zevende dags Adventisten, de profetische spruit van de ouder{lijke} Zevende-dags Adventistische, de Laodiceaanse, kerk.

De naam: Davidiaanse, afleidend van de naam van de koning van het Oude Israel, komt aan deze Associatie toe uit hoofde van haar volgende aspecten : Ten eerste, is het toegewijd aan het werk van het aankondigen en tot stand brengen van de restauratie {het herstel} ( zoals voorzegd in Hosea 1:11; 3:5) van Davids Koninkrijk in antitype, de troon waarop Christus, “de zoon van David,”zal zitten. Ten tweede,stelt het zichzelf voor als te zijn de eerste van de eerste vruchten van de levenden , de voorhoede van tussen de hedendaagse afstammelingen van die Joden die deel uitmaakten van de Vroegere (Eerste ) Christelijke Kerk. Met het verrijzen van deze voorhoede en haar leger, de eerste vruchten, uit welke 12.000 zijn uitverkoren uit elk der twaalf stammen van Jakob, “de 144.000”(Openb. 14:1; 7:2-8) welke staan op de berg Sion met het Lam (Openb. 14:1; 7:2-8), vangt de regering aan van de antitypische David.

De naam Zevende-dags Adventist, welke deze Associatie erft van de moeder organisatie, is tijdelijk (Jes. 62:2) en alleen voor de duur van haar werk binnen de moeder organisatie.