De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Deel 1 Symbolische Code Nr. 15

De Symbolische Code

Nieuws Artikel

Deel Een

Nr. 15

15 september 1935

Waco Texas

TER CORRECTIE

In Het Belang Van Het Z.D.A. Kerkgenootschap

                                           NIEUWSBREKENDE GOLVEN VANUIT MOUNT CARMEL

 

“Terug naar de Oude Paden”

In de Symbolische Code voor de maand van augustus, deden wij verslag van de vooruitgang op Mt. Carmel, voor zover het, het bouwprogramma en de bevolkingstoename betrof, en wij zijn niets nieuws gestart in dit opzicht, behalve het afronden van de gebouwen, die toen onder constructie waren, wij zullen niet meer daarover op dit moment zeggen. Wij zijn echter verheugd verslag te doen van de gemaakte vooruitgang in geestelijk opzicht; dat ia, in kleding en gezondheidshervorming, welke stap ons dichter bij de Heer heeft getrokken en wij voelen Zijn zegeningen op ons rusten, waar wij heel dankbaar voor zijn.{1SC15:1.1}

Wij voelen ons verzekerd dat al de vrienden van de zaak voor hervorming, tevreden zullen zijn om het gehele gezelschap in volmaakte harmonie met onze belijdenis zullen zien, zoals het vanaf de dagen van de apostelen nog nooit getuige van is geweest. Wij zeggen dit niet om op te scheppen, want wij weten dat er veel gedaan moet worden, voor een ieder van ons voordat onze karakters verandert worden in Zijn glorierijk beeld, en voordat wij waardig zullen zijn om “Zijn heilig volk, De verlosten van de Heer” genoemd te worden, door hen die de Derde Engel Boodschap zullen omarmen, na de verzegeling van de 144.000. (Jes. 62:12) {1SC15:1.2}

Wij zijn verzekerd, dat deze voorwaartse stap op Mt. Carmel, groter is dan iedere vorige, en als het voortgezet wordt, zegt de Heer: “Uw licht,” zal “ voort breken als de dageraad, en uw genezing zal snel uitspruiten, en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des Heeren zal uw achterhoede wezen. Dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden, gij zult schreeuwen en Hij zal zegen: Ziet hier ben Ik.” (Jes. 58: 8, 9). {1SC15:1.3}

Hoewel het hard is om van sommige van de dingen te scheiden die wij bij de geboorte hebben geërfd, en die wij jaren hebben beoefend, en omdat wij ze uitgeoefend hebben terwijl wij lidmaatschap hielden  in het Z.D.A. kerkgenootschap, en omdat de kerk velen heeft die denken dat God hen een soort volmacht heeft gegeven om de gewoonte, van de wereld voort te zetten, heeft Mt Carmel zichzelf toch ontdaan van buidels;  gekunstelde versieringen, van de “ sluiers” en de “hoofdkronen,” lage decolleté, hoge rokken, okselmouwen, omlaag gerolde sokken, hoge hakken, en al de ijdele gewoonten van de afgoden van het land, en heeft ze eeuwige woestenij. Aldus haar inwoners bevrijdend – mannen, vrouwen en kinderen— van al deze ijzeren banden! {1SC15:1.4}

Het is verrassend te weten te komen dat velen van onze mensen die “in het licht van tegenwoordige waarheid staan” en die zelf deel nemen aan de verkondiging van de hervormingsboodschap gefaald hebben om zichzelf te hervormen! Daarom wordt het onder de aandacht van iedere gelovige in tegenwoordige waarheid gebracht, om de boodschap van de HStaf en de “Getuigenissen van de Kerk opnieuw te bestuderen, en snel, zonder een moment vertraging, al de veranderingen aan te brengen. Dit is uw laatste waarschuwing. {1SC15:1.5}

Sta uw kinderen niet toe, nog uzelf, om schaars gekleed op straat te gaan, of zonder sokken behalve wanneer je blootsvoets gaat. De mouwen van de jurk moeten onder de elle boog zijn, terwijl de lengte van de rok geregeld moet worden door aantal centimeters in tweeën te delen van de buiging van de knie naar de vloer. Met andere woorden, als uw ledemaat vanaf de knie tot de vloer 30 centimeters meet, moet uw rok niet hoger dan 10 centimeter van de vloer zijn. Voor kinderen onder 12 jaar, mag het aantal centimeters vanaf de buiging  van de knie tot aan de vloer in drie verdeeld worden, en laat de rok een derde onder de knie zijn, of twee derde boven de vloer. Als u, wenst uw respect te behouden en bescheidenheid, en het moraal van uw kinderen en het zegel van God op uw voorhoofden ontvangen, sta uzelf niet toe, of uw kinderen om hun naakte lichamen aan mensen en jongens te vertonen. {1SC15:1.6}

Ga niet tot het extreme over. Kleed uzelf en uw kinderen op zo een manier dat u speciale aandacht en onbescheidenheid voorkomt, toch schoon en netjes, en hoewel niet duur, mag het materiaal van duurzame kwaliteit zijn. {1SC15:1.7}

“Ik werd getoond dat het volk van God, niet de gebruiken van de wereld moet nabootsen. Sommigen hebben dit gedaan, en verliezen snel het speciale, heilig karakter, dat hen zal onderscheiden als Gods volk. Ik werd  terug gewezen op Gods oude volk, en was geleid hun kleding te vergelijken met de manier van kleden in deze laatste dagen. Wat een verschil! {1SC15:1.8}

Wat een verandering! Toen waren de vrouwen niet zo moedig als nu. Als ze onder de mensen gingen, bedekten zij hun gezichten met een sluier. In deze laatste dagen, is mode een schande en onbescheiden. Zij zijn genoemd in profetie. Zij werden eerst ingebracht door een groep waarover Satan geheel controle had, die zonder gevoel, zich volledig overgegeven hebben in wellust, om alle onreinheid met gierigheid uit te voeren.’ Als Gods belijdende volk niet op grootste wijze van Hem was afgedwaald, zou er nu een merkbaar verschil zijn tussen hun kleding en dat van de wereld. De kleine hoofdkronen, die hun gezicht en hoofd laten zien, tonen een tekort aan bescheidenheid… De inwoners van de aarde worden steeds corrupter, en de onderscheidingslijn tussen hen en het Israël van God moet duidelijker zijn, of de vloek die op wereldlingen zal vallen, zal op Gods belijdende volk vallen. {1SC15:2.1}

“Jong en oud, God test u nu. U beslist uw eigen eeuwige lot. Uw trots, uw liefde om de gebruiken van de wereld te volgen, uw ijdele en lege conversaties, uw zelfzuchtigheid, worden allemaal gewogen, en het gewicht van t kwaad is angstaanjagend tegen u… En ik zag dat de Heer zwaard in de hemel aan het slijpen was, om af te snijden. Oh dat iedere lauwe belijder, het schone werk kon beseffen dat God op het punt staat te doen onder Zijn belijdende volk! Geliefde vrienden, misleid uzelf niet, betreffende uw toestand. U kunt God niet misleiden.”—Getuigenissen voor de Kerk,” Vol 1, pp. 188,189,190. Lees het derde hoofdstuk van Jesaja, verzen 16-26. {1SC15:2.2}

Vermijd witte bloem en geraffineerde suiker producten en eet geen fruit met groente in dezelfde maaltijd. De gemiddelde maag  zal minder dan een kwart houden. Pleeg geen zelfmoord door het over te belasten. Beperk uzelf niet tot een dieet van een paar artikelen. Laat uw tafel bekleed zijn met voedsel waar God in voorziet voor uw gebruik, ieder seizoen van het jaar, op een eenvoudige manier bereid, en op zo een natuurlijke manier als mogelijk. Probeer niet gezond te blijven op alleen gekookt voedsel. Koffie, thee , cacao, en chocolade moeten geen plaats vinden in een huis van een Z.D.A. {1SC15:2.3}

“Waarom weegt gij geld uit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.” {1SC15:2.4}

“Die zichzelf heiligen, en zichzelf reinigen in de bossen, de een na de ander in het midden ervan, die zwijnenvlees eten en verfoeisel en muizen; tezamen zullen zij verteerd worden, spreekt de HEERE.” {1SC15:2.5}

“Dat onder u niet zij een man, of vrouw. of huisgezin of stam die zijn hart heden afwendt van de HEERE, onze god om te gaan dienen de goden van deze volken; dat onder u niet zij een wortel die gal en alsem draagt. En het geschiedde, als hij de woorden van deze vloek hoort, dat hij zichzelf zegene in zijn hart, zeggende Ik zal vrede hebben, wanneer ik ook naar het goeddunken van mijn hart zal wandelen, om de dronkene te doen tot de dorstige. De Heere zal hem niet willen vergeven; maar alsdan zal de toorn des Heeren en Zijn naijver roken over die man en al de vloek die in dit boek geschreven is, zal op hem liggen en de Heer zal zijn naam van onder de hemel uitdelgen. En de Heere zal hem ten kwade afscheiden van al de stammen Israëls naar alle vloeken van het verbond, dat in het boek van deze wet geschreven is.” ( Jes. 55:2,3; 66:17; Deut. 29:18-21) {1SC15:2.6}

“Vertrekt, Vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u gij die de vaten des Heren draagt.” (Jes. 52:11) {1SC15:2.7}

Geen twee personen moeten in één bed slapen tenzij het om een noodsituatie is. Zij die deze gezondheidsprincipe negeren, zaaien het zaad van zorg in plaats van gezondheid en vreugde. {1SC15:2.8}

Als u naar bijeenkomsten gaat, of het in de Z.D.A. kerken is of waar tegenwoordige waarheid onderwezen wordt, onteer God niet door te praten, te fluisteren of lachen. Handen schudden met anderen in de kerk van God, moedigt alledaagse gesprekken aan, leidt anderen af van het onderwerp van de bijeenkomst, en leidt in het kwaad. Elkaar groeten bij de kerk zou gedaan moeten worden aan het einde van de dienst buiten het gebouw, maar als de bijeenkomst in een plattelandshuisje is, is het toegestaan het binnen te doen, nadat de bijeenkomst is afgelopen. “Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heeren, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.” (Zach. 2: 15) {1SC15:2.9}

Onze aandacht wordt geroepen tot aan andere grote verzuim dat Gods volk ten deel is. De Heilige Geest zegt: “ Doch ik wil dat gij weet, dat Christus het Hoofd is  van iedere man, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. (1 Cor. 11:3)  Merk op dat de keten van goddelijkheid, menselijkheid linkt-God, Christus, de man, de vrouw. “Iedere man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd, want het is een en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden, maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. Want de man moet het hoofd niet dekken aangezien hij het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.”(verzen 4-9). {1SC15:2.10}

Het bovenstaande Schriftgedeelte leert, dat een man zijn hoed af moet nemen wanneer hij bidt of profeteert (het Schrift onderwijst), terwijl de vrouw van haar opdoet. Waarom? Omdat het hoofd van de man God is, maar het hoofd van de vrouw is de man. Als de man het hoofd bedekt, onteert hij God. Vandaar dat als de vrouw haar hoofd ontbloot, wanneer zij bidt, onteert zij haar hoofd–, de man, en door de man te onteren, onteert zij God, want de man is het “beeld van de heerlijkheid van God. Bovendien, plaatst het bedekken van de vrouw van haar hoofd wanneer zij God benadert, symbolisch de man—( haar hoofd) aan de kant en komt dus voor God. {1SC15:3.1}

Concludeer niet door vers 15 te lezen dat het haar van de vrouw haar, de bedekking is die hier boven vereist is, want als dat geval is, dan zou de man zijn hoofd moeten scheren, om het onderscheid te maken tussen de twee, en aangezien wij weten, dat van de man nooit vereist is geweest, zijn hoofd te scheren, bewijst het dat de bedekking van de vrouw wanneer zij bidt, niet haar haar is, maar haar hoed, of een of andere hoofdbedekking. Wederom als de Geest van God onderwijst, dat het haar van de vrouw, de bedekking is die boven vereist is, waarom zeggen: Wanneer “zij bidt of profeteert?”  Hoe kan ze haar haar (bedekking)  afnemen, wanneer zij niet bidt, tenzij zij een pruik draagt? Kan zij haar natuurlijke haar tij en ontij op zetten en afnemen?  Verder, aangezien vrouwen nooit hun haar in een bob kapsel hadden in de tijd van Paulus, zou het onnodig zijn hun te vragen het op te laten, en wederom zegt hij: “Als de vrouw niet bedekt is, laat haar ook dan geschoren worden. Deze woorden leggen de regel vast, dat als de vrouw niet geschoren is, laat haar dan bedekt zijn.” In deze verzen wordt gesteld dat de “vrouw die lang haar heeft, het tot haar eer is.” Daarom dat de bedekking van het haar ook betekend vernedering voor God of als het ware aan het kant zetten van haar heerlijkheid. {1SC15:3.2}

Wanneer de zegen gevraagd wordt bij de maaltijden, is het niet noodzakelijk om deze regel te volgen, maar het is zeker essentieel wanneer er onderwezen of aanbeden wordt, of het nou thuis is of in de kerk. {1SC15:3.4}

“God leidt Zijn volk, stap voor stap. Hij  brengt hun op verschillende punten, die berekend zijn om kenbaar te maken wat er in hun hart is. Sommigen houden stand op een punt, maar vallen af bij de volgende.  Bij ieder toenemend punt, wordt het hart een beetje dichterbij getest en beproefd. Als het belijdende volk van God, hun harten in tegenstelling vinden tot dit rechte werk, moet het hun overtuigen dat zij een werk te doen hebben om te overwinnen, als zij niet uitgespuwd willen worden uit de mond van de Heer. De Engel zegt: God zal Zijn werk dichter en dichter brengen om getest te worden en iedereen van zijn volk zal beproefd worden. Sommigen zijn gewillig om een punt aan te nemen, maar wanneer God hun naar een ander beproevend punt brengt, krimpen zij ervoor in en deinzen terug, omdat zij vinden dat het indruist tegen een of ander gekoesterde afgod. Hier hebben zij de gelegenheid te zien wat in hun harten is dat Jezus uitsluit. Zij prijzen iets anders hoger aan dan de waarheid, en hun harten zijn niet bereid om Jezus te ontvangen. Individuen worden een bepaalde lange tijd getest en beproefd, om te zien of zij hun afgoden zullen opofferen en aan het advies van de Ware Getuige zullen gehoor geven. Als wie dan ook niet gereinigd wil worden, door de waarheid te gehoorzamen, en hun zelfzuchtigheid, hun trots en kwade lusten  wil overwinnen, hebben de engelen van God de opdracht: “ Zij zijn verknocht aan hun afgoden, laat hen met rust, en zij gaan verder om hun werk te doen, deze mensen overlatend onder de controle van de slechte engelen, met hun zondige handelingen niet onderworpen.  Zij die opkomen tot ieder punt, en iedere test doorstaan, en overwinnen, wat de prijs ook mag zijn, hebben acht geslagen op het advies van de Ware Getuige, en zij zullen de late regen ontvangen, en aldus geschikt gemaakt voor overzetting.” “Testimonies for the Church, “ Vol. 1, p. 187. {1SC15:3.5}

Mt. Carmel Center heeft het voorbeeld gesteld en laten al onze broeders en zusters, nauwkeurig volgen door in overeenstemming te zijn met al Gods vereisten, als zij wensen zich af te keren van de zonden van de wereld, het zegel van God ontvangen en ontsnappen aan de vernietiging. Allen moeten de noodzakelijke aanpassingen maken voor de volgende uitgave van dit blad en aan God tonen dat u verheugd bent al Zijn rechtvaardige vereisten te gehoorzamen, en door uw opoffering demonstreren dat uw liefde voor de verlossing van Zijn volk, dat zij niet over uw zonden mogen struikelen, maar tot Hem getrokken mogen worden, door uw goede voorbeeld, en tevens trouw mag bewijzen aan de waarheid die wij uitdragen. Zij die weigeren om nauwkeurig te voldoen aan de getuigenis van de Ware Getuige, in deze hervorming, zullen zonder verontschuldiging gelaten worden, en wanneer gevraagd wordt: “Vriend, hoe komt gij her zonder het bruiloftskleed?  Zullen zij sprakeloos zijn. (Matt. 22:12) {1SC15:3.6}

“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de Gemeente lief gehad heeft, en Zich zelven voor haar heeft overgegeven. Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord. Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft die heeft zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Here de Gemeente. Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.” (Ef. 5: 25:31) {1SC15:4.1}

“Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.” (Col. 3: 19-21)

En maakt uw lichamen niet tot een vertoning, horloge kettingen, en andere ijdele snuisterijen, want zij werpen een weerspiegeling op uw karakters en maken uw lichamen – het beeld van God, goedkoop. {1SC15:4.2}

 

WIE ZULLEN WIJ BESCHULDIGEN? HET LICHAAM OF DE “ZIJTAKKEN?”

De “Geest der Waarheid maakt het duidelijk, dat geen enkele omstandigheid, hoe moeilijk het ook mag zijn, ons zal rechtvaardigen om af te wijken van de onvervalste weg van verplichting. Paulus verkondigde dat niets hem zou laten ”wankelen,” en dat hij gewillig was te sterven als dat nodig was, alleen maar dat zijn Heer verheerlijkt kon worden in zijn leven en zijn volk gered. {1SC15:4.3}

De Geest der Profetie zegt: “ Om te staan in verdediging van de waarheid en gerechtigheid, wanneer de meerderheid ons veracht, om de strijd des Heren te vechten, wanneer kampioenen weinig zijn,– dit zal onze test zijn. Op deze momenten moeten wij warmte vergaren uit de koudheid van anderen, moed uit hun lafheid, en trouw uit hun verraad. “ “Testimonies for the Church,” Vol. 5 p. 136 {1SC15:4.4}

De oude landpalen verlatend, is duidelijk bewezen uit het volgende, dat niet beperkt is tot de zijtakken, die van tijd tot tijd door de jaren heen ontstaan zijn. Wij  zijn afgeweken van de oude landpalen. Laat ons terug keren. Als de Here God is, dien Hem, alf Baal, dien hem. Aan welke kant zult gij zijn?”—“Testimonies for the Church,” Vol. 5, p.137 {1SC15:4.5}

“De kerk heeft zich afgekeerd van het volgen van Christus haar Leider, en is gestadig terug aan het keren naar Egypte. Toch zijn weinigen gealarmeerd of verbaast voor hun noodzaak tot geestelijke kracht.” id. 217. “Ik zag onze instructeur wijzend naar hun klederen van zogenaamde gerechtigheid. Ze afscheurend, legde Hij de vuilheid eronder bloot. Toen zei Hij aan mij: “Kun je niet zien hoe zij aanmatigend hun vuilheid en verdorvenheid van karakter hebben bedekt? “Hoe is de trouwe stad een hoer geworden?” Mijns Vadershuis is tot een rovershol gemaakt, een plaats waar de goddelijke aanwezigheid en heerlijkheid is afgeweken! Om deze reden is er zwakheid, en ontbreekt er kracht.”—“Testimonies for the Church,” Vol. 8, p. 250. {1SC15:4.6}

“Als Jezus de toestand van Zijn belijdende volgelingen vandaag bekijkt, ziet Hij onedele ondankbaarheid, lege vormendienst, huichelarij, oneerlijkheid, Farizeïsche trots en hoererij.” “Testimonies for the Church.” Vol. 5, p. 72. {1SC15:4.7}

De bovenstaande citaten, waarschuwen ons duidelijk dat de kerk als een lichaam, “zich afgekeerd heeft van het volgen van Christus haar Leider,” en dat  “hoererij” juist is onder Zijn “belijdende kerk,” in zoverre dat de “goddelijke tegenwoordigheid en heerlijkheid zijn afgeweken,” van uit de kerk. Deze feiten zouden moeten veroorzaken dat  een ieder van ons, met vreze en beven, “zuchten en weeklagen,” over al de gruwelen die gedaan worden in haar midden,” tenzij wij onze tanden willen knarsen met berouw in de eeuwige vernietiging. Zullen wij niet even ontvankelijk zijn als de Ninevieten van ouds of zullen wij de verschrikkelijke prijs betalen? {1SC15:4.8}

Sprekend over diegene die zich verlustigen in het bekritiseren van hen die berispen bij de poort, lezen wij:” Zij zullen alles in twijfel trekken en bekritiseren wat opkomt bij het ontvouwen van waarheid, kritiek leveren op het werk en de positie van anderen, ieder onderdeel van het werk bekritiseren, waarin zijzelf geen deel hebben. Zij zullen zich voeden op de tekortkomingen, zwakheden en fouten van anderen, ‘totdat,’ zegt de engel, ‘ de Heer Jezus zal opstaan van Zijn bemiddelend werk in het hemels heiligdom, en Zichzelf zal kleden, met de klederen der wrake, en hun verassen bij hun onheilig feest; en zij zullen zichzelf onvoorbereid vinden voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ Hun smaak is zo verdorven, dat zij geneigd zouden zijn om zelf de tafel van de Heer in Zijn koninkrijk te bekritiseren.” – “Testimonies for the Church.” Vol. 5. p. 690. {1SC15:4.9}

Het bovenstaande is duidelijk dat de ware leider van de kerk zal “opstaan van Zijn bemiddelingswerk in het hemels heiligdom,” en voor altijd tot een afsluiting brengen, “ onheilige feesten, niet na de afsluiting van de genade tijd, maar “in de ontvouwing van de waarheid.” {1SC15:5.1}

Met het oog op deze vreesachtige afvalligheid, veroorzaakt door “twijfel en zelf ongeloof van de getuigenissen van de Geest van God,” (Testimonies for the Church, Vol. 5. p. 217), door zowel predikant en leek, en net zoals “de oude mannen, hen aan wie God groot licht heeft gegeven…hetgeen aan hun toevertrouwd is” (Testimonies for the Church, Vol. p. 211) en nu alles aan het bekritiseren zijn, dat opkomt in het ontvouwen van waarheid,” omdat het hen berispt, zullen wij niet des te meer trouw zijn in het ons “toevertrouwde,” om onze dierbare broeders en zusters te waarschuwen voordat het te laat is? Maar laat ons het doen met de zelfde geest van Christus, eerst acht slaand op onszelf, zodat wij die beweren, “in het licht te staan,” niet in dezelfde valstrik vallen die door de vijand is geplaatst en afvallig worden, door de fouten te herhalen van de citaten in dit hoofdstuk en tevens de volgende profetie vervullen: {1SC15:5.2}

“Er zullen onder ons diegene zijn, die altijd het werk van God willen beheersen, door zelf te dicteren,  welke beweging gemaakt moet worden, wanneer het werk voortgaat, onder de leiding van de engel, die zich voegt aan de derde engel  in de boodschap die gegeven moet worden aan de wereld. God zal omstandigheden en middelen gebruiken, waardoor het te zien zal zijn dat Hij de macht in eigen handen neemt. De arbeiders zullen verrast zijn door de eenvoudige middelen, die Hij zal gebruiken om Zijn werk van gerechtigheid te vervolmaken.” “Testimonies to Ministers,” p. 300. {1SC15:5.3}

————————————

GERED IN PLAATS VAN “UITGESPUWD”

Ik ben meer dan gelukkig, gewoon ontzettend gelukkig; de boodschap van de HStaf heeft een warme plaats gevonden in mijn hart. Ik hou van mijn Verlosser en voel dat Hij mij gunstig is geweest, door mij een tweede kans te geven en een gelegenheid om mijn liefde te bewijzen in het aanvaarden van verwijten van broeders en zusters, die heel ontstemd zijn, tegen degene die de boodschap van Openb. 18:1 hebben gebracht, waar zij onwetend over zijn en hun huizen en harten sluiten  tegen het licht dat Zr. White voorspeld heeft dat het zou komen. (Testimonies to Ministers, p. 100). {1SC15:5.4}

“Testimonies on Sabbath School Work,” pp. 62-66, heeft krachtig een indruk op mij gemaakt, dat ik mijn eigen kopie heb gekocht, ook “Testimonies to Ministers,” en wat ik daarin heb gelezen, is genoeg om mij te overtuigen, dat de vijand in de kerk is gekropen vanaf 1844 n Chr., en door zijn misleidende kunsten een web van dwaling heeft gesponnen, waardoor hij al Gods kinderen “in valstrikken,” heeft “ingegraven,” en indien mogelijk zal hij hen allen misleiden, maar wij moeten hen helpen. {1SC15:5.5}

Ik voel dat mijn hemelse Vader Zijn Woord, zo groot gemaakt heeft aan mij, dat ik duidelijk kan zien, waarom Hij, “Zijn vreemde handeling,” van Ezechiël negen, tot stand moet brengen. Juist nu is de boodschap: “Roep luidkeels, houd niet in, verkondig Mijn volk hun overtredingen, en het huis Jakobs hun zonden, en ook de de roep: “bereid u voor om uw God te ontmoeten, oh Israël, verschuldigd aan de kerk. Waarlijk de Heer is constant mijn metgezel geweest, en ik ben beter bekend geworden met Hem, in de paar afgelopen maanden dan in al de twintig jaren of meer, dat ik een Adventist ben geweest! {1SC15:5.6}

Ik ben verzekerd, dat tot voor een korte tijd geleden, ik een 100% Laodicea was—tevreden in mijn blindheid—maar ik heb “het goed beproefd in het vuur,” gekocht en ben meer dan ooit vastbesloten om een overwinnaar te worden, en door Zijn genade en hulp aan allen die mij willen toestaan, zal ik trachten hen het woord en voorbeeld van de ware weg te tonen, die naar huis leidt. Ik wil een deel hebben in de Luide Roep en dat ik mag meedoen in het zingen van het lied van “Mozes en het Lam.” {1SC15:5.7}

Mag ik een plaats vinden op uw gebedslijst? Ik wens mijn familie van zeven kinderen in het hemels Kanaän te hebben. Deze boodschap alleen kan deze belofte waarmaken. “De gewilligen en gehoorzamen zullen het goede van het land eten.” {1SC15:5.8}

                            De Uwe om velen tot gerechtigheid te keren.

                                                         (Getekend)  Mw. Emma Spencer

                                                                            Denver, Colo.

———————————————-

VADER VERGEEF HEN WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZIJ DOEN

Het schijnt bijna ongeloofwaardig te denken dat mannen en vrouwen, die belijden de Drie Engelen Boodschap te geloven, de laatste boodschap van genade aan een stervende wereld, zo volledig de controle over zichzelf zouden verliezen, in het huis van God, dat zij werkelijk de handen geslagen hebben aan een van de moeders van Israël en haar uit het gebouw gegooid hebben, alleen omdat zij haar zien als een ketter, en onwaardig om in het huis te zitten dat gewijd is aan aanbidding van God, maar dat is het geval, zoals de volgende woorden van een brief gericht aan het kantoor zal aangeven: {1SC15:5.9}

“Toen de Sabbat School leider, mijn in de kerk zag zitten, veranderde haar gezichtsuitdrukking en zij kwam terug met de secretaris van de zending en zij zeiden beide: ‘ Sommige mensen hebben meer lef dan verstand!—“ De ouderling en de secretaris van de zending kwamen en tilden mij uit mijn stoel en ik trok mijzelf omlaag. Toen trokken zij mij eruit en scheurden mijn mouw, en duwden mij de deur uit. Wat een verschrikkelijke geest! De joden dachten dat zij God een dienst deden door Christus te kruisigen. Waarlijk, wanneer wij licht verwerpen, is duisternis alles wat wij over hebben.” {1SC15:6.1}

Zullen wij niet ernstig bidden dat God ons de Geest van Christus zal helpen ten toon spreiden, zelf wanneer onze geliefde broeders en zusters hun zelfbeheersing verliezen en zichzelf in zulke mate zoals hierboven is getoond? {1SC15:6.2}

————————————

“OM NIET HEBT GIJ ONTVANGEN,GEEFT HET OM NIET”

Ik ben zo dankbaar dat de boodschap van tegenwoordige waarheid mij vond. Mijn vastberadenheid is te leven zoals ik geïnstrueerd ben door het Woord, en het is mijn wens om de boodschap aan anderen te geven, zodat zij hun ware toestand mogen inzien, en zich samen met mij in de prachtige waarheid mogen verheugen. {1SC15:6.3}

                                                         (Getekend) Mw. Millie Freeman

                                                                                     Denver, Colo

————————————-

EEN “NATANAEL “ VAN VANDAAG

 

Geliefde broeders en zusters in het geloof eens aan de Vaderen gebracht:

Ik wil u eerst bedanken voor de twee boekjes die u een paar dagen geleden naar mij heeft toegestuurd…en ik heb nu verschillende van de eerste nummers van de Symbolische Code gelezen, die u naar mijn adres heeft gestuurd. {1SC15:6.4}

Ik lees alles wat tot mij komt. Het kan mij niet schelen van welk kerkgenootschap het komt, ik ben niet bevooroordeeld tegen welke dan ook. Weet u Paulus zegt ons om “alles te beproeven, vast te houden wat goed is,” en “de profetieën niet te verachten” (1 Thess. 5:21, 20) Ik geloof dat als wij onze Bijbel en de boeken van Zuster White ijverig bestuderen, wij niet misleid kunnen worden, ongeacht wat wij lezen. {1SC15:6.5}

Ik ben vanaf 14 mei 1921 een Adventist geweest. Ik was toen gedoopt, maar ik onderhield de Sabbat en andere waarheden zo goed als ik ze kende vanaf de 10e december het jaar daarvoor.  Ik kwam uit de Lutherse kerk. Ik wist heel lang dat onze leiderschap niet leefde naar wat zij predikten, maar wist niet waar anders te gaan, want de andere kerken zijn erger. Maar als iemand mij gezegd zou hebben dat de Z.D.A. ’s broeders en zusters uit de kerk hebben gezet, zelf door kracht en lichamelijk, zou ik hen leugenaars genoemd hebben. Ik bedoel als de leden geen enkel ander kwaad gedaan hadden dan de toegevoegde waarheid te aanvaarden vanuit de Bijbel en de Geest der Profetie. {1SC15:6.6}

Ik heb mij vaak afgevraagd hoe het mogelijk zou zijn, om gereed te zijn voor overzetting in deze generatie, aangezien het zo dichtbij het einde is. Want wij moeten zonder fouten zijn voor de troon van God. De kerk in haar huidige toestand zou ons niet voorbereid kunnen krijgen voor die gebeurtenis, tenzij wij voor de leiders uitlopen zoals wij hebben. {1SC15:6.7}

Naar aanleiding van de brieven gepubliceerd in de Symbolische Code, (die ik in geen enkel geval in twijfel trek), zijn onze kerken verandert in geheime genootschappen met hun gesloten deuren voor hen die ook van hetzelfde geloof zijn. Jezus waste Judas zijn voeten en liet hem deelnemen aan het laatste avondmaal, hoewel Hij wist dat zijn hart niet recht was en dat hij Hem een paar uren later zou verraden. Jezus wist ook dat Petrus Hem voor de ochtend zou verraden, toch behandelde Hij beide als broeders, en noemde Judas zelf “Vriend.” ( Matt. 26:50) Jezus heeft nooit iemand uit de synagoge gezet, behalve zij die daar kochten en verkochten. Als Jezus dat vandaag zou doen, zouden er weinig in de synagoge (kerk) overblijven. {1SC15:6.8}

Wilt u alstublieft doorgaan met mij de Symbolische Code iedere maand te sturen. {1SC15:6.9}

                                                                            (Getekend) E.A.P.

 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vraag: “U maakt de opmerking in de Code van juli, dat ‘ als de individu niet op het moment dat hij is overtuigd is van de waarheid hervormd, zal hij later ook niet hervormen.’ Als  dat waar is dan ben ik een verloren man. Ik geloof de boodschap die u naar de kerk brengt, hoewel ik het nu nog niet helemaal begrijp, maar ik weet dat ik dingen heb gedaan, die als wat u zegt waar is, ik verloren ben.” {1SC15:7.1}

Antw.: “De code bedoelt niet met het woord “hervorming,” dat men in een keer volmaakt moet zijn, want volmaaktheid wordt verkregen door voort te gaan in de waarheid en stap voor stap te klimmen.  “Testimonies for the Church, “ Vol. 1, p. 187. Een ware Christen, sleept niet achteraan, maar zoals het koren op het veld, volmaakt is in haar stadium, zo is hij ook zonder smet, voor zover het licht hem voortbrengt. Vandaar dat, als u een begin heeft gemaakt en nog steeds in de renbaan rent, is er geen reden waarom u verloren zou zijn— “Want een rechtvaardig man valt zeken maal en staat weer op.” (Spreuk. 24: 16) “En als iemand gezondigd heeft, hebben wij voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de gerechtige.”( 1 Joh. 2:1) {1SC15:7.2}

De groep die niet hervormd, volgens de Code, zijn zij die niet aan de ren beginnen, wanneer zij overtuigd zijn van de waarheid, maar net als Agrippa, zullen zeggen: “Gij beweegt mij bijna een Christen te worden.” (Handelingen 26: 28), en verontschuldigen zichzelf zoals Felix dat deed: Voor dit maal, ga heen, als ik gelegen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen (Handelingen. 24:25). Het feit dat u ernaar streeft zonde te overwinnen door in het licht te wandelen, is voldoende bewijs, dat u niet verloren bent, en als u zo doorgaat, zal u gered zijn, anders zijn wij allemaal verloren. {1SC15:7.3}

De vijand zou ons op de een of andere manier graan willen misleiden, het maakt hem niet uit op welke manier, en wij moeten hem geen gelegenheid geven. Paulus zegt: “Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan, die ons voorgesteld is. Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld, was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.” (Heb. 12:1, 2) {1SC15:7.4}

Vraag: Ik ben uw traktaten aan het lezen en ben diep onder de indruk. Ik vraag mij af of u mij kunt helpen met enkele Schriftgedeelten, die ik niet begrijp. Ik heb tweemaal geschreven naar W.G. Wirth van de Signs, maar ontving geen antwoord in de Signs of door correspondentie. Te teksten waar ik moeite mee heb zijn Jes. 65:20, Johannes 3: 13 (Hoe staat het met Henoch en Eliah?), 1 Tim 4:3, 4. (Waarom zegt Zr. White om ons van vlees te onthouden?) Ik zal het zeer waarderen, als u ze kunt uitleggen en Jesaja 66: 20.” {1SC15:7.5}

Antw. : Jes. 66: 20 wordt uitgelegd door vers 16 en 19. In het 16e vers komt de beschrijving van de slachting die door de Heer uitgevoerd wordt voor en in het 19e lezen wij deze woorden: “En Ik zal hen, die ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen… naar de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben, en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen.” {1SC15:7.6}

De bovenstaande vraag maakt het duidelijk, dat hoewel de slachting plaat heeft gevonden, het de heidenen niet beschadigt heeft, want zij die ontkomen uit de slachting van de Heer, zoals beschreven in vers 16, werden gezonden naar alle natiën. En daar zij Zijn heerlijkheid moesten verkondigen onder de heidenen, die nog niet van Zijn gerucht gehoord hadden, is het duidelijk, dat de slachting onder Gods belijdend volk plaatsvond, want zij die ontkomen werden gezonden om Zijn heerlijkheid te verkondigen onder de heidenen. Vandaar dat zij die gezonden werden, geen heidenen konden zijn maar eerder Christenen die Zijn gerucht kenden en Zijn heerlijkheid. {1SC15:7.7}

Bovendien zoals gezegd is in het 20ste vers dat zij die ontkomen aan de slachting “al hun broeders als een offerande zullen brengen voor de Heer uit al de natiën… tot Mijn heilige berg Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN, bewijst het dat de slachting plaats vond voor de afsluiting van de genade tijd en voor de boodschap naar al de natiën was gebracht en dat Gods kerk gereinigd is erdoor, want zij brachten hun broeders “ in een rein vat.”  Vandaar dat de slachting van Jes. 66:16 en van Ezech. 9: 5-7, Testimonies for the Church, Vol 5, p. 211, Vol 3. p. 267 dezelfde zijn—de reiniging van de kerk (Testimonies for  the Church, Vol. 5, p. 80) na de verzegeling van de 144.000 (Testimonies to Ministers, 445) op welke tijd het gezegd kan worden: “Gekleed in de wapenrusting van Christus gerechtigheid, is de gemeente gereed voor haar laatste strijd, Schoon als de blanke maan, stralend als de gloeiende zon, geducht als krijgsscharen, is ze gereed om de wereld in te gaan, winnende om te overwinnen.” “Prophets and Kings,” p. 725, blz 445. {1SC15:7.8}

Johannes 3:13: “En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neder gekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.” {1SC15:8.1}

Zoals het vers hierboven geciteerd, zichzelf niet uitlegt, en als zij zullen trachten het geïsoleerd van haar context uit te leggen, is het zeker dat wij fout zullen gaan in onze conclusie.  Daarom, door de voorgaande verzen te bestuderen, vinden wij dat Jezus geestelijke dingen aan Nicodemus aan het uitleggen is, door het gebruik van materiele onderwerpen, en daar Nicodemus te kort schoot om de betekenis te begrijpen, probeerde de Meester hem te tonen hoe dwaas hij was, door te zeggen: “Als Ik u aardse dingen vertelde en gij geloofd niet, hoe zult gij geloven als Ik u hemelse dingen vertel? En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit de hemel neder gekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is (verzen 12 , 13). Dat is niet dat geen mens, ooit naar de hemel is opgevaren, want Henoch en Elia zijn wel opgevaren, maar eerder dat geen mens ooit is opgevaren en de dingen van de hemel heeft geleerd en dan neder gekomen is naar de aarde om het allemaal te vertellen, behalve Hij Die uit de hemel neder gekomen is, namelijk de Zoon des mensen,” dat is Christus is de enige die in de hemel is geweest, en die neder gekomen is en die de dingen van de hemel, kon uitleggen. {1SC15:8.2}

1 Tim. 4: 3-5: “Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.” {1SC15:8.2}

Het is niet Bijbels te concluderen van dit Schriftgedeelte dat wij vrij zijn alles te eten wat God geschapen heeft, maar eerder datgene dat “geheiligd is door het Woord van God.” Merk nauwkeurig op wat de Geest zegt: U bevelend om u van vlees te onthouden, welke God geschapen heeft om te ontvangen.” Deze woorden leggen ons duidelijk uit dat sommigen, ons zullen vertellen, op hun eigen verantwoordelijkheid, u zullen bevelen van zulk vlees dat God geheiligd heeft, maar welke Hij heeft geschapen om te ontvangen voor dankzegging. Dat wil zeggen, geen mens heeft het recht de anderen te verbieden van de dingen die God ons toegestaan heeft te eten, en welke wij alleen door “dankzegging,” kunnen ontvangen, want niemand die de waarheid kent, zal durven Gd dank te vragen voor het eten van de dingen die Hij verboden heeft. {1SC15:8.3}

Desalniettemin, is het Gods goed recht om weg te nemen of een speciaal dieet te geven aan Zijn dienstknechten op welk moment dan ook dat Hij geschikt acht. Bijvoorbeeld, Hij verbood het gebruik van vleesvoedsel aan het oude Israel, tijdens de veertig jaren van vertoeven in de woestijn; de vrucht van de wijnstok aan Samson; en aan Johannes de Doper schreef Hij: broodvrucht en wilde honing,” voor. Hoewel het verkeerd was van Samson en Johannes om de vrucht van de wijnstok te eten, wat het wel juist voor anderen en Christus Zelf, maakte er gebruik van. Zo is het heden ten dage. Als God ons een speciaal dieet geeft, moeten wij niet rebelleren ertegen, maar verheugd zijn en ons er aan houden. Het kan bewezen worden door de Bijbel dat Gods dienstknechten in deze tijd, net zoals de bovengenoemde voorbeelden, vegetariërs moeten zijn. {1SC15:8.4}

Tot nu toe zijn de enige mensen die bekend zijn bij ons en die volmaakt deze profetie van 1 Tim. 4:3, 4 vervullen, de Romeinen en de Griekse Katholieken, in het bijzonder de Romeinen die de priesters en de nonnen verbieden te trouwen, en hun bevelen om op Woensdag en Vrijdag zich te onthouden van vlees, en vasten dagen, die God nooit aan Zijn profeten heeft opgedragen. {1SC15:8.5}

Het is waar, Zr. White verdedigt een vegetarisch dieet maar ze verbied niet te trouwen. Daarom vervult zij niet de beschrijving van de profetie. Bovendien, is het gebod om “te onthouden van vlees,”  en verbieden te “trouwen,” niet waar de zonde licht, maar meer dat zij “zich van het geloof [waarheid] zullen afkeren, gehoor gevend aan verleidende geesten, en leerstellingen van duivelen; leugens sprekend in huichelarij; hun geweten toegeschroefd hebbende met een heet ijzer.” Verzen 1, 2). Onze aandacht wordt geroepen tot de handeling van verbieden van “vlees,” en “te huwen” om ons in staat te stellen om die mensen te identificeren, die van het geloof zijn afgevallen en dat wij onszelf niet met hen zullen verbinden, hoewel zij belijden Christenen te zijn. {1SC15:8.6}

Vraag: “Als de 144.000 een lied zingen dat geen enkel ander gezelschap kan, omdat het een lied van hun ervaringen is, waarom kan de grote schare dit lied van ervaringen ook niet zingen, als zij ook door de zeven laatste plagen heen hebben geleefd en worde overgezet? {1SC15:8.7}

Antw.: Het zal opgemerkt worden, dat de HStaf, dit stelt van de 144.000 in vergelijking met de doden, en niet met de “grote schare.” Hoewel de 144.000 de ervaring van Ezechiël negen hebben, die de grote schare niet bezit, en dit is het verschil. Maar het wordt gesteld, dat als de “harpspelers,” zongen, geen mens dat lied kon leren, dan de 144.000, “die verlost waren,” (Openb. 14:3). Het wordt duidelijk gemaakt dat dit gezelschap verlost was, en dat is de reden waarom alleen zij het lied konden zingen; dat is op dat gegeven moment. Het zegt niet dat de grote schare, die toen nog niet verlost waren, niet dat lied zouden kunnen leren, nadat zij verlost waren, want wij lezen in Openbaring 15: 2, 3 dat allen die  “de overwinning over het beest hadden verkregen, en over zijn beeld, en over zijn merkteken, en over het getal van zijn naam, … het lied van Mozes .. en het lied van het Lam zingen. {1SC15:8.8}

Vraag: “Wordt de slachting van Ezechiël negen niet vervuld in de zeven laatste plagen?” {1SC15:9.1}

Antw.:  De profetische vernietiging zoals beschreven in Ezechiëls profetie is direct toepasbaar op de kerk van God alleen—“Het Huis van Israël en Juda.” (Ezech. 9:9) Vandaar dat deze vernietiging slecht indirect van toepassing kan zijn op de laatste plagen. {1SC15:9.2}

De vernietiging van het kerkgenootschap der Z.D.A.—“Israël en Juda,” (waar de 144.000 zijn—de twaalf stammen) is niet de tijd van de plagen, want door de stem van de hemel, “wordt Gods volk verzocht uit al de plaatsen te komen waar er zonde is en zich bij de gereinigde kerk van God aan te sluiten, waar er geen zonde is, zodat zij, “geen deel  hebben aan haar zonden, en dat zij “niet ontvangen van haar plagen.” (Openb. 18:4) Als dit niet zo was, dan zou hun uit haar komen, hun geen speciaal voordeel brengen, vanwege het feit dat de plagen overal waar zonde is zullen vallen. Vandaar, dat Gods kerk gereinigd moer worden en vrij van zonde en zondaars gemaakt moet worden om dit mogelijk te maken, welk feit profetisch bekend wordt gemaakt door Ezechiëls profetie, en in het navolgende legt de Geest der profetie verder uit, zeggende: {1SC15:9.3}

“Allen zij die in de kracht van de Almachtige beproeving hebben weerstaan en overwonnen zullen toegestaan worden een deel te hebben in het verkondigen van deze boodschap die zal uitzwellen tot de Luide Roep.” “Review and Herald,” 19 nov. 1908. {1SC15:9.4}

Het bovenstaande stelt duidelijk dat alleen diegene die zich trouw aan God hebben bewezen, deel zullen hebben aan de verkondiging van de Drie Engelen Boodschap in haar Luide Roep. Maar in “Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 211, sprekend over de tijd wanneer de slachting van Ezechiël Negen zal plaatsvinden lezen wij: “De oude mannen, hen aan wie God groot licht gegeven heeft, en die stonden als beschermers van de geestelijke belangen van het volk hebben hetgeen hun toevertrouwd is beschaamd.” {1SC15:9.5}

Aangezien beide citaten in het bovenstaande correct moeten zijn, bewijst het dat de slachting van Ezechiël Negen plaats vind voor de aanvang van de Luide Roep. Deze zelfde waarheid kan bewezen worden door de Bijbel vanuit verschillende invalshoeken. {1SC15:9.6}

Vraag: “Zullen allen behalve de 144.000 van de huidige Z.D.A. kerkgenootschap werkelijk geslacht worden in de scheiding? {1SC15:9.7}

Antw.: Allen behalve zij niet het teken of het zegel ontvangen, oud of jong, man of vrouw, zullen vallen onder de slachtwapens van de engelen. (Ezech. 9:6) Alleen zij die zuchten en weeklagen over al de gruwelen, die in haar midden gedaan worden zullen het merkteken ontvangen. (vers 4). Als er anderen binnen het kerkgenootschap der Z.D.A. zijn, die zullen ontkomen, behalve de 144.000, is ons niet bekend. {1SC15:9.8}

————————————–

Aan Hen die in het Licht Staan: {1SC15:9.9}

Er zijn klachten tot ons gekomen dat sommige van onze mensen, in hun ijver om de boodschap te verspreiden, tegenwoordige waarheid literatuur binnen in de Z.D.A. kerken aan het verspreiden zijn geweest, pratend tot kerkleden tijdens de preek… etc., en dus afleiden en verstoren. {1SC15:9.10}

Onze ervaringen in het verleden hebben ons geleerd, niet alles te geloven wat wij horen. Desalniettemin, waarschuwen wij vooraf de vrienden van tegenwoordige waarheid, om heel voorzichtig te zijn, want het is mogelijk om smaad op Christus te werpen, door smaad op de boodschap te werpen, en ook veroorzaken dat anderen struikelen over onze onwijze oordelen. Daarom vragen wij allen die geïnteresseerd zijn, in het verspreiden van tegenwoordige waarheid om te stoppen met het uitdelen van wat voor literatuur dan ook, op het kerkterrein of praten tijdens de preek. Het trottoir behoort aan het publiek, u kunt uw vrienden daar ontmoeten. {1SC15:9.11}

Niemand is gewild op Mt. Carmel, die de boodschap van de HStaf,  niet door en door heeft bestudeerd; die niet volledig overtuigd is van ieder punt van haar leerstelling; die niet wandelt in haar doordringende licht; en die niet gewillig is zich te onderwerpen aan de goddelijke regels en principes die de bewoners op deze berg van “groene weiden,” bestuurd, tenzij zij slechts voor een bezoek komen. {1SC15:9.12}

Anderen behalve bezoekers, moeten eerst, voordat zij komen met het Mt.Carmel informatiebureau contact opnemen {1SC15:9.13}

 “Dat Gij Welvaart en Gezond zijt.”

Een van de meest noodzakelijke stappen voor hervorming in deze door zonden vervloekte eeuw is: “gezondheidshervorming,” in het bijzonder in de grote commerciële centra van de aarde, de zogenaamde geciviliseerde woonplaatsen, vanwege het feit dat, het daar is, waar op de verkoop gerichte voedingsproducten, die niet de benodigde elementen en vitaminen bevatten, om de menselijke machine in een fitte toestand te houden voor haar wonderbaarlijke dagelijkse prestatie hun oorsprong hebben. {1SC15:10.1}

Laat het door allen begrepen worden, dat ons bestaan afhankelijk is van vier onmisbare fundamentele feiten, die elk weer onderverdeeld zijn in drie onbetwistbare factoren{1SC15:10.2}

  1. De eerste van deze grondbeginselen, is de inwoning van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en “Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God….want drie zijn er, die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, en de Heilige Geest, en deze drie zijn één.” ( 1 Joh. 4;15; 5;7)
  2. Evenzo in het tweede grondbeginsel, welke het medium is voor het verkrijgen van de eerste groep factoren, “zijn er drie, die getuigen op aarde, de Geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één.” (1 Joh. 5:8)
  3. Het derde fundamentele feit omarmt: voeding, lucht en water.
  4. Het vierde fundamentele feit bestaat uit zonlicht, beweging en rust. Aangezien de twee eerste grondbeginselen geestelijk zijn, zijn de laatste twee materieel—het zienlijke en het onzienlijke. {1SC15:10.3}

Deze vier groepen van onschatbare geschenken, maken ons volmaakt in Gods schepping, net zoals de vier richtingen van het kompas, de vier seizoenen van het jaar, de vier tijdsperioden (vooravond, middag, voor middernacht , na middernacht) het mechanisme van de aarde volmaakt maken. Voor een tijdje, kan men bestaan uit het materiele terwijl men verstoken is van het geestelijke (het licht), maar hij kan zijn leven niet langer handhaven, dan de bloemen op het veld dat kunnen—zij bloeien, zij dragen bloemen, en verwelken, zo doet ook het geestelijke wanneer het verstoken is van het materiele. Vandaar dat alleen diegene die al deze door God gegeven geschenken bezit, volmaakt is in Gods schepping, en hoewel hij mag verscheiden (overlijden) in het vlees, zoals Christus deed, zal hij “verkwikt worden door de Geest,” die in Hem was. (1 Petr. 3 : 18) {1SC15:10.4}

“En dit is de wil desgenen, die mij gezonden heeft, dat een ieder die dan Zoon aanschouwt, en in hem gelooft, het eeuwige leven hebbe, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen.” (Joh. 6: 40) Als gevolg hiervan is degene die tracht in leven te blijven op een verarmd dieet, als een zogenaamde Christen die niet de hele waarheid aanvaard, zoals het is in Christus, en die hoopt het eeuwige leven te erven, maar tekort schiet, net als degene die probeert de menselijke machine in een fitte toestand te houden voor haar dagelijkse taken op een dieet verstoken van de noodzakelijke elementen en vitaminen, zal falen in zijn pogingen. {1SC15:10.5}

Wij zijn opgemaakt uit zestien essentiële elementen, die alleen door onze dagelijkse voedsel consumptie aangevuld worden, en wanneer ons dieet niet al deze (elementen) bevat, zo gauw als wij van een of meer van ze te kort komen, zal er in het zwakste gedeelte problemen uitbreken. Vandaar dat niemand zou moeten veronderstellen, dat het voor ons natuurlijk is, om ziek te worden of pijn te lijden etc. , maar laat het,  door allen begrepen worden, dat wanneer wij de natuurlijke wetten overtreden, die de Schepper in ons heeft vastgelegd, de enige manier waarop de natuur ons, van deze overtreding kan waarschuwen, door een of ander symptoom van pijn of leed, en wij zouden niet met minder verstand moeten zijn dan de domme beesten, maar laat ons onszelf onderzoeken en de oorzaak vinden, het dan verwijderen en het probleem zal beginnen te verdwijnen. Dit is de enige zekere remedie en die ene die God wil dat wij toepassen. {1SC15:10.6}

Wordt vervolgd

___________________________ SCHEUR HIER AF_______________________________

Naam_____________________ Straat__________________________________________

Postbus nr.______Stad___________________________Staat_____________________

De Universele Uitgevers Associatie

Afdeling Symbolische Code

Mt. Carmel Center  Waco Texas

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schijnt bijna ongeloofwaardig te denken dat mannen en vrouwen, die belijden de Drie Engelen Boodschap te geloven, de laatste boodschap van genade aan een stervende wereld , zo volledig de controle over zichzelf zouden verliezen, in het huis van God {1SC15:5.9}

 

 

 

 

 

 “Dat Gij Welvaart en Gezond zijt.”

Een van de meest noodzakelijke stappen voor hervorming in deze door zonden vervloekte eeuw is: “gezondheidshervorming,” in het bijzonder in de grote commerciële centra van de aarde, de zogenaamde geciviliseerde woonplaatsen, vanwege het feit dat, het daar is, waar op de verkoop gerichte voedingsproducten, die niet de benodigde elementen en vitaminen bevatten, om de menselijke machine in een fitte toestand te houden voor haar wonderbaarlijke dagelijkse prestatie hun oorsprong hebben.

Laat het door allen begrepen worden, dat ons bestaan afhankelijk is van vier onmisbare fundamentele feiten, die elk weer onderverdeeld zijn in drie onbetwistbare factoren

  1. De eerste van deze grondbeginselen, is de inwoning van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en “Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God….want drie zijn er, die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, en de Heilige Geest, en deze drie zijn één.” ( 1 Joh. 4;15; 5;7)
  2. Evenzo in het tweede grondbeginsel, welke het medium is voor het verkrijgen van de eerste groep factoren, “zijn er drie, die getuigen op aarde, de Geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één.” (1 Joh. 5:8)
  • Het derde fundamentele feit omarmt: voeding, lucht en water.
  • Het vierde fundamentele feit bestaat uit zonlicht, beweging en rust. Aangezien de twee eerste grondbeginselen geestelijk zijn, zijn de laatste twee materieel—het zienlijke en het onzienlijke.

Deze vier groepen van onschatbare geschenken, maken ons volmaakt in Gods schepping, net zoals de vier richtingen van het kompas, de vier seizoenen van het jaar, de vier tijdsperioden (vooravond, middag, voor middernacht , na middernacht) het mechanisme van de aarde volmaakt maken. Voor een tijdje, kan men bestaan uit het materiele terwijl men verstoken is van het geestelijke (het licht), maar hij kan zijn leven niet langer handhaven, dan de bloemen op het veld dat kunnen—zij bloeien, zij dragen bloemen, en verwelken, zo doet ook het geestelijke wanneer het verstoken is van het materiele. Vandaar dat alleen diegene die al deze door God gegeven geschenken bezit, volmaakt is in Gods schepping, en hoewel hij mag verscheiden (overlijden) in het vlees, zoals Christus deed, zal hij “verkwikt worden door de Geest,” die in Hem was. (1 Petr. 3 : 18)

“En dit is de wil desgenen, die mij gezonden heeft, dat een ieder die dan Zoon aanschouwt, en in hem gelooft, het eeuwige leven hebbe, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen.” (Joh. 6: 40) Als gevolg hiervan is degene die tracht in leven te blijven op een verarmd dieet, als een zogenaamde Christen die niet de hele waarheid aanvaard, zoals het is in Christus, en die hoopt het eeuwige leven te erven, maar tekort schiet, net als degene die probeert de menselijke machine in een fitte toestand te houden voor haar dagelijkse taken op een dieet verstoken van de noodzakelijke elementen en vitaminen, zal falen in zijn pogingen.

Wij zijn opgemaakt uit zestien essentiële elementen, die alleen door onze dagelijkse voedsel consumptie aangevuld worden, en wanneer ons dieet niet al deze (elementen) bevat, zo gauw als wij van een of meer van ze te kort komen, zal er in het zwakste gedeelte problemen uitbreken. Vandaar dat niemand zou moeten veronderstellen, dat het voor ons natuurlijk is, om ziek te worden of pijn te lijden etc. , maar laat het,  door allen begrepen worden, dat wanneer wij de natuurlijke wetten overtreden, die de Schepper in ons heeft vastgelegd, de enige manier waarop de natuur ons, van deze overtreding kan waarschuwen, door een of ander symptoom van pijn of leed, en wij zouden niet met minder verstand moeten zijn dan de domme beesten, maar laat ons onszelf onderzoeken en de oorzaak vinden, het dan verwijderen en het probleem zal beginnen te verdwijnen. Dit is de enige zekere remedie en die ene die God wil dat wij toepassen.

                                               (Wordt vervolgt)

________________________________ SCHEUR HIER AF_______________________________

Naam____________________________ Straat__________________________________________

                                               Postbus nr.

Stad_________________________________________________Staat_______________________

De Universele Uitgevers Associatie

Afdeling Symbolische Code

Mt. Carmel Center  Waco Texas