De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Dat Gij Welvaart en Gezond Zijt – Deel 3

“Dat gij voorspoedig en gezond moogt zijn.”

Deel 3. – Hoe Gezondheid te Handhaven.

Allen moeten in gedachte houden dat onze lichamen opgebouwd zijn uit zestien elementen. Als een van dezen ontbreekt, welke van hen dan ook, zal het hem zijn gezondheid kosten en problemen veroorzaken, zoals het ontbreken van brandstof, olie, smeer(olie), water, zuurstof, of het ontbreken van elektriciteit bij een auto dat zal doen – de bruikbaarheid ervan opgeven. Laat on daarom niet minder zorgzaam zijn om onze lichamen te onderhouden dan dat wij dat doen voor onze voertuigen die makkelijk vervangen kunnen worden door anderen die geschikter zijn, want hoewel wij een nieuwe auto kunnen kopen, kunnen wij onze door God gegeven lichamen niet vervangen. {1SC17: 7.4 (144)}

Er bestaat geen drugs, medicijn, of welke gefabriceerd product dan ook die deze leven gevende elementen zal bevoorraden. Onze Schepper heeft de benodigdheden in het voedsel en in de lucht geplaatst die Hij voor ons geschapen heeft om te gebruiken, en als deze lichaam opbouwende materialen opraken door dagelijks energie te verstrekken aan het altijd bewegende organisme, dan moeten zij dagelijks worden aangevuld om leven en gezondheid te handhaven in ons wezen en de bruikbaarheid van ons meest tere en duurzame mechanisme. Vandaar dat, voor de instandhouding van de onophoudelijke behoefte van ons lichaam, God gezegd heeft: “Ik heb u alle kruid dragende zaad gegeven, dat over de gehele aarde is, en iedere boom, waaraan de vrucht van een boom houdende* {*voortbrengende} zaad is; voor u zal het tot spijze dienen.” (Gen. 1:29 {KJV}) {1 SC 17:7.5 (144)}

(3) Dus, niemand kan al deze elementen verkrijgen door het gebruik van een soort of beperkte verscheidenheid aan voedsel. Mocht de Schepper alle bruikbare zaken in het leven op een plek of locatie gebied van de aarde geplaatst, dan zou de mensheid zich op die ene plek hebben gevestigd, zoals de mensen van na de zondvloed dat gepoogd hadden te doen, en zeiden: “Welaan, laten wij ons een stad en een toren bouwen, waarvan de top tot aan de hemel reikt; en laat ons naam maken, voordat wij over de gehele aarde verspreid worden.” (Gen. 11:4 {KJV}) {1 SC 17:7.6}

De natuurlijke neiging en verlangen van een aardse wezen is altijd het tegenovergestelde van Gods bedoeling. Maar aangezien het Zijn bedoeling was dat de mens de aarde” zou “bevolken en onderwerpen” (Gen. 1:28), heeft Hij die dingen over de aarde verspreid die noodzakelijk zijn voor het leven en plezierig voor het oog over de aarde; dat wil zeggen dat wij niet alles op een plaats kunnen vinden. Aldus worden wij genoodzaakt bijna overal naar hen te zoeken – om aldus Zijn bedoeling ten gunste van ons te verwezenlijken. Op gelijke wijze heeft Hij die leven gevende elementen over een grote verscheidenheid van voedsel verspreid – zo noodzaakt Hij ons om gebruik te maken van Zijn gehele schepping! {1SC17:7.7}

(5) Wij kunnen dus geen goede gezondheid handhaven door slechts een soort of variatie van voedsel te gebruiken – wij moeten vele gebruiken. Zoals elektrische stroom en brandstof – de ene te verkrijgen uit de lucht, de andere van de grond – zijn twee van de eerste en meest belangrijke producten bij de werking van een gasoline motor, zo is het ook met de machine van de mens – zonder zuurstof en ijzer – de ene uit de lucht en de andere van de grond – zou het leven in minder dan vijf minuten ophouden zoals de afwezigheid van brandstof en vonk stilstand veroorzaakt bij iedere bewegende deel in een gasoline motor. {1SC17:8.1}

In het begin, blies God in de “neusgaten” van de mens “de adem des levens; en werd de mens een levende ziel.” (Gen. 2:7) Daarom, is zuurstof het meest noodzakelijke bestanddeel in ons levende organisme, en hoewel het niets kost, en hoewel het verkrijgbaar is in iedere kubieke centimeter van de omgeving van de aarde, verlangt het hele menselijk geslacht ernaar! {1SC17:8.2}

De Geest der Profetie zegt: “De uitwerkingen voortgebracht door te leven in gesloten, slecht geventileerde kamers zijn deze: het lichaam wordt zwak en ongezond, de bloedsomloop wordt onderdrukt, het bloed stroomt traag door het lichaam omdat het niet wordt gereinigd en geventileerd door de zuivere, verkwikkende lucht van de hemel. De geest wordt bedrukt en duister, terwijl het gehele lichaam wordt verzwakt; koorts en andere acute ziekten krijgen de kans om te worden verwekt. Uw zorgvuldige uitsluiting van buitenlucht, en vrees voor beschikbare ventilatie, laat toe dat u de bedorven, ongezonde lucht inademt die wordt uitgeademd door de longen van hen die in deze kamers verblijven, en die giftig is, ongeschikt voor het ondersteunen van het leven. Het lichaam wordt slap, de huid wordt bleek; spijsvertering wordt vertraagd, en het lichaam wordt bijzonder gevoelig voor de invloed van kou. Een lichtelijke blootstelling veroorzaakt ernstige ziekten. Grote zorg moet in acht worden genomen om niet in een tochtige of koude kamer te zitten wanneer men vermoeid of bezweet is. U moet uzelf zodanig aan de lucht gewennen, zodat u niet genoodzaakt zult zijn de thermostaat hoger dan 18° Celsius te hebben.” – Testimonies for the Church, Vol. 1, pp. 702, 703. { Getuigenissen voor de Kerk, Deel 1} {1SC17:8.3}

“Lucht, lucht, voordeel van de Hemel, dat allen mogen hebben, zal u zegenen met haar verkwikkende invloed, als u haar de toegang niet weigert. Heet haar welkom, koester een liefde voor haar, en het zal aantonen een kostbare kalmeerster voor de zenuwen te zijn. Lucht moet voortdurend circuleren om zuiver te blijven. De invloed van zuivere frisse lucht zal er voor zorgen dat het bloed op gezonde wijze door het lichaam circuleert. Het verkwikt het lichaam, en is er op berekend om het sterk en gezond te maken, terwijl tegelijkertijd haar invloed duidelijk wordt gevoeld in het verstand, een mate van kalmte en rust {of helderheid} toebedelend. Het wekt de eetlust op, en maakt de spijsvertering perfecter verloopt, en brengt een gezonde en heerlijke nachtrust teweeg.” — “Testimonies for the Church,” Vol. 1, p. 702. {1SC17: 8.4}

De hoofdreden, als die niet de enige is, waarom velen invaliden worden, is dat het bloed niet vrijelijk circuleert, en de veranderingen in de levensvloeistof, die noodzakelijke zijn voor het leven en de gezondheid, niet plaatsvinden niet. Zij hebben geen beweging aan hun lichamen noch voedsel aan hun longen gegeven, hetgeen zuivere, frisse lucht is; vandaar dat het onmogelijk is dat het bloed verlevendigd wordt, en het zet zijn weg traag voort door het lichaam. (…) {1SC17: 8.5}

“Het meest gevreesde seizoen door degene die zich onder deze invaliden bevindt, is de winter. Het is inderdaad niet alleen buiten, maar ook binnen winter voor hen die genoodzaakt zijn in hetzelfde huis te leven en in dezelfde kamer te slapen. Deze slachtoffers van een zieke voorstellingsvermogen sluiten zich in huis op en sluiten de ramen; vanwege de lucht die hun longen en hun hoofden beïnvloed. Verbeelding is actief; zij verwachten kou te vatten, en het zal hen ook overkomen. Geen enkele redevoering kan hen aan het verstand brengen dat zij de filosofie van de hele zaak niet begrijpen.” — “Testimonies for the Church,” Vol. 2, p. 525, paragraphs 2 and 1. {1SC17: 8.6}

Zoals eerder werd aangehaald, vestigen wij de aandacht van de lezer opnieuw op het feit dat de gedachten en ideeën van de mens over het leven altijd tegenovergesteld aan die van God zijn. Wij smeken iedere volgeling van Christus om alles achterwege te laten wat hij niet van het Woord van God ontvangen heeft, waardoor zijn leven kan worden geleid! Dan zal hij een ware bekeerling tot Christus zijn – geheel van Hem. {1SC17: 8.7}

“Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader, laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.” “Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine zal meer in u komen.” “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede op de aarde te zenden; Ik ben niet gekomen om vrede te zenden, maar een zwaard. Want Ik ben gekomen om onenigheid te brengen tussen een man en zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En de vijanden van een man zullen zij zijn van zijn eigen huishouden. Hij die vader en moeder meer dan Mij liefheeft is Mij niet waardig; en hij die zoon of dochter meer dan Mij liefheeft is Mij niet waardig.” (Ps. 45:10, 11; Jes. 52:1; Matt. 10:34-37.) {1SC17: 8.8}

Vanzelfsprekend, is de tegenwoordige wijze van leven, ten minste in grote mate, tegengesteld aan goede gezondheid, en geestelijk leven; dat wil zeggen, dat de onzichtbare kwade macht die in de mens de zondige natuur geplant heeft, die wegen en middelen heeft bedacht, aangepast en gepolijst op een dusdanige wijze om de ogen van de mens te behagen in zijn zondige staat en om te beantwoorden aan de verlangens van zijn zondig hart – hem, met een glimlach op zijn gezicht, steeds verder weg van God en naar de eeuwige ondergang geleid! O, wat voor een verrassing zal het zijn wanneer zij hun bestemming hebben bereikt! {1SC17: 9.1}

“De Heer staat op om te richten {pleiten}, en staat om het volk te oordelen.” (Jes. 3:13, KJV) “Laat de goddeloze zijn weg verlaten, en de onrechtvaardige mens zijn gedachten; en laat hem terugkeren naar de Heer, en Hij zal genade over hem hebben; en tot onze God, want Hij zal overvloedig vergeven.” (Jes. 55:7, KJV.) {1SC17: 9.2}

Daarom, mijn broeders, verander uw methoden en leer hoe te leven. Maak het uw vastberaden voornemen door onophoudelijk pogen om goed te leven – adem goed en eet matig, werk actief, rust zorgeloos, slaap voldoende – wees systematisch met stiptheid – nooit laat om aan te vangen, nooit laat om te stoppen, wees als God (Zach. 12:8), en wat u ook doet, doe het ter eren van God. Verspil uw tijd niet voor de spiegel of in zogenaamde huisplichten of satanische pleziertjes {genoegens}. {1SC17: 9.3}

Tracht nooit om gelukkig te leven zonder zonlicht en lichaamsbeweging buitens huis of in een slecht doorluchte kamer, en vergeet niet al uw ramen in uw slaapkamer te openen voordat u naar bed gaat. {1SC17: 9.4}

U bent uw geld en uw tijd aan het verspillen, zo ook uw levenskracht door goede, voortreffelijke, kostbare voedingsmiddelen te bereiden als u geen zuivere lucht inademt, want het ijzer in uw volwaardige voedsel zal u slecht van weinig nut zijn zonder de zuurstof. {1SC17: 9.5}