De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Deel 1 Tijdige Groeten Nrs. 51, 52

Ter Correctie

Tijdige Groeten

De enige gemoedsrustVol.1 Nr. 51

                                                                                                             

Plaatje

Is Godsdienst Iets Wat Leeft En Groeit? Of Is Het Iets Wat Dood Is En Afneemt?

GEBEDSVOORLEZING

Zijt Dan Niet Bezorgd Tegen Den Morgen

Ik zal lezen uit: “Lessen uit het leven van alledag,” beginnend op bladzijde 10. {1TG51: 2.1}

“Christus trachtte weg te nemen wat de waarheid had verduisterd…. Zijn woorden plaatsten de leerstellingen van de natuur en die van de Bijbel in een nieuwe samenhang en maakten er een nieuwe openbaring van….Hij gaf de les: ‘Let op de leliën des velds, hoe zij groeien [ in de eenvoud van natuurlijke schoonheid]; zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze.’ Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen ?” In de Bergrede weden deze woorden…gericht tot de scharen, waaronder mannen en vrouwen die bezorgd en verslagen, teleurgesteld en verdrietig waren. Jezus vervolgde: ‘Maakt u dan niet bezorgd, zeggende Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden? (want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit) Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft’…” {1TG51: 2.2}

We gaan nu bidden dat als dienstknechten van Christus wij alles zullen doen wat wij kunnen om datgene dat de Waarheid van vandaag verduistert, te verwijderen; dat we licht vinden door middel van de natuur en de Bijbel; dat we beseffen dat de Heer om ons geeft meer dan dat Hij om de leliën des velds geeft; dat we op Hem leren vertrouwen en Zijn wil doen, en niet langer als de heiden zijn die zich zorgen maken om de dingen van de wereld; dat we weten dat Hij zal voorzien in al onze behoeften als onze belangrijkste zaak het bevorderen van Zijn Koninkrijk is. {1TG51: 2.3}

2

IS GODSDIENST IETS WAT LEEFT EN GROEIT? OF IS HET IETS WAT DOOD IS EN AFNEEMT?

LEZING  DOOR V. T. HOUTEFF

BEDIENAAR DER DAVIDIAANSE ZEVENDE DAG ADVENTISTEN

SABBAT, 26 JUKI 1947

CARMEL KAPEL

WACO, TEXAS

Is godsdienst iets dat groeit en zich uitbreid, of is het iets dat stil staat? Net een paar dagen geleden hoorden we via de radio een zekere predikant opscheppen dat zijn kerkgenootschap nooit vanaf het georganiseerd was,  een leerstelling heeft toegevoegd of weggedaan. Is dit iets om over op te scheppen? Of is het iets om te beklagen? Dit is de vraag waarop wij nu een antwoord wensen te vinden. {1TG51: 3.1}

Als de wereld niet stil staat, als het de ontwikkeling door maakt die het doet, waarom zou de kerk dan stil staan? Waarom zou de kerk niet meer over God weten en meer dan de Bijbel dan ze gisteren deed? Waarom zou het Christendom trots zijn dat het geen Bijbelse leerstellingen toevoegt? Wat een wereld zou dit zijn als alles niet vooruit ging zoals het doet? {1TG51: 3.2}

Als we de toenemende kennis en vaardigheden van de wereld vergelijken in de laatste 50 of 100 jaren met de toenemende kennis en vaardigheden van de kerk in de zelfde periode, zullen we zien dat er totaal geen vergelijking is. {1TG51: 3.3}

Kijk naar de vooruitgang die de wereld heeft doorgemaakt, en kijk naar de dwaasheid die de kerk beoefe

3

  1. Ja, Ik zeg beoefend, want het lijkt meer daarop dan het feit beklagen dat er geen leerstellingen zijn toegevoegd of weggedaan, en in plaats van de mensen aan te moedigen op hun hoede te zijn voor Gods bezoeking, maken ze het tot hun zaak om de leken te weerhouden van in contact komen met Gods boodschappers en Zijn voortschrijdende Waarheid, met “voedsel op zijn tijd,”met Gods boodschap voor vandaag. Alles wat niet zijn oorsprong heeft in hun eigen gebruik, wordt de leken verteld om er niets mee te maken te hebben. Dit doen ze eenvoudig weg omdat zij zelf niets de Waarheden aanvaarden die God stuurt; en omdat als wie dan ook van hun gemeenschap in contact Ermee komt en Het aanvaard, zullen ze zich automatisch moeten aansluiten bij de Waarheid en waar dan ook die Waarheid is. Dus daarom is het hun belangrijkste taak om de leken in duisternis en in vrees te houden dat iemand hun zal misleiden als ze zichzelf blootstellen aan alles wat hun predikanten niet goedkeuren. {1TG51: 3.4}

Zo een koers  kan de vooruitgang jaren tegen houden, maar het kan nooit slagen,–neen, niet minder dan dat de tegenstanders van Galileo de aarde plat maakten door hem te verplichten zijn bewering terug te nemen dat de aarde rond is, en niet minder dan Rome slaagde tegen de Protestantse Hervorming of de priesters en de Rabbi’s tegen het Christendom. Het is daarom de hoogste tijd om te beseffen dat mensen die in onwetendheid gehouden moeten worden zodat ze trouw zijn aan de kerk, zeker niet waardevol zijn om te hebben, en dat de enige manier om hen werkelijk loyaal te hebben en stevig vastgesteld in de Waarheid en gered in het Koninkrijk, is om hen de Waarheid te leren en hun dan de vrijheid te geven om te kiezen zodat zijzelf persoonlijk mogen weten wat Waarheid en wat dwaling is. Om hen in duisternis te houden tot wat de misleiders leren (als ze misleiders zijn), is om hen onwetend te houden van wat er in de lucht hangt. Het betekend voor altijd de communicatie lijn met de hemel gesloten houden, en van de mensen geestelijke invaliden en automaten te maken. De mensen moeten voor zichzelf weten wat Waarheid is, en moeten voor zichzelf beslissen wat ze ermee moeten doen als ze ooit

4

toegang tot het Koninkrijk verleend zal worden. Beiden, zij die afgeschermd moeten worden, of aan een touw geleid of met een knuppel het Koninkrijk in gedreven moeten worden en zij die de scherm bouwen, het touw trekken of de knuppel houden zullen de deur gesloten vinden en zullen de Meester horen zeggen,” Gaat weg van Mij; Ik heb u nooit gekend.” Predikanten zijn niet geroepen om opdrachtgevers te zijn noch het geweten voor anderen. Ze zijn geroepen om leraren van der Waarheid te zijn. {1TG51: 4.1}

Als de kerk geen vooruitgang boekt met de Waarheid, als ze niet regelmatig onweerlegbare kennis aan kennis toevoegt, dan weet ik zeker dat ze niets heeft om over op te scheppen. Ze is inactief, haar communicatie lijn met de Hemel is verbroken, ze is door God verlaten, dood. Ze kan haar leden niet bedienen met “voedsel op zijn tijd” vanaf de troon van God. {1TG51: 5.1}

Laten we bijvoorbeeld godsdienst nemen zoals het vandaag in de Bijbel is. Het kwam niet meteen in een keer. In plaats daarvan, bestreek het ongeveer vier duizend jaar om zich op te stapelen, en ongeveer twee duizend jaar om evenveel te bevatten wat de kerk tot nu toe heeft begrepen. {1TG51: 5.2}

Als we de kennis van Abel m.b.t. godsdienst zouden vergelijken met de kennis van de Christen, zullen we zonder twijfel ontdekken dat er geen vergelijking is, dat Abel relatief slechts de eerste principes van het Christelijke geloof kende. Als godsdienst daarom niet iets is dat leeft, groet en zich ontwikkelt, wat is het dan? {1TG51: 5.3}

Abels godsdienst van zes duizend jaar geleden is vooruitgegaan en toegenomen om te voldoen aan de behoeften van de mensen van vandaag. Dit werd alleen gedaan doordat Inspiratie eraan toevoegde, en doordat Het Zich uit Zichzelf ontvouwde. Als de kerk niet evenredig groeit en toeneemt, hoe kan ze dan een levende kerk zijn? En hoe kan ze dan gelijke tred houden

5

met de tekenen des tijds, en met de ontwikkelingen in het heiligdom boven? {1TG51: 5.4}

Laat ons lezen: {1TG51: 6.1}

Efez. 4: 11-14— En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen.”

Inspiratie maakt het duidelijk dat Gods plan is dat de kerk altijd groeiende zou zijn in zowel kennis en volmaaktheid totdat we allen in eenheid des geloofd komen en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man tot de mate van de grootte der volheid van Christus; dat we voortaan niet meer als kinderen zijn, heen en weer bewogen en met alle wind van leerstelling bewogen worden door de bedriegerij van mensen en listige doortraptheid, waarbij ze liegen in afwachting om te misleiden. {1TG51: 6.2}

Aangezien de kerk niet de standaard heeft bereikt die in dit vers van de Schriften wordt voorgesteld, is het duidelijk dat ze nog grotere kennis nodig heeft van de Bijbelse godsdienst, dan ze op dit huidige moment heeft. {1TG51: 6.3}

Ver zijnde van het bereikt hebben van zo een eenheid van geloof, van kennis, en volmaaktheid, zien we dat de behoefte zo helder is als kristal: Wij als Christenen dienen te beginnen te groeien, anders zal het groeiseizoen voorbij gaan en zullen we slechts als dwergen blijven, niet genoeg ontwikkeld om

6

 verkiesbaar te zijn voor een huis in het Koninkrijk. Dan zal het geschieden dat ieder van zulke onvolwassen Christenen bitter zullen uitroepen: De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en wij zijn niet gered.” Jer. 8: 20. {1TG51: 6.4}

Kennis van de Bijbel, ziet u is de weg van de hemel naar zaligheid en eeuwigheid, maar de weg van de moderne predikant is de mens onwetend te houden van datgene wat geleerd wordt buiten hun eigen cirkel, zodat ze de mensen onder hun controle kunnen hebben. {1TG51: 7.1}

Dat de Waarheid groeit, en dat we gelijke tred ermee moeten houden, zullen we nu lezen: {1TG51: 7.2}

Openb. 14: 6-10—“En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen,d ie op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal en volk; Zeggende met een grote stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid; want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, Die den hemel, en de aarde en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand. Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die onvermengd ingeschonken is in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.”

Hier worden drie boodschappen weer gegeven, de een de ander opvolgend. Tenzij wij progressief gelijke tred houden met elk van deze, zullen we ons zelf achter de aankruipend vinden, zoals de joden tot de dag van vandaag. {1TG51: 7.3}

7

Zij die te kort schieten op gelijke tred te houden met der Waarheid zoals Inspiratie Het ontvouwd, kunnen natuurlijk nooit komen tot “de eenheid des geloofs,” en tot de volle “kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus.” Dezulken zullen altijd “kinderen zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen.” Efez. 4: 13, 14. {1TG51: 8.1}

Het is duidelijk, godsdienst op zichzelf is iets dat leeft en zich ontvouwt, maar het drama is dat niet allen gelijke tred ermee houden. {1TG51: 8.2}

Laten we nog concreter ingaan op dit onderwerp van levensbelang. Weet u, de Waarheid, bleef zich ontvouwen en groeien zelf na de dood van Mozes. De joden, echter, doodden de profeten en gingen niet verder vooruit dan waar Mozes ze gelaten had. In feite, gingen ze altijd achter uit. En daarom zijn ze waar ze vandaag zijn, omdat ze faalden om hun koers te veranderen hoewel profeet na profeet gezonden werd om hen te behoeden van de put waar ze heel snel in vielen. Christus Zelf was niet in staat ze te doen ontwaken tot de vreselijkheid van hun omstandigheid. Relatief weinig zagen het rode licht, het gevaar, en keerden terug naar de Heer. {1TG51: 8.3}

Dit stoppen en terugvallen, hield nooit op. Het is steeds doorgegaan tot op deze dag. Zelf de vroeg Christelijke kerk viel uiteindelijk ook in slaap, en bracht de Duistere Middeleeuwen van godsdienst voort. Hoewel Inspiratie bovendien het heldere licht van de Waarheid in de handen van de Hervorming plaatste, gedurende de donkerste uren van die dag, faalde de kerk toch als geheel om het licht te zien, faalde om de behoefte tot hervorming te zien. In plaats van tot het licht te komen, deed de kerk al wat ze kon om het uit te doven. De uitverkorenen, wandelden niettemin uit de duisternis in het

8

licht. Zo was het dat een andere sekte, de Lutherse kerkgenootschap, tot stand was gekomen. {1TG51: 8.4}

Maar dit was slechts het begin van de Hervorming. Toen de ene Waarheid na de andere zich begon te ontvouwen, en ieder gedwongen werd tot aan de aanvang van een nieuw kerkgenootschap omdat ieder van de oudere dochters (sektes), volgend in de voetsporen van de moeder zelf, weigerde om gelijke tred met de boodschap te houden. Waarlijk, de Lutherse kerkgenootschap zelf, evenals alle anderen voor of na haar waren tevreden stil te staan waar Luther ze achter liet. En zo kwam de Presbyteriaanse kerkgenootschap uit noodzaak tot stand. Zo heeft langs de tijdslijn de ene kerkgenootschap na de andere op gelijke wijze gedaan. {1TG51: 9.1}

Dit is hoe het door de eeuwen heen is geweest. Dit is waarom niet een van de kerken niet nog hoger geklommen is dan de grondleggers hen gelaten hebben. En dit is waarom Christenen, in plaats van te groeien in de eenheid des geloofs, met iedere dag die voorbij gaat steeds meer verdeeld worden in het geloof en vijandig ten opzichte van elkaars geloof. {1TG51: 9.2}

Om daarom op te scheppen, dat iemands kerkgenootschap nooit een leerstelling heeft toegevoegd of een heeft afgelegd, is toe geven dat zijn kerk tot stilstand is gekomen, feitelijk zeggend: Wij zijn rijk en zijn verrijkt geworden, en hebben aan geen ding gebrek; terwijl in feite ze “ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt: zijn, maar het niet weten. {1TG51: 9.3}

Overduidelijk is dat godsdienst iets is dat groeit en zich ontvouwt, maar haar mensen hebben als een organisatie nooit gelijke tred ermee gehouden. {1TG51: 9.4}

Het meest verbazingwekkende deel is dat zij die het kerkgenootschap geleid hebben na de dood van hun grondleggers, in plaats van de leken te leren te waken en te wachten op meer geopenbaarde Waarheid, leren dat hun kerk alle Waarheid heeft en dat er geen noodzaak tot meer is. {1TG51: 9.5}

Hier zien we dat de “militante kerk,” in werkelijkheid de kerk is die militant is tegen de ontwikkelde Waarheid, en

9

dat de “overwinnende kerk,” de kerk is die voort marcheert met de vooruitgang van de Waarheid. {1TG51: 10.1}

Dit feit was reeds te zien bij de eerste stap naar de vooruitgang in godsdienst toe: Zowel Kain en Abel deden moeite te wandelen op de verheven weg van vooruitgang door elk een offer te offeren. Abel aanbad volgens de wijsheid van God, terwijl Kain aanbad volgens de wijsheid van mensen. Het offer van Kain was slechts een vervalsing van dat van Abel. Hier zien we dat waar Waarheid is, er ook een vervalsing is. Terwijl er kerkgenootschappen zijn die vastgesteld waren op Waarheid, zijn er ook vervalsingen, en dat is wat de grote veelheid van kerkgenootschappen en sekten verantwoord. {1TG51: 10.2}

Het afmaken van Abel door Kain is doen wat de Heer wilde dat hij deed, is een type van valse aanbidding, van tegenstand en vervolging. Zo was het in het verleden en zo is het nog steeds: Zij die dwalen worden altijd vijandig gevonden tegen de Waarheid en vervolgen hen die de Waarheid beoefenen. {1TG51: 10.3}

Stelt u nou voor dat Abel geleefd had tot onze dagen en de vooruitgang van de Waarheid door elke generatie heen had gevolgd, wat zou zijn ervaring in godsdienst zijn geweest? Hij zou noodzakelijkerwijs zich aangesloten hebben bij de beweging van Henoch; bij Noah; bij Abraham; bij Jakob; bij Mozes; bij al de profeten; bij Johannes de Doper; bij de Apostelen; dan bij de Lutheranen, bij de Presbyterianen;bij de Methodisten; bij de Eerste Dags Adventisten; bij de Zevende dags Adventisten; en ten slotte zou hij zich aansluiten bij de Davidian Zevende dags

10

Adventisten. Om gelijke tred te houden met de vooruitgaande Waarheid, zou Abel de ene beweging moeten verlaten en zich aansluiten bij een andere met iedere ontvouwing van de Waarheid, anders zou hij even onwetend blijven in de ontwikkeling van godsdienst als de joden waren. {1TG51: 10.4}

We weten dat zo duidelijk als de Waarheid het kan maken, dat door de eeuwen heen, de overwinnende kerk was en nog steeds opgemaakt wordt uit de kerkleden dien onophoudelijk de ladder van Waarheid bleven beklimmen tot aan deze dag toe. {1TG51: 11.1}

Ezech. 36: 23, 24— Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de Heere ben, spreekt de Heere HEERE als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.”

Hier is de waarheid herhaald: Zij die vastbesloten zijn te blijven aan de onderste eerste tree van de ladder van Waarheid, zullen daar achter gelaten worden om voor altijd daar te blijven. Maar zij die gelijke tred houden met de Waarheid zullen gebracht worden in hun eigen land, ze hoeven niet langer meer in de banken te zitten met de Laodiceanen en hoeven niet langer het land van de heidenen bewerken. {1TG51: 11.2}

Ezech. 36: 25— Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.”

Deze grondige en definitieve reiniging, ziet u, zal alleen verkregen worden nadat de overwinnende kerk gaat in

11

 het Beloofde land. Zij die te kort schieten om gelijke tred te houden met de Waarheid en die verkiezen te blijven met hun afgoden, zullen toch niet in staat zijn om hun persoonlijke begeerten uit te voeren, want “ zij zullen in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege den schrikt des Heeren, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde te verschrikken.” Jes. 2: 19. {1TG51: 11.3}

Ezech. 36: 26— En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.”

Wanneer deze reiniging plaats vind, dan is het dat een nieuw hart en een nieuwe geest gegeven zal worden aan allen die nu ernaar streven te groeien in de kennis van God, en die dan in het Koninkrijk gevonden worden. Nadat deze hartoperatie plaats vindt, zal het doen van de wil van God een natuurlijk gegeven zijn: Er zal niet langer strijd zijn tegen het vleselijke hart. {1TG51: 12.1}

Ezech. 36: 27-29— En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. En Ik zal u verlossen van al uw onreinigheden; en Ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen, en Ik zal gen honger op u leggen.”

Dan. 12: 1— En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zult een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.”

12

Nee maar de wereld gaat reeds de kant van de tijd der benauwdheid op. En wanneer het bereikt is, zal er alleen toevlucht gevonden worden in een bijgewerkte Waarheid, Waarheid die iemands naam in het boek van Michael in de hemel plaatst. {1TG51: 13.1}

Dan. 12: 10— Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.”

Wie zijn de wijzen: Het moeten zij zijn die altijd naar de “gouden olie,” zoeken, zij die hun vaten vol hebben (Matt. 25: 1-13). Zij die binnen gelaten worden door de deur zijn diegene die de bijgewerkte kaart van de Waarheid hebben verkregen en hebben nagevolgd. {1TG51: 13.2}

Godsdienst Broeder, Zuster is niet iets dood en vergaand. Het is iets dat leeft en groeit en God volk groeit daarmee mee. {1TG51: 13.3}

En ter afsluiting wens ik deze vraag aan u na te laten om daarover na te denken en aan uzelf te beantwoorden: Is deze ervaring—deze ervaring van voort schreiden met de Waarheid—uw ervaring? Als dat niet zo is, waarom niet?  Ja , waarom?  Is het niet alles waard- geld, huizen, land, vrienden, moeders, vaders, echtgenoten, echtgenote? Is het niet alles waard om het te verdubbelen.? (Zie Jes. 61: 6, 7; Mark. 10: 28-31.) {1TG51: 13.4}

13