De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Deel 1 Symbolische Code Nr. 1

Deel 1 Symbolische Code Nr. 1

1sc1-1200x675.jpg

De Symbolische Code

Nieuws Artikel

Deel Een

Nr. 1

                                                                                                                                    15 juli 1934 

   Los Angeles, Calif.

TER CORRECTIE

In Het Belang Van Het Z.D.A. Kerkgenootschap

Het is zeker dat alle betrokkenen verheugd zullen zijn te weten dat de eerste serie nieuwsartikelen gerelateerd aan tegenwoordige waarheid nu hierin in omloop wordt gebracht. Laat ons daarom bidden ten einde dat het zal groeien met paddenstoelensnelheid; het weefsel zal hebben van een palmboom; de greep van een inktvis; helder als kristal, en glinsterend als doorschijnend goud; bewegend “als de verschijning van een bliksemflits” (Ezech. 1:14{KJV}); zoet als honing (Ezech. 3:3) voor diegenen die zoeken naar waarheid als naar “een verborgen schat” (Matt. 13:44), en zo bitter als “alsem” (Openb. 8:11) voor diegenen die ernaar zoeken om van de genoegens van Egypte voor een seizoen te genieten. {1SC1: 1.1}

Moge God het zegenen, dat vanwege de “overvloed van melk” dat het zal geven, “een ieder” die “in het land overgebleven” is, “boter en honing” moge eten (Jes. 7:22), “zodat hij mag weten om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen” (Jes. 7:15), want zo zullen zij een “groot en sterk volk” zijn. De profeet zegt: “Desgelijks is er ooit niet geweest, noch zal er daarna meer zijn.” (Joel 2:2{KJV}) {1SC1: 1.2}

Nieuws Uit Het Oosten

Ouderling E. T. Wilson doet verslag vanuit de West-Unie, South Carolina: “Tegenwoordige waarheid heeft de mannen van de Conferentie woedend gemaakt en zij zijn niet in staat om in een eerlijke strijd met de situatie om te gaan, en dus zijn zij aan het bedreigen om de West-Unie Kerk te sluiten. Maar omdat er daar niet goed gedacht wordt over de mannen van de Conferentie, hebben zij de plaatselijke ouderling en een lekenpredikant gekozen om de situatie de komende Sabbat af te handelen, en dit belooft een goed interessante tijd te worden.”—3 juli 1934. {1SC1:1.3}

De Uitkomst van de Bijeenkomst van de West Unie Kerk

“Wij hadden een goede Sabbatdag bij de West Unie waar de familie Busch woont, en er was een opmerkelijke overwinning voor de waarheid van het elfde uur, want de zaak die bekeken moest worden werd in handen gelaten van de lekenpredikant en de plaatselijke kerkouderling. De Conferentie had het volgende voorstel voorgelegd aan de kerk: Zij zouden de kerk een tent toesturen om gebruikt te worden voor evangelisatiewerk in de gemeenschap, mits de kerk zou stemmen om E. T. Wilson en Dr. Stokes van het kansel te weren. Het was een mooi gezicht om de ouderling in tranen te zien, en in gebroken woorden zeggen dat hij zulk een beweging of voorstel niet aan de kerk kon voorleggen, verklarend dat hij “De Herder’s Staf” nooit had onderzocht, en dat Ouderling Wilson en de dokter zijn vrienden waren, en mannen Gods voor zover hij wist, en dat hij hen nooit iets anders dan de waarheid had horen onderwijzen. {1SC1: 1.4}

“De kleine echtgenote van de predikant huilde de hele tijd, maar niet van een gebroken hart, maar van vreugde, en de hele kerk was in tranen, evenzo de bezoekers waarvan er ongeveer dertien waren, die vurige gelovigen van de reformatorische boodschap van “De Herdersstaf,” waren. Een van de dames zij dat het een belediging was van hun intelligentie om zo een voorstel, in te dienen als dat wat door Conferentie was in gediend. Dat was het zeker.” – 10 juli 1934. {1SC1:2.1}

(getekend) E. T. Wilson.

Een Bezoek Aan Loma Linda

Het volgende verslag was door Br. Houteff bij zijn terugkeer ingediend:

De studies in Loma Linda waren goed bezocht, en praktisch geen tegenstand werd aan de dag gelegd door degenen die aanwezig waren. Bij de slotbijeenkomst van de tien dagen serie, werd een oproep gedaan dat allen die overtuigd waren dat de boodschap in “De Herdersstaf,” de boodschap van het uur was en gereed waren openlijk hun standpunt aan de kant van de tegenwoordige waarheid te nemen, door een actieve deel te hebben in haar verkondiging, door persoonlijke bezoeken, uitdelen van uitnodigingen bij de bijeenkomsten, en hun volle financiële en fysieke ondersteuning voor hetzelfde geven, om op te staan. Ongeveer drie vierde van de bezoekers stond op. De overige een vierde verzocht om tijd om een beetje langer te studeren. Onder hen waren twee bedienaren – een, een Z.D.A.; de ander een voormalig Baptist. Deze toewijdings bijeenkomst, werd vervolgd met het organiseren van het gehele gezelschap, waarna Ouderling R. T. Nash, van de Redlands Kerk, gekozen werd tot leider, en Sr. Jessie Trowbridge, secretaris. Nadat die heuvel met de “houweel,” was gegraven, werd er voorgesteld om de “ossen,” voort te sturen, en het voorstel werd door een meerderheid van stemmen gedragen dat Br. M. L. Deeter en Br. M. J. Bingham het “ossen,” team zouden zijn voor het andere veld. {1SC1:2.2}

          Een andere interessante ervaring tot stand gebracht door de tegenstand buiten was als volgt:

          Br. M. L. Deeter, die op zijn auto een groot bord geplaatst had, om de bijeenkomst bekend te maken, had voor het Postkantoor geparkeerd dicht bij de Loma Linda bank. Br. Thomas, de president van de bank, verloor geen tijd in het abrupt bevelen van Br. Deeter om doelend op de advertentie, “verwijder het ding van hier.” In antwoord op zijn drastische opdracht, verzocht Br. Deeter, op zijn vriendelijke manier, of hij hem een momentje van zijn tijd kon geven, maar hij antwoordde scherp terug: “Geen woord van jou, Verwijder dat ding van hier.” {1SC1:2.3}

          Daar het vastbesloten bevel van de bankier in de wind werd geslagen, werd de sheriff geroepen, en bij zijn aankomst, voordat hij de bankier zag, nodigde Br. Deeter hem uit in zijn zendingsauto. Deze wijze handeling aan de kant van de adverterende vertegenwoordiger, maakte de president woest, nu uit vrees dat de Z.D.A sheriff ook een zendeling zou kunnen worden. Hij stond zichzelf toe om onderbroken te worden in zijn bankzaken door drie achtereenvolgende keren naar buiten te komen, teneinde de sheriff over te halen om het gesprek te laten varen en hem snel te onder vragen. De ambtenaar, die geïnformeerd was door Br. Deeter, betreffende de reden van de oproep, antwoordde dat de bankier niet op rechtmatige wijze  zijn drastische opdracht kon uitvoeren, en zowaar, kwam de stadsvertegenwoordiger uit de bank en ging rustig weg om zich met zijn eigen zaken te bemoeien! Nadat hij zijn advertentie campagne had beëindigd, citeerde Br. Deeter bij zijn terugkeer, zijn vastbeslotenheid tonend voor een succesvolle “belegering,” de woorden van

2

Luther: ‘ Tot nu toe heb ik gespeeld met de paus, maar nu ben ik zakelijk.” {1SC1:2.4}

Nieuws Uit Colorado

Dr. W. S. Butterbaugh en Br. W. A. Eckerman hebben kortgeleden de volledige verantwoordelijkheid genomen over de Behandelkamers in Denver, Colorado, en hun ijver in de boodschap, beloofd dat dit gezondheidscentrum de moeder van vele van zulke instituten zal worden in de verkondiging van de Drie Engelen Boodschap in de Luide Roep. {1SC1:3.1}

Een ander interessant artikel dat Dr. Butterbaugh schrijft met betrekking tot zijn aanvaarding van het toegevoegde licht op de Drie Engelen Boodschap (E.W. 277). {1SC1:3.2}

Geliefde broeders en zusters: Het zal u niet verbazen om te vernemen dat ik opgetekend sta om voor ‘ketterij,” beschuldigd te worden op Donderdag avond 26 juli, om 7 uur in Canon City. Deze “bevelen,” komen van het ‘Sanhedrin,’ van de Colorado Conferentie, Z.S.A. Bestuur afdeling!  Tot nu toe, zijn slechts zeven uren tijd genomen om de boodschap van de Herdersstaf verkeerd uitteleggen op het kansel van de Canon City kerk en ik veronderstel, dat ik 15 minuten de tijd gegeven zal worden om te antwoorden. Ik hoop en ik bid dat God me genade mag schenken om de waarheid te verdedigen zoals het is, en tegelijkertijd om dwaling te ontmaskeren. Ik laat het aan u over om aan alle betrokkenen het woord door te geven. Ik weet het niet, maar blijkbaar willen ze me tot ‘een voorbeeld,’ stellen van wat zal gebeuren met anderen, en zodoende zullen de arme blinde schapen, bang gemaakt worden om zelf niet eraan te denken om voor zichzelf te denken! Broeders en Zusters waar dan ook, bidt tot het einde dat iets zich zal ontwikkelen zodat de complete dwaasheid van en de zwakheid van de leiders in het houden van de waarheid van de schapen, openbaar gemaakt mag worden. – W.S. Butterbaugh. {1SC1:3.3}

Br. en Zr. Wardens reis naar Colorado beloofd ook goede vruchten te af te werpen, waarvan we later verslag mogen doen. {1SC1:3.4}

Het kleine gezelschap in San Diego groeit gestadig. Verschillende nieuwe leden worden recentelijk toegevoegd. {1SC1:3,5}

We hebben een geweldig verslag van Zr. Hendricks van Sheridan, Wyoming van het werk en haar voortgang, en de ijver waarmee de hele groep het licht verspreid, hetgeen we later zullen publiceren samen met andere nieuwsartikelen. {1SC1:3.6}

Het is vereist dat alle leiders in hun respectievelijke velden eens per maand, verslag zullen doen waarin ze al hun activiteiten weergeven – aantal publieke en privé studies, nieuw geïnteresseerde partijen, aantal bekeerden gemaakt gedurende de maand, boeken verkocht, traktaten weggegeven, enz. {1SC1:3,8}

Allen die ernaar verlangen om de groei van dit blad en de vooruitgang van de boodschap moeten een kleine contributie doen voor iedere uitgave, om de onkosten, bevoorrading en post te bekostigen. {1SC1:3.9}

3