De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
De Opvoeding Van De Christelijke Jeugd

WAAR EN HOE WORDT HET VERKREGEN

Een alles omvattende opvoeding van de Christelijke jeugd verdeelt zich in drie fasen: de zedelijke (of morele), de heilige, en de wereldse fase. Dezen worden verkregen op drie verschillende scholen: de thuisschool, de kerkschool, en de openbare school. {2TG40: 26.1}

Elk van deze scholen heeft zijn eigen specifieke belangrijke taak te volbrengen tot het welzijn van het kind. De openbare school leert het kind hoe hij zijn weg kan vinden in de samenleving. De kerkschool leert hem hoe het eeuwig leven in te gaan. Maar de thuisschool legt, naast de lessen in zedelijk gedrag, het fundament voor alle fases van de opvoeding. {2TG40: 26.2}

Bovendien begint het kind niet alleen te leven in de thuissituatie, maar hij brengt ook het grootste deel van zijn leven daar door. De thuisschool speelt daarom de meest belangrijkste rol in de vormgeving van het kinds leven. Hieruit kunnen wij al gauw de reden afleiden waarom een verbroken, ongeorganiseerde, en onverschillige thuissituatie, nooit in de behoeften van het kind kan voorzien. Alleen door een wonder kan een kind, dat in zulk een thuis is opgegroeid, zich ontwikkelen tot een deugdelijke, gezagsgetrouwe burger van de natie, en een gerespecteerde lid van de kerk. {2TG40: 26.3}

Inderdaad zeg ik, dat hij alleen door een wonder de top van de ladder in de aardse samenleving kan bereiken, om maar niets te zeggen over zijn kleine kansen om de gemeenschap in de hemel binnen te gaan. {2TG40: 26.4}

Laat mij het werk van de thuisschool ter illustratie brengen: De landman strooit het zaad op de aarde, en de juiste omstandigheden zorgen ervoor dat het gaat spruiten en zijn kleine steel uit de grond schiet. Om te beginnen echter, voedt de kleine plant zich met de kiem van het zaad, terwijl het zijn kwetsbare steel omhoog steekt en zijn kleine wortels omlaag zinkt in de grond. Zodoende wordt het de kleine plant (het kind), terwijl het binnen in de schil (het huis) is, mogelijk gemaakt om over te schakelen naar het opnemen van voedsel uit de aarde en zonlicht uit de lucht om in leven te blijven.  Ditzelfde beginsel vindt plaats in het huisgezin: Het kind moet, terwijl hij thuis is, eerst geleidelijk en daarna volledig door de ouders zelfstandig gemaakt worden. Als de ouders verzuimen om deze taak te volbrengen bij hun kind, dan zal het kind geen eerlijke kans hebben in het leven dat de Schepper heeft bestemd dat hij zou moeten leiden. {2TG40: 27.1}

Voorbeelden van Goede Huisgezinnen

Nu zal ik u iets voorlezen over succesvolle thuisscholen: {2TG40: 27.2}

Gen. 18:16-19 – “Toen vertrokken de mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom; en Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. En de Here zei: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden; want Ik heb hem gekend, dat hij gebieden zou, dat zijn kinderen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Here aan Abraham vervult wat Hij over hem gesproken heeft.” {KJV.}

Het was Abrahams gastvrijheid dat zulk een grote zegen tot zijn huis bracht — de drie hemelse gasten Die de belofte van een erfgenaam herbevestigden. En zijn dienstverlenende handeling door hen de weg tot de stad te wijzen door een eind met hen mee te lopen, maakte dat de engelen hem in vertrouwen stelden met hun trieste opdracht aangaande Sodom. Daarom geldt voor elk huisgezin: “Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.” Hebr.13:2. {2TG40: 27.3}

In de verzen die wij een moment geleden hebben gelezen, word ons verteld dat Abraham een groot en machtig volk zou worden, omdat hij zijn kinderen en zijn huisgezin naar God zou gebieden, om de weg des Heren te bewaren, om “gerechtigheid en recht” te doen. God erkende dat Abrahams huisgezin een model thuisschool zou zijn, en aldus werd deze Patriarch der Eeuwen een “vriend van God,” en de “vader der gelovigen.” Zoals u ziet eert God ouders die hun huisgezin goed leiden, die hun huis naar Hem gebieden. {2TG40: 28.1}

Zullen wij nu onderzoeken in welke zin Abrahams huis een model thuisschool was? — Weet u, dat zijn zoon Izaäk slechts ongeveer zeventien jaar oud was toen het woord van God tot Abraham kwam dat hij zijn enige zoon moest offeren. De vader gehoorzaamde getrouw aan het gebod, en nam Izaäk mee tot deze beproevende, historische en opvoedkundige reis. Pas op het allerlaatste moment werd aan hem verteld dat hij het geofferde slachtoffer zou worden. Maar werd hij boos of opstandig toen het hem werd verteld? — Nee, helemaal niet. In tegendeel deed  hij alles wat hij kon om zijn vader te troosten, en legde zichzelf gewillig en opgewekt op het altaar! {2TG40: 28.2}

Wat heeft dit allemaal dan te betekenen? — Het betekent dat Izaäk een perfecte training thuis had ontvangen, waardoor hij zowel zijn vaders besluit als zijn godsdienst respecteerde. Hij onderwierp zich aan zijn God, en was vol geloof. Wetende dat Gods weg voor zijn bestwil was, besloot hij dat het beter zou zijn te sterven dan ongehoorzaam te zijn tegen God of zijn vader. {2TG40: 28.3}

Wij zullen nu doorgaan en naar een voorbeeld zoeken in Izaäks eigen huis om uit te vinden wat voor een ouder en leraar hij was. Esau en Jakob waren zoals u weet zijn tweelingzonen, en zij groeiden allebei op in zijn huis. Als u tussen de regels door leest in dit bekende Bijbelverhaal, dan zult u twee leraren en twee soorten leerlingen in Izaäks huis vinden: Izaäk hield van Esau, en Rebekka hield van Jakob. {2TG40: 29.1}

Jakob was een helpende hand voor zijn moeder, en leerde daarbij hoe hij voedsel kon bereiden dat zowel aantrekkelijk als smaakvol was. Aldus kon hij een linzengerecht koken die het hoogst {het duurst} werd verkocht dan welke andere maaltijd dan ook. Naast het bestuderen van de culinaire kunst {kookkunst}, was hij intensief geïnteresseerd in de godsdienst, en bereidde zich voor om op de troon der patriarchen te zitten. {2TG40: 29.2}

Esau, aan de andere kant, was alleen geïnteresseerd in tijdelijke zaken, en offerde zijn erfgenaam schap tot die troon op ter wille van sport {vermaak} en een onbeheerste eetlust. In plaats van bekwaam te worden in zijn godsdienstige taken, werd hij bekwaam in het jagen. Daaruit volgend betekende de erfgenaam schap tot de patriarchale troon voor hem niets meer dan de prijs van een schaal met een linzengerecht. {2TG40: 29.3}

In deze twee jongelingen zien wij twee tegenstrijdige doelen in het leven — de een was gericht op vermaak, de ander op de godsdienst. Izaäk was zich hiervan heel goed bewust, maar aangezien hij meer van Esau hield dan van Jakob, en aangezien Esau de oudste zoon was, zag hij geen reden waarom Esau niet de zegen kon ontvangen en op de patriarchale troon zou zitten. Rebekka zag echter heel gauw in dat Esau ongeschikt was voor die positie, en dat Jakob wel geschikt ervoor zou zijn. En zo gebeurde het, dat terwijl Izaäk enerzijds Esau instrueerde om een feestmaaltijd te bereiden en tot hem voor de zegen te komen, dat Rebekka anderzijds Jakob adviseerde en hielp om zich voor Esau uit te geven en de zegen te krijgen, door misbruik te maken van zijn vaders slechte gezichtsvermogen. Deze misleiding is natuurlijk verlopen zoals het verliep alleen omdat Voorzienigheid aan het werk was. {2TG40: 29.4}

Laat ons nu zien wat wij hebben geleerd van de opleiding van Esau en de opleiding van Jakob: Aangezien Izaäk nauw gehecht was aan Esau, en Rebekka aan Jakob, en aangezien Esau een mislukking was en Jakob een succes, kan er dan niet de conclusie getrokken worden, dat Rebekka slaagde in het geven van een geschikte opleiding aan Jakob, terwijl Izaäk  Esaus’ behoefte aan het vertrouwd raken met God en met zijn huiselijke taken, over het hoofd had gezien? {2TG40: 30.1}

Uit deze vergelijking neem ik de vrijmoedigheid om te zeggen dat Izaäk een nogal toegeeflijke vader was, en dat Rebekka meer een standvastige en strenge moeder was. Inderdaad zou er een zekere structuur moeten zijn geweest in Jakobs karakter en een ander structuur in Esau’s karakter, maar Esau had berispt moeten worden; en als berisping hem niet kon helpen, dan zou de zegen niet aan hem geboden moeten worden. Neen, standvastigheid behoort nooit plaats te maken voor toegeeflijkheid. {2TG40: 30.2}

Vervolgens zullen wij een kijkje nemen in de thuisschool die Jakob zelf leidde, en zien wat de resultaten daarvan waren. Als wij het feit bedenken, dat zijn gezin groter was (in totaal dertien kinderen) dan de gezinnen van zijn voorvaderen; dat al zijn zonen werden aangenomen om voorouders te worden van de onderdanen van de eeuwige kerk; dat zijn zoon Jozef zichzelf volledig kon beheersen, een vergevende geest kon koesterde, zijn vader respecteerde, gehecht was aan de hemelse voorschriften, en in de gunst was bij God en bij mensen; — dan moet ik zeggen dat, gezien al deze feiten, wij weten dat Jakob aan zijn huisgezin de best mogelijke opleiding had gegeven. Hij heeft op zijn allerminst één van de grootste en meest nobele karakters opgevoed, die de wereld ooit heeft gezien. {2TG40: 30.3}

Ik geloof dat de tijd ons zal toestaan om nog een andere goede thuisschool te overdenken, namelijk het gezin waarin Mozes werd geboren. {2TG40: 31.1}

Wetende dat Abraham en zijn zaad maar 430 jaren lang in een vreemd land zou vertoeven, realiseerde Mozes’ moeder zich dat de tijd voor de bevrijding van de Egyptische gevangenschap nabij was in haar tijd. Maar Farao’s bevel eiste dat ieder Hebreeuws mannelijk kind in de Nijl geworpen zou worden, en zodoende was zij ondanks dit bevel vastbesloten om haar pasgeboren zoon te verbergen. Hij zou misschien, dacht zij, degene kunnen zijn die de Hebreeuwse schare uit Egypte zou leiden en in het beloofde land doen gaan, en als dat zo was, zou God zijn leven sparen. {2TG40: 31.2}

Drie maanden later echter, besefte zij dat zij baby Mozes niet langer kon schuilhouden, en zodoende maakte zij, in plaats van het onvermijdelijke risico te nemen om hem te verliezen, een kleine ark, legde het kind erin, en liet het aan Gods zorg over op de Nijl. God nam toen de situatie in eigen handen en het kind overleefde. Merk nu het wonder op: Zo gauw als de dochter van de koning het kind zag, wist ze dat het een Hebreeuws kind was, maar in plaats van het ter dood te brengen zoals de Farao had bevolen, nam zij het ter adoptie aan! Bovendien bestemde Voorzienigheid het dusdanig dat het kind op moest groeien in een Hebreeuws gezin. Aldus geschiedde het, dat het kindje Mozes door Voorzienigheid werd teruggebracht naar zijn eigen moeder om voor hem te zorgen, en alle huiselijke kosten werden betaald uit de schatkist van de koning! {2TG40: 31.3}

Natuurlijk wist de moeder nu, nadat zij getuige was geweest van al deze wonderen, vast en zeker dat Mozes de bevrijder zou worden. En de thuisopleiding die aan hem werd gegeven gedurende die twaalf jaren bij zijn moeder, vergat Mozes nooit, zelfs niet te midden van de gelederen van ‘s werelds grootste koninklijke troon in zijn tijd. {2TG40: 32.1}

Zoals u ziet, is de opleiding die iemand verkrijgt in het huisgezin waarlijk het fundament van zijn gehele toekomst. {2TG40: 32.2}

Voorbeelden van Slechte Huisgezinnen

In levendige tegenstelling tot deze goede huisgezinnen, zal ik een of twee slechte huisgezinnen en hun resultaten onder uw aandacht brengen. {2TG40: 32.3}

Ten eerste denk ik aan Lots’ gezin. Weliswaar weet ik dat Lot een prominent figuur was in Sodom, maar niemand luisterde naar zijn pleidooi op de nacht dat Sodom gereduceerd zou worden tot rook en as, om vervolgens weggevoerd te worden door de wind en overspoeld te worden door de Dode Zee. Neen, zelfs zijn eigen kinderen, die comfortabel gesitueerd leefden in hun gemeenschappelijke gezinnen, wilden niet naar hem luisteren. Slechts twee van zijn dochters ontsnapten aan de grote vuurzee, en dat eenvoudigweg omdat de engelen hen als brandhout uit het vuur hadden weggerukt. {2TG40: 32.4}

Wat een mislukking was Lots’ gezin! En wat een groot verlies! Twee oorzaken liggen ten grondslag aan alles wat hem overkwam: ten eerste, omdat hij zijn tent richting Sodom had gevestigd; ten tweede, omdat hij verzuimde om zijn huisgezin in de vreze des Heren op te brengen. Bovendien zou Lot zowel Sodom als Gomorra van vernietiging hebben bespaard, als hij zelf tien zielen onder de grote populatie in Sodom tot de Waarheid en gerechtigheid had geleid. {2TG40: 32.5}

Sta mij toe om nu met u een andere slechte huisgezin te bespreken, namelijk dat van Eli, de vroegere priester van Israël. Ook hij maakte, net als Lot, een volledige mislukking van zijn gezin, ondanks het feit dat hij herhaaldelijk werd gewaarschuwd over zijn nalatigheid: {2TG40: 33.1}

1 Sam. 2:27 – “En er kwam een man Gods tot Eli en zei tot hem; Zo zegt de Here: heb Ik Mij duidelijk aan het huis uws vaders geopenbaard, toen zij in Egypte in het huis van Farao waren? En heb Ik hem uit alle stammen Israëls Mij tot priester verkoren om op mijn altaar te offeren, reukwerk te branden, om een efod voor Mij te dragen? En heb Ik aan het huis van uw vader alle offers met vuurgemaakt aan de kinderen van Israël gegeven? Waarom slaat gij tegen mijn slachtoffer en mijn spijsoffer, waartoe Ik in Mijn woning opdracht gegeven heb; en eert gij uw zonen boven Mij, om uzelf vet te maken met het beste van al de spijsoffers van Mijn volk Israël? Daarom zegt de Here God van Israël: Ik zei inderdaad dat uw huis, en het huis van uw vader, voor altijd voor Mijn aangezicht zullen wandelen; maar nu zegt de Here: Het zij verre van Mij; Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden. Zie, de dagen komen, dat Ik uw arm zal afsnijden, en de arm van uw vaders huis, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. En gij zult een vijand zien in Mijn woning, in al de rijkdom die God aan Israël geven zal; en in uw huis zal er nooit een oud man zijn. En de man van u, die Ik niet zal afsnijden van Mijn altaar, zal er zijn om uw ogen te verteren, en om uw hart te bedroeven; en al de toename van uw huis zal sterven in de bloei van hun leeftijd. En dit zal een teken voor u zijn, dat over uw beide zonen zal komen, over Hofni en Pinechas: op één dag zullen zij beiden sterven. En Ik zal Mij een getrouwe priester doen opstaan, die overeenkomstig dat wat in Mijn hart en in Mijn geest is zal handelen; en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen; en hij zal te allen tijde voor Mijn gezalfde wandelen.” K.J.V.

Deze verzen openbaren dat Eli werd berispt vanwege zijn onverschilligheid door zijn huisgezin niet naar God te gebieden. Hij werd zelfs vooraf gewaarschuwd voor  de onvermijdelijke gevolgen van zijn nalatigheid; dat zijn huis, zijn gehele nageslacht, in de bloei van hun leeftijd zouden sterven, als hij zo doorging. Maar Eli deed er niets aan, en leed daarom onder de gevolgen waarvoor hij was gewaarschuwd. {2TG40: 34.1}

Zijn deze dingen niet geschreven voor ons tot lering, ons tot voorbeelden?  Waarom zijn er dan tegenwoordig meer verbroken gezinnen als resultaat van slechte huistraining, of helemaal geen training, dan er verbroken waren in Eli’s dagen? En vreemd genoeg, vindt deze ramp veel vaker plaats in gezinnen waar de ouders heel erg op toezien, dat hun kinderen niet naar een openbare school gaan maar hun gehele opleiding verkrijgen in de kerkschool. Inderdaad, de fout ligt niet bij de kerkschool zelf, maar in het feit dat de ouders verwachten dat de parochiale school de verantwoordelijkheden van het ouderschap overneemt — om datgene te doen wat de ouders zelf verzuimen te doen. En laat mij u vertellen dat als het nu de kerkschool of de openbare school is, geen van beiden kan de plaats van de thuisschool innemen. {2TG40: 34.2}

Bovendien zijn de kerkscholen, aangezien zij grotendeels een familieaangelegenheid zijn, en voor een groot deel door de ouders zelf zijn ingesteld, bij voorbaat al bewezen een ellendige mislukking te zijn! Als u twijfelt aan deze alarmerende verklaring, stelt u dan een onderzoek in bij uw kerkelijke leden, dan zult u tot uw verbazing opmerken dat de meerderheid een product zijn van de openbare school, en dat de meerderheid van de geslaagden uit kerkschool in de wereld zijn. Na deze opmerkingen te hebben gehoord heeft een zuster bij haar kerk een onderzoek gedaan en uitgevonden dat 70% van de leden op  de openbare school hun opleiding hebben genoten; 27% op zowel de openbare als in de kerkschool; en 3% alleen maar op de kerkelijke school! {2TG40: 34.3}

Dit is niet alles; U zult ook merken dat de kerkleden die half bekeerd, of niet bekeerd zijn, meestal, zij het niet allemaal, het product zijn van de kerkschool. Verder nog zult u opmerken dat de grootste kampioenen tegen tijdige Waarheid, tegen “voedsel op zijn tijd,” en de verkondigers {doorgevers of verspreiders} van gruwelen in de kerk, over het algemeen het product zijn van de kerkschool! {2TG40: 35.1}

Mijn jarenlange ervaring in het evangeliewerk heeft mij bewezen dat wat ik nu zeg waar is. Begrijpt u mij niet verkeerd; ik ben niemand aan het beschuldigen. Ik probeer alleen maar een ieder van u te helpen om voor uw eigen bestwil wakker te worden voor deze situatie, en het Woord van God in acht te nemen. Straks zullen de autoriteiten ook nog de ouders opsluiten, bij de arrestatie en misdrijven van de kinderen, als de huisgezinnen doorgaan zoals zij nu doen. {2TG40: 35.2}

Een wel bekende schrijver en deskundige in sociale relaties en problemen, genaamd Leon J. Saul, maakt deze opmerking in zijn boek, getiteld Emotionele Volwassenheid (Emotional Maturity): “Er bestaan geen problematische kinderen, alleen maar problematische ouders en problematische omgevingen.” {2TG40: 35.3}

En als ik nu uw vijand ben geworden, omdat ik u de waarheid vertel, wilt u dan niet zelf een bevestiging op deze dingen onderzoeken? {2TG40: 35.4}

Gods Systeem van Opvoeden

Wij hebben het resultaten gezien van zowel de goede als de slechte thuisscholen, maar nu zullen wij het meest geholpen zijn door een onderzoek te nemen tot het systeem van opvoeden dat Inspiratie aanbeveelt, en het dan tot ons systeem voor het leren van de jongeren te maken. Het is deze:

Ex. 12:22-27 – “En gij zult een bundel hysop nemen, en het in het bloed dat in de schaal is dopen,  en de bovendorpel en de beide zijposten met het bloed bestrijken dat in de schaal is; en niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Want de Here zal doortrekken om de Egyptenaren te slaan; en wanneer Hij het bloed aan de bovendorpel ziet, en aan de beide zijposten, dan zal de Here aan de deur voorbijgaan {passeren}, en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om u te slaan. En  gij zult dit ding voor altijd  als een verordening {voorschrift} houden voor u en uw zonen. En het zal geschieden, wanneer gij komt in het land dat de Here u geven zal, overeenkomstig zoals Hij beloofd heeft, dat gij deze dienst zult onderhouden. En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: Wat bedoelt gij met deze dienst? Dat gij zult zeggen: Het is het offer van het Passeren {Voorbijgaan} van de Here, Die de huizen passeerde {aan de huizen voorbijging} van de Israëlieten in Egypte, toen Hij de Egyptenaren sloeg, en onze huizen spaarde. En het volk boog het hoofd en aanbad {KJV}.

Joz. 4:5-7–En Jozua zei tot hen: Trekt voorbij {passeer}, vóór de ark van de Here, uw God, in het midden van de Jordaan, en heft u ieder één steen op de schouder, naar het getal van de stammen der Israëlieten; opdat dit een teken onder u zij, dat wanneer uw kinderen in de toekomst aan hun vaders vragen, zeggende: Wat bedoelt gij met deze stenen? Dan zult gij hen antwoorden: Dat de wateren van de Jordaan werden afgesneden voor de Ark des Verbonds des Heren, toen het de Jordaan doortrok; en deze stenen zullen voor de kinderen van de Israëlieten tot een gedenkteken zijn voor altoos {KJV}.

Zoals wij zien richt God gedenktekens op voor de belangrijke zaken in het leven om zodoende vragen op de wekken. Op dezelfde wijze zouden ouders moeten handelen om de belangstelling van hun kinderen te scheppen in de dingen die zij hen willen leren. {2TG40:37.1}

Deut. 6:4-9 – “Hoor, O Israël: de Here, onze God, is één Here: en gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht. En deze woorden, die Ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn; en gij zult ze uw kinderen naarstig leren, en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, en wanneer gij onderweg zijt, en wanneer gij nederligt, en wanneer gij opstaat. En gij zult ze tot een teken op uw hand binden, en zij zullen als voorhoofdsbanden tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de posten van uw huis en aan uw poorten.” {KJV}

De belangrijke dingen van het leven moeten de kinderen altijd voorgehouden worden, en altijd op een interessante manier — nooit op een manier die hen moe maakt van godsdienst, en nooit op een manier die zal maken dat de studie een geestdodende zaak wordt. {2TG40:37..2}

Een Slechte Boom Kan Geen Goede Vruchten Geven

Zowel de ouders als kinderen zouden altijd moeten gedenken dat God op hen rekent, en dat zij zelf hun toekomst kunnen opbouwen of beperken. Dit zien wij het duidelijkst in hetgeen nu volgt: {2TG40: 37.3}

Omdat het werk van Jezus van enorm belang was en grote gevolgen had, was God buitengewoon specifiek over het ouderschap van Jezus.  Om deze reden verkoos Hij de lijn van Abraham (een goede boom), van Isaak, Jakob, Juda, Isaï, David, en tot aan de lijn van Jozef, die de echtgenoot werd van Maria. En ondanks het feit dat Jozef slechts een voogdvader was van Jezus, was God zo specifiek om hem te kiezen. {2TG40: 38.1}

En net zo zorgzaam als God was over wie de voogdvader van Jezus zou zijn, zo was Hij nog specifieker in het selecteren van een moeder voor Jezus. Aldus koos God de moeder van de  Verlosser uit de lijn van Jozef, de zoon van Jakob. {2TG40: 38.2}

Hoe weet ik wat de ouderlijke lijn was van Jezus? Nou, de lijn van zijn voogdvader kwam ik te weten door de chronologie (of volgorde) die de heilige Matteüs weergeeft. En de lijn van Zijn moeder kom ik te weten door de profetie van Mozes, waarvan ik nu zal voorlezen: “Jozef is een vruchtbare boomtak, namelijk een vruchtbare boomtak aan een bron; wiens takken klimmen over de muur; de boogschutters hebben hem erg geteisterd {verdrietig bezorgd}, en hem beschoten, en hem gehaat, maar zijn boog bleef krachtig, en de armen zijner handen werden sterk gemaakt door de handen van de machtige God van Jakob; (vandaar komt de herder, de steen van Israël.)” Gen. 49:22-24 {KJV}. {2TG40: 38.3}

Niet alleen Jezus’ ouderlijke lijn werd zorgvuldig geselecteerd, maar zo is ook de lijn geselecteerd geweest van alle Gods mannen aan wie grote verantwoordelijkheden werden toevertrouwd. Waarom dan, is mijn vraag, zouden er zulke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen als de ouders niet het meest belangrijke aandeel hebben in het leven van de kinderen? {2TG40: 38.4}

Er moet nu dan altijd aan gedacht worden, dat, hoewel het kind zijn juiste allesomvattende opvoeding in drie scholen verkrijgt — het huisgezin, de kerkschool, en de openbare school, zijn meest belangrijke school het huisgezin is, want het kind is voor een groot deel het resultaat van wat het huisgezin van hem maakt. {2TG40: 39.1}

De Resultaten

“En het zal geschieden, indien gij  aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, te doen, dat de Here, uw God, u zal verheffen boven alle natiën der aarde; en al deze zegeningen zullen over u komen, en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: {2TG40: 39.2}

“Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw lichaam, de vrucht van uw grond, en de vrucht van uw vee: de vermeerdering van uw runderen, en de kudden van uw schapen. Gezegend zullen zijn uw mand en uw opslag. Gezegend zult gij zijn bij uw ingang, en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang.” Deut. 28:1-6 {KJV}. {2TG40: 39.3}

Het zal uw ziel goed doen als u thuis meer leest over de taak van de ouders zoals het is  beschreven in Counsels to Teachers, blz. 158, 159; Testimonies for the Church, Vol. 3, blz. 143, 144; en de taak van de kinderen in Exodus 20:12; 2 Kor. 6:14-18; 1 Kor. 6:15-20. {2TG40: 39.4}