De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
De Sleutel tot de Wetenschap van Heiligheid?

“Waarom zouden de zonen en dochters van God terughoudend zijn om te bidden, terwijl gebed de sleutel is in de hand van geloof om de hemelse voorraadschuur te ontsluiten (…)?” — Schreden naar Christus, blz…. Steps to Christ, p. 95. Het is de adem, het leven van de ziel, “de sleutel van geestelijke kracht.” — Gospel Workers, p. 254; Education, p. 258. Vandaar, dat er “in het gebed van geloof een goddelijke wetenschap is… een wetenschap die iedereen die zijn levenswerk tot een succes zou willen maken, moet begrijpen.” – Idem, p. 257 {8SC1-12:12.1.4}

“Zij die hun smeekbeden tot God brengen, die Zijn beloften claimen, terwijl ze niet voldoen aan de voorwaarden, beledigen Jehovah.” — Lessen uit het leven van alledag blz., Christ Object Lessons, p. 142. {8SC1-12:12.1.5}

Hoe belangrijk is het dan, dat het gebed aan de voorwaarden voldoet, die gesteld zijn — correct, wetenschappelijk, geïnspireerd! Deze gewichtige waarheid zal de gelovige die met zijn hele ziel geloofd, ertoe noodzaken, kritisch zijn totale gebedsleven te onderzoeken, om er zeker van te zijn dat het niet onwetenschappelijk, ongeïnspireerd en dus vruchteloos is — een oplichterij en een bedrog aan Hem, en een belediging aan God! {8SC1-12:12.1.6}

Bij wijze van een begin, laten we de basis eerste vereisten van een effectief ijverig gebed natrekken, hetgeen tot grondslag dient voor de wetenschap van geestelijke kracht: {8SC1-12:12.1.7}

1 – “Een van de eersten hiervan is dat we onze behoefte van hulp van Hem voelen.” — Schreden naar Christus, blz…, Steps to Christ ,p. 95.  Alleen dan  zullen we dichter naar Hem neigen, en zal Hij dichter tot ons neigen (Ef. 1:7). {8SC1-12:12.1.8}

2 – “Als we ongerechtigheid in ons hart overweegt, als we vasthouden aan welke bekende zonde dan ook, zal de Heer ons niet horen (…) maar het gebed van een berouwvolle schuldbewuste ziel wordt altijd aanvaard. Wanneer alle bekende verkeerdheden, goed gemaakt zijn, mogen we geloven dat God onze smeekbeden zal beantwoorden.” — Schreden naar Christus, blz…, Steps to Christ, p. 95. {8SC1-12:12.1.9}

“Velen (…) Zijn bewust van hun handelingen wanneer ze, ze uitvoeren, maar laten het toe dat ze aan hun geheugen voorbij gaan, en daarom hervormen ze niet… Een dagelijks overzien van onze handelingen, om te zien of het ons geweten, goed keurt of veroordeelt, is noodzakelijk voor allen die wensen volmaaktheid van Christelijk karakter te bereiken. Vele handelingen die doorgaan voor goede werken, zelf goede daden van liefdadigheid, zullen, wanneer nader onderzocht zijn, bevonden worden te zijn aangespoord door verkeerde motieven.” — Gospel Workers, p. 275. {8SC1-12:12.1.10}

“Leg de ziel bloot, met vasten en ernstig gebed, met diep harten onderzoek, streng zelfonderzoek: laat geen handeling aan uw kritisch onderzoek ontsnappen. {8SC1-12:12.1.11}

Communiceer met uw eigen hart, en communiceer dan met God. Tenzij u dit doet, zullen uw pogingen vruchteloos zijn, aldus gemaakt door ongeheiligde haast and verwarring.” — Gospel Workers, p. 272. {8SC1-12:12.1.12}

3 – “Als wij op welke manier dan ook anderen verdriet hebben aangedaan of verwond hebben, is het onze taak om onze fouten te bekennen en naar verzoening te zoeken. Dit is een onontbeerlijke voorbereiding dat we in geloof voor God mogen komen, om Zijn zegen te vragen.” — Lessen uit het leven van alledag, blz…, Christ Object Lesson, p. 143. {8SC1-12:12.2.1}

“Hij die onverzoenlijk is, snijdt juist de kanaal af, waardoor hij alleen genade van God kan ontvangen. We moeten niet denken, dat mits zij die ons verwond hebben hun verkeerde daad belijden, we gerechtvaardigd zijn om onze vergiffenis van hen te weerhouden. Het is zonder twijfel hun deel, om hun harten te vernederen door berouw en belijdenis; maar we moeten een geest van medelijden hebben tegenover degenen die overtredingen begaan hebben tegen ons, of ze nou wel of niet hun fouten opbiechten.” — De Berg der Zaligsprekingen, blz. … The Mount of Blessing, p. 166. {8SC1-12:12.2.2}

“Als er moeilijkheden zijn geweest, (…) als nijd, hatelijkheid, verbittering, kwaadspreken bestaan hebben, belijd deze zonden, niet op een algemene manier, maar ga persoonlijk naar de broeders en zusters. Wees specifiek. Als u een verkeerde daad heeft verricht en zij twintig, belijd die ene alsof u de hoofd overtreder bent. Neem ze bij de hand, laat uw hart zacht worden onder de invloed van de Geest van God, en zeg: ’Wil je mij vergeven? Ik heb me niet goed gevoeld ten opzichte van jou. Ik wil iedere verkeerde daad goed maken, zodat niets geregistreerd mag staan tegen mij in de boeken van de hemel.  Ik moet een schoon verslag hebben,’ Wie denkt u zou zo een gebaar als dit weerstaan?” — Review and Herald, 16 dec. 1884. {8SC1-12:12.2.3}

4 – “Aanhouden in gebed heeft een toestand van ontvangen gemaakt. We moeten altijd bidden, als we willen groeien in geloof en ervaring.” — {Schreden naar Christus, blz…,} Steps to Christ, p. 97. {8SC1-12:12.2.4}

 “Nadat de eenheid met Christus is gevormd, kan het alleen in stand gehouden worden, door ernstig gebed en onvermoeide pogingen.” —Testimonies, Vol. 5, p. 231, {Getuigenissen, Deel 5, blz……} {8SC1-12:12.2.5}

“Zoek om naar iedere gelegenheid te gaan waar het de gewoonte is om gebeden te doen. Zij die werkelijk zoeken naar gemeenschap met God, zullen in de gebedsbijeenkomst gezien worden (…) om al de voordelen die zijn kunnen behalen te oogsten.” — {Schreden naar Christus, blz….} , Steps to Christ, p. 98. {8SC1-12:12.2.6}

“Het gebed geofferd in het openbaar, moet kort en specifiek zijn. (…) Een paar minuten is lang genoeg voor welke gangbare openbare smeekbede dan ook.” – Gospel Workers, p. 175. {8SC1-12:12.2.7}

“We moeten bidden in de familie cirkel en bovenal, moeten we het heimelijke gebed, niet nalaten, want dit is het leven van de ziel.” — Schreden naar Christus, blz…., Steps to Christ, p. 98. {8SC1-12:12.2.8}

5 – “Er is een andere zaak die te vaak wordt nagelaten door diegene die de Heer in gebed zoeken. Bent u eerlijk geweest met God?” Lessen uit het leven van alledag, blz…., Christ Object Lesson, p. 143. {8SC1-12:12.2.9}

“Gebed hoe vaak ook geofferd en hoe ernstig ook, zal nooit aanvaard worden door God in de plaats van onze tienden. Gebed zal onze schulden aan God niet betalen.” — Boodschappen voor jonge mensen, blz…., Messages to Young People, p. 248 {8SC1-12:12.2.10}

6 –  “Wanneer u over goddelijke dingen praat, waarom spreekt u niet op een duidelijke toon (…)? Buig niet neer en bedek jullie gezichten niet alsof er iets is dat je wenst te verbergen; maar hef uw ogen op naar het hemels heiligdom.” — Counsels to Teachers, p. 241. {8SC1-12:13.1.1}

“Terwijl ze aan het bidden zijn, gebruiken velen zorgeloze en oneerbiedige uitdrukkingen, die de tedere Geest van de Heer bedroeven, en zorgen dat de smeekbeden uit de hemel gesloten worden.” Eerste Geschriften, blz…, Early Writings,  p. 70. {8SC1-12:13.1.2}

“Wanneer we bidden, gebruik geen vergeefse herhalingen, zoals de heidenen doen. (…) De herhaling van gebruikelijke gewoonte getrouwe zinnen, terwijl het hart geen behoefte voor God voelt, is van hetzelfde karakter als de ‘vergeefse herhalingen’ van de heidenen.” — De Berg der Zaligsprekingen, blz…, The Mount of Blessings, p. 129. {8SC1-12:13.1.3}

“Sommigen (…) praten van God als wanneer ze van een paard zouden spreken, of van welk ander lomp ding.” — Education, p. 243. {8SC1-12:13.1.4}

“De woorden God Almachtig, worden aan elkaar gekoppeld en door sommigen gebruikt op een nonchalante, gedachteloze manier, hetgeen Hem mishaagt. De Engel zegt: “Koppel ze niet tezamen; want vreselijk is Zijn naam. (…) Ik zag dat deze dingen begrepen moeten worden en gecorrigeerd voordat de kerk voorspoed kan hebben.” — Eerste Geschriften, blz…, Early Writings, p.122.; (Zie ook Testimonies, Vol. 1, p. 410.) {8SC1-12:13.1.5}

“Zowel in het openbaar als in privé aanbidding, is het ons voorrecht om op onze knieën neer te buigen voor de Heer, wanneer we onze smeekbeden tot Hem opofferen. Jezus ons voorbeeld,’knielde neer en bad.’ Van Zijn discipelen is het vastgelegd, dat ook zij,’neerknielden en baden.’ Paulus verkondigde: ‘Ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus.’ Ezra knielde, bij het belijden van de zonden van Israel voor God. Daniel ‘knielde op zijn knieën drie keer per dag en bad, en gaf dank aan zijn God.’ {8SC1-12:13.1.6}

“Ware ontzag voor God is geïnspireerd door een gevoel van Zijn oneindige grootheid en een besef van Zijn aanwezigheid. Met dit gevoel van de Onzienlijke, moet ieder hart diep geïmponeerd zijn. De uren en de plaats van het gebed zijn heilig, omdat God daar is; en wanneer ontzag word getoond in houding en gedrag, zal Hij het gevoel dat het inspireert, dieper maken.”—Gospel Workers, p. 178. {8SC1-12:13.1.7}

7 – “Jezus zegt: ‘Gij zult in Mijn naam vragen; en Ik zeg niet tot u, dat Ik de Vader voor u zal bidden, want de Vader zelf heeft u lief.’ ‘Ik heb u gekozen, (…) dat wat u ook bidden zal van de Vader in Mijn naam, Hij het u geven zal.’ Maar om te bidden in de naam van Jezus, is iets meer dan een louter noemen van die naam aan het begin en het einde van een gebed. Het is om te bidden in de gezindheid en Geest van Jezus, terwijl we Zijn beloften geloven, op Zijn genade vertrouwen en Zijn werken, werken.” — Schreden naar Christus, blz…, Steps to Christ, p.100, 101. {8SC1-12:13.2.1}

“We moeten niet slechts bidden in Christus naam, maar door de inspiratie van de Heilige Geest. Dit verklaart wat bedoelt wordt wanneer het gezegd wordt, dat de Geest ‘onder verzuchtingen, voorspraak voor ons doet, die niet geuit kunnen worden.’ Het is een genot voor God om zulke gebeden te beantwoorden. Wanneer we met ernstigheid en intensiteit een gebed in de naam van Christus uitspreken, is er in precies die intensiteit  een belofte van God, dat Hij op het punt staat ons gebed ‘overvloedig meer, dan we ooit kunnen vragen of denken, te beantwoorden.” – Lessen uit het leven van alledag, blz. …, Christ Object Lesson, p. 146. {8SC1-12:13.2.2}

8 – Ten slotte, “behoed angstvallig uw uren voor gebed, Bijbel studie en zelfonderzoek. Zet een deel van elke dag aan een kant voor een studie van de Schriften en gemeenschap met God. Zo zult u geestelijke kracht verkrijgen, en in de gunst bij God groeien.  Hij alleen kan je nobel streven geven; Hij alleen kan het karakter naar het goddelijke evenbeeld vormen. Ga dichter bij Hem in ernstig gebed, en Hij zal jullie harten vullen met hoge en heilige doelen, en met diepe ernstige verlangens naar zuiverheid en helderheid van gedachten.”—Gospel Workers, p. 100. {8SC1-12:13.2.3}

Wanneer onze gebeden op deze wijze geïnspireerd zijn, weten we dat wanneer we een gunst van de Heer vragen, het slechts aan Hem vragen is om de weg voor ons te openen om het voor onszelf te verkrijgen, niet voor Hem om het voor ons te verkrijgen. Dan zetten we onze  opperste pogingen voort om ons deel te doen in het beantwoorden van het gebed. {8SC1-12:13.2.4}

Van dit begrensd onderzoek van de wetenschap van gebed, slechts een fase van de wetenschap van het Christendom, krijgen we een heldere, close-up visie van wat bedoeld word met het verschil tussen louter en waarlijk op het smalle pad zijn. Dat verschil, zien we, is precies het verschil tussen de onwetenschappelijke, de ongeïnspireerde, en de wetenschappelijke, geïnspireerde toewijding en ijver — het verschil, tenslotte tussen te kort schieten en ingaan in het Koninkrijk van God. Zullen we oppervlakkige en ongeïnspireerde Christenen blijven en verliezen, of wetenschappelijke en geïnspireerde Christenen worden, en winnen? Welke zal het zijn, Broeder, Zuster? {8SC1-12:13.2.5}