De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Deel 1 Symbolische Code Nr. 2

Deel 1 Symbolische Code Nr. 2

1sc2-1200x675.jpg

De Symbolische Code

Nieuws Artikel

Deel Een

Nr. 2

TER CORRECTIE

In Het Belang Van Het Z.D.A. Kerkgenootschap

Een Stap Vooruit

          Onze Kosteloze Arbeidsbemiddeling wordt nu georganiseerd en we bidden en hopen dat het vanaf het begin een succes zal blijken. Dit zal vanzelfsprekend heel veel afhangen van de getrouwheid van onze broeders en zusters die in het licht staan. Als we als eenheid voortgaan in de hand van God, zullen we een machtige kracht zijn op deze aarde. Vandaar dat het noodzakelijk is dat volstrekte aandacht wordt gegeven in iedere branche van het werk, speciaal in kleine dingen, “want wie veracht de dag  der kleine dingen? Zegt de Heer.” (Zach. 4: 10) Daarom is het heel dringend dat iedere gelovige in tegenwoordige waarheid, zodra hij hoort dat er enig werk gedaan moet worden in welke branche het ook mag zijn, het meld aan onze arbeidsafdeling- klein of groot. Het is ook noodzakelijk dat degene die arbeid wensen te verkrijgen, het soort werk aangeven waar ze het best voor geschikt zijn, en hoeveelheid ervaring die ze hebben gehad binnen die bepaalde branche, want het is onze wens om de juiste persoon op de baan te plaatsen. Alleen zij die trouw dienst willen geven voor het minste geld zullen met een functie bekleed worden. {1SC2:1.1}

          Het maakt niet uit waar u woont of waar het werk dat gedaan moet worden mag zijn. Wij zullen van iedere gelovige verwachten, te reageren op deze waardige onderneming, of hij nou naar werk zoekt of werk heeft. Wanneer wij van u horen, zullen we doen wat we kunnen om zo snel mogelijk daarna te doen wat we kunnen om u noden te bedienen. Onze regel moet zijn dat werk alleen gegeven wordt aan tegenwoordige waarheid gelovigen. {1SC2:1.2}

          Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en moge God Zijn zegeningen eraan toevoegen. {1SC2:1.3}

1

EEN DEEL WAT ALLEN MOGEN HEBBEN

          Bij de conferentie bijeenkomst in Los Angeles aan het begin van dit jaar, is het unaniem aangenomen dat gelovigen in tegenwoordige waarheid, iedere vrijdag middag om 5 uur Pacific Standard time, God zouden zoeken in het belang van de boodschap, gelovend dat zo een gecoördineerde stem in alle waarheid, “het effectieve vurige gebed van een rechtvaardig man (welke) veel vermag,” {1SC2:1.4}

          We vragen ernstig dat allen op het aangegeven uur zich aansluiten, in deze machtige gebedsband, die de wereld zal schudden. “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Heer der heerscharen,” zal ons werk gedaan worden. {1SC2:2.1}

          Om u te assisteren, om het uzelf tot een gewoonte te maken om deze afspraak te houden, stellen we voor dat u drie tot vier vrijdagen, als u ‘s morgens opstaat, u uw alarm op 5 uur ’s middags Pacific Standard Tijd zet; 6 uur ’s avonds Mountain Standard tijd; 7 uur ’s avonds Central Standard tijd; 8 uur ’s avonds, Eastern Standard tijd, volgens uw respectievelijke zones. {1SC2:2.2}

          Laten we van nu af aan op dit tijdstip op vrijdag, ons verheugen in de zin van vereende kracht, onze stemmen verheffen in eenheid tot God in machtige voorbede in het belang van onze eigen kerk en alle betrokkenen. {1SC2:2.3}

2

Gezocht Naar Locatie voor Algemene Afdeling

Daar wij verstoken zijn van alle voordelen van het kerkgenootschap, zoals sanatoria, gezonde voedingsbedrijven, drukpersen enz. mag het misschien  noodzakelijk zijn, voor een landelijke locatie, voor de vestiging van een gecombineerde afdeling, om te assisteren in het voort dragen van de boodschap aan de kerk totdat de “belegering ertegen,” succesvol het toppunt zal bereiken in een roemrijke overwinning wanneer “de ijver van de Heer der heerscharen dit tot stand zal brengen.” (Jes. 9:7) Dit is voorgesteld door een zuster en haar echtgenoot die aanzienlijk veel ervaring heeft gehad in deze branche. Daarom roepen we de aandacht in van allen die in het licht staan om zulk een onderneming in overweging te nemen. Een ieder die beschikt over kennis van zo een locatie en de nodige informatie daaromtrent, geef dit alstublieft door aan dit kantoor. Onze gebeden voor zo een onderneming in het belang van Gods volk, zal beantwoord worden door wat ook het resultaat van deze oproep ook mag zijn. {1SC2:2.4}

Het Werk In Wyoming

          Zuster Hendricks stuurt een prachtig verslag vanuit Sheridan. We citeren een of twee samenvattingen van haar brief. “Ik was blij om te ontvangen…de eerste kopie van de Symbolische Code. Het vrolijkste ons hart op om de verslagen van andere velden te horen. Soms voelen we ons bijna verpletterd door de tegenstand en vernedering overal and het lijkt alsof we helemaal alleen zijn, dus helpt het ons wonderlijk en moedigt ons aan de strijd te strijden tot het einde, wanneer we van anderen horen, die staan voor Tegenwoordige Waarheid….{1SC2:2.5}

          “Zuster Naomi Hindman en Zuster Grubbs vertrekken volgende week naar Washington, om daar vrienden en familie te bezoeken en ze verwachten Chart studies te geven en sommigen te bevestigen in de Waarheid.” {1SC2:2.6}

          Dit zijn bemoedigende woorden en geven aan dat het kleine gezelschap daar, ijverig de strijd voorwaarts strijd. Moge hun licht voortgaan te groeien in zulk een kaarslicht dat haar stralen over de lengte en breedte van de Grote Scheiding mag schijnen. {1SC2:2.7}

Nieuws Vanuit Colorado

          Br. H. G. Warden, nu in Montrose, een pionier werker in het veld, communiceert het volgende bericht met betrekking tot zijn laatste poging in dat veld. We zijn “verheugd u te vertellen dat ons succes hier voortgaat. We hebben nu een gezelschap georganiseerd – met een leider en een secretaris….{1SC2:3.1}

          “’De leider, Mw. Molly Hartmen, is zeker een prachtige vrouw. Een van de hardste werkers die ik ooit heb gezien, en altijd proberend andere persoon te helpen. Ze is volledig bekeerd tot de Geest der Profetie, waar ze van teruggevallen was.” {1SC2:3.2}

          We weten dat engelen zich altijd verheugen over zo een verslag. {1SC2:3.3}

          Deze verheugende ervaring van Zuster Hartmans, beweegt ons ertoe om zeker te stellen hoeveel, in het aanvaarden van de boodschap van “De Herdersstaf,” dezelfde bekering hebben ervaren. We weten dat er vele van zulke vorderingen zijn gemaakt, en wensen dat zoveel mogelijk te horen. Laat daarom iedere lezer van deze zinnen wiens geloof in de Geest der Profetie bevestigd is door “De Herdersstaf,” het feit bekend maken aan dit kantoor. {1SC2:3.4}

Activiteiten Te Loma Linda En Omstreken

          Sommige van de kerken in Riverside County hebben de handen in elkaar geslagen met de Loma Linda kerk in een georganiseerde poging om de snel toenemende invloed van “De Herdersstaf,” in hun plaatsen te bestrijden. Tot dit doel hebben ze reeds drie series openbare bijeenkomsten gehouden in Loma Linda. {1SC2:3.5}

3

We geloven niet dat het noodzakelijk is om te verslaan wat voor soort beschouwingen wij gegeven werden, niet meer dan op te merken dat de “gewoonlijke,” tegenstand procedure werd gevolgd. De bijeenkomsten hebben mogelijk als doel en streven om, “slechts een kant van de vraag,” te presenteren, in plaats van waarheid te ontdekken ongeacht de overweging van hoeveel kanten zo een presentatie met zich mee mag brengen. Waar dit principe altijd toe geleid heeft, waar het altijd naar toe zal leiden, weet iedereen maar al te goed. {1SC2:3.6}

          Wij geloven dat wij kunnen meevoelen met onze broeders en zuster in het probleem waarmee zij nu geconfronteerd zijn. Zij zijn in een uitermate moeilijke en lastige positie, een die niet de meest benijdenswaardige is, en daarvoor zijn we diep bedroefd. Toch zullen we niet toestaan dat ons medelijden ons zo verward, dat we ongerechtigheid vergoelijken en de uiterste medelijdende teneur van de geest verheffen, hetgeen puur toegefelijkheid is, en dat is dat onze broeders en zusters van ons eisen. {1SC2:3.7}

Nieuws uit het Zuiden

Een heel interessante brief van Dr. John H. Young van Columbia. S.C. zegt gedeeltelijk: {1SC2:3.8}

[p.4]   “Ik heb beide gelezen….delen van de H.S. boodschap, en ik moet zeggen dat het mij heel krachtig heeft geslagen. Ik voel inderdaad de behoefte tot reformatie en opwekking in mijn eigen hart, en ik zucht en weeklaag voor de dingen die onder ons volk worden gedaan. Ik heb uw pamfletten gelezen en ik kijk uit naar een traktaat over de boodschap in “Osee,” en over de “Zeven Bazuinen.” {1SC2:4.1}

          “….Ik wil de waarheid kennen en doen. Ik heb de vele prachtige waarheden die me zijn voorgezet gewaardeerd. Ik voel dat ik een beter mens ben, omdat ik mezelf door hen dichter tot God in verwantschap heb gebracht. Ik besef dat er iets gedaan moet worden voor ons volk en het moet snel gedaan worden. We hebben vele dingen geleden, vanwege de wijze waarop we ons aan de boodschap hebben verbonden, maar het is geen aardse lof dat we zoeken. Ik prijs God voor de weinigen hier in de kerk die zuivere, goed gezifte kost willen.” {1SC2:4.2}

BELANGRIJK

          Zuster Hermanson vraagt de medewerking van iedere werker met betrekking tot het perfectioneren van de verzendlijst voor de “Symbolische Code.” De huidige noodzakelijkheid is dat ze voorzien wordt van de namen en adressen van alle geïsoleerde gelovigen in Tegenwoordige Waarheid. We moeten allemaal reageren, meteen reageren bij het lezen van deze woorden,  met betrekking tot deze zaak, als we wensen toe te zien dat onze geïsoleerde medegelovigen ook genieten, van deze uitgave van “De Symbolische Code.”  We hebben het volste vertrouwen dat deze dringende oproep, meteen door allen zal worden beantwoord. {1SC2:4.3}

Een Oproep

          We voegen hier een korte lijst toe van sommige van de werkers in verschillende plaatsen, en doen een algemene oproep aan de lezers van “De Symbolische Code,” die Z.D.A. kennissen of familieleden mogen hebben in deze plaatsen, dat u de werker in contact brengt met hen door een introductiebrief. De werkers zullen heel dankbaar zijn voor zo een hulp ontvangen. {1SC2:4.4}

  1. G. Warden, 328 S. 6th St., Montrose Colorado; Mw. Hazel Hendricks, Fort MacKenzie, Sheridan, Wyoming; H.F. Roller, 502 Foster Ave., Couer d’Alene, Idaho; Eugene Lipsey, 4022 Newton Ave., San Diego, Calif.; R. T. Nash, R 2 Box 78, Redlands, Calif.; Mej. Ester O’Mallely, 11551/2 W. 36th St., Los Angeles, 45 Main St. , Brevard, N. Carolina; Dr. W.S. Butterbaugh, 708 – 13 th St., Denver, Colorado. {1SC2:4.5}

          Wij herinneren onze lezers er weer aan , om Zr. Hermanson te voorzien met namen en adressen van Z.D.A.’s die geïnteresseerd mochten zijn in het lezen van onze kosteloze literatuur. Alle communicatie met betrekking tot artikelen hierin, adresseren naar De Universele Uitgevers Ass.; “Symbolische Code” Afd. , Postbus 68 Station K. Los Angeles, California. {1SC2:4.6}

          Wie geïnteresseerd is in het kopen van een boerderij van 160 hectare in Montana, geef dit door aan Mw. Mary McCune, Frazer, Montana. {1SC2:4.7}

4